Friday, July 14, 2017

Mẫu công văn thông báo thay đổi chủ tịch công đoàn

Số:01-THOTH/2012
V/v: Thay đổi chủ tịch và đề cử người tham gia hội nghị   
          THOTH, ngày … tháng …  năm 201

Kính gửi: Ban lãnh đạo LĐLĐ huyện Đồng Phú
Ban chấp hành Công đoàn Công ty THUVIENTHOTH xin chân thành cảm ơn sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ban lãnh đạo LĐLĐ huyện Đồng Phú trong thời gian vừa qua.
Hiện nay, Chủ tịch công đoàn cũ (ông Lê Thừa Hiển) đã thôi không công tác tại Công ty. Ban chấp hành Công đoàn cơ sở đã bầu lại chủ tịch, phó chủ tịch và đề cử thành viên tham gia dự họp Đại hội Công đoàn của LĐLĐ như sau:
-       Đồng chí: Dương Hải Sơn sẽ là Chủ tịch Công đoàn thay đồng chí Lê Thừa Hiển và sẽ thay mặt Công đoàn cơ sở tham dự đại hội của LĐLĐ huyện.
-         Đồng chí: Nguyễn Đức Hạnh sẽ là Phó chủ tịch thay cho đồng chí Hồ Thị Mơ Mộng.
Nay, xin thông báo tới Ban lãnh đạo LĐLĐ huyện Đồng Phú được biết và mong sẽ nhận được sự hướng dẫn nhiều hơn trong tương lai.
Trân trọng.                                                                                                                  
                                                                                               
     
    Nơi nhận:
-    Như trên;
-    Lưu vp.

TM BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN

AAAAAAAAAA


No comments:

Post a Comment

haccololong@gmail.com