Monday, July 10, 2017

Mẫu mục tiêu và chương trình môi trường 4O

Mẫu mục tiêu và chương trình này của công ty sản xuất sơn và bột trét, họ thiết lập nó khi áp dụng Hệ thống quản lý môi trường theo ISO14001.
Các mục tiêu bao gồm:
1. Chứng nhận
2. Giảm tiêu hao điện
3. Giảm tiêu hao nước
4. Giảm phế phẩm
5. Đảm bảo chỉ tiêu môi trường.

MỤC TIÊU MÔI TRƯỜNG – ENVIRONMENTAL OBJECTIVES
1.  Ap dụng ISO 14001: 2004 chứng nhận vào 2006.
1.  Applying ISO 14001:2004 and achieving the Certificate in 2006
2.  Giảm tiêu hao điện 05% lượng đin tiêu th/ tn sn phm so vi năm 2005
2.  Reducing 5% electric consumption per ton of production in comparison 2005
3.  Giảm tiêu hao nước 05% lượng nước tiu th/ tn sn phm so vi năm 2005.
3.  Reducing 5% water consumption per ton of production in comparison 2005
4.  Giảm lượng phế phẩm 1% so vi năm 2005.
4.  Reducing 1% of wasted product in comparison with these in 2005
5.  Đảm bảo các chỉ tiêu về môi trường phù hợp qui định của luật pháp và ban quản lý khu công nghiệp.
5.  Ensuring all environmental criterias comply with the government law and local requirements.
CHƯƠNG TRÌNH MÔI TRƯỜNG NĂM 2006
ENVIRONMENTAL PROGRAM IN 2006
CÁC HOẠT ĐỘNG
ACTIVITIES
TRÁCH NHIỆM
RESPONSIBILITIES
2006
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
01
Lập thành văn bản các quy trình theo yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 14001:2004 (theo kế hoạch chi tiết của ban ISO)
Documentation all procedures comply with ISO 14001:2004 requirements (follow the action plan of ISO committee)
Mr. Ngọc
Ms. Mutarika
Ms. Hoa
x
x
x
x
02
Thực hiện các quy trình đã thiết lập
Implementation all documented procedures
Các phòng ban liên quan
Related departments
x
x
x
x
x
x
x
x
03
Thống kê số liệu về tiêu hao nước, điện, phế phẩm năm 2005.
Making statistic data on water consumption, electricity consumption and wasted product in 2005
Ms. Hoa
x04
Đánh giá khía cạnh và tác động môi trường
Evaluating environmental aspects and environmental impacts
Cc trưởng phịng sản xuất
& Ms. Hoa
Heads of Department and Ms Hoa
X05
Cải thiện hệ thống hút bụi tại xưởng bột trét
Improving Dust collection system in Putty Plant
Mr. Nam
x
x
x
x
06
Lập dự toán và kế hoạch lắp đặt điện kế cho các khu vực sản xuất để đánh giá mục tiêu.
Making estimated cost and electricity meters installation plan for production to evaluation the objectives
Mr. Nam
x
x
x
x
07
Giám sát môi trường lao động: Đo kiểm các điều kiện lao động: vi khí hậu, bụi, ồn, ánh sáng, các yếu tố hoá chất
Monitoring working environment condition: measuring these elements: micro-climate, dust, noise, light, chemical factor
Ms. Hoa
x08
Giám sát môi trường không khí xung quanh: Đo kiểm các chỉ tiêu ồn, bụi, CO, SO2, NO2, THC.
Monitoring surrounding air emission: measuring noise, dust, CO, SO2, NO2, THC
Ms. Hoa

x


x


x
09
Giám sát môi trường nước công nghiệp: Đo kiểm các chỉ tiêu: nhiệt độ, pH, BOD5, COD, SS, ĨN, ĨP, dầu mỡ khoáng, Coliform
Monitoring industrial wastewater: measuring : T, pH, BOD5, COD, SS, ĨN, ĨP, dầu mỡ khoáng, Coliform
Ms. Hoa

x


x


x
10
Thống kê phân tích các mục tiêu về môi trường định kỳ hàng tháng
Making statistic and analysis of environmental objectives monthly
Ms. Hoa
11
Đề xuất các hành động khắc phục phòng ngừa khi mục tiêu không đạt.
Propose corrective and preventive action when the objective is not fulfilled.
Ban ISO
ISO committee

x


x


x
12
Họp định kỳ hàng quý về HSE và họp xem xét lãnh đạo về môi trường định kỳ hàng 6 tháng.
Quarterly meeting on HSE and management review meeting on environment every 6 months
HSE Committee
BOD
x13
Liên hệ đánh giá chứng nhận tiêu chuẩn ISO 14001.
Contact with registration body on ISO 14001 certificate
Ms. Nguyên

x
x
xNo comments:

Post a Comment

haccololong@gmail.com