Friday, July 14, 2017

Mẫu nội quy ký túc xã trong doanh nghiệp KT

NỘI QUY KÝ TÚC XÁ
Điều 1. Phạm vi
Nội quy này quy định các hành vi trong khuôn viên Ký túc xá, CB-CNV lưu trú và khách có trách nhiệm tuân thủ nội quy để đảm bảo lợi ích chung.
Điều 2. Bảo vệ tài sản
o   Ký túc xá và các vật dụng được cấp phát sẵn là tài sản của Công ty, cán bộ CNV lưu trú trong Ký túc xá phải có nghĩa vụ bảo quản, sửa chữa, đền bù nếu hư hỏng, thất thoát.
o   Không tự ý thay đổi kiến trúc, vị trí thiết bị đã được cấp phát sẵn.

Điều 3. An ninh – trật tự
o   Mỗi phòng phải bầu 01 người làm Trưởng phòng để đại diện cho các thành viên nhằm quản lý tài sản, nhân sự và làm việc với Ban quản lý KTX.
o   Không tự ý thay đổi phòng ở.
o   Không làm ồn vào thời gian nghỉ xuống ca, nghỉ trưa và sau 23 giờ.
o   Không mang hoặc sử dụng vật dễ cháy/ nổ, hung khí, trang thiết bị quân dụng vào khu KTX.
o   Không gây kích động, lăng mạ, đánh nhau và thực hiện các hành vi trái với luật pháp.
o   Khách không phải cha, mẹ, anh, chị, em ruột không lưu trú qua đêm.
Điều 4. An toàn – tiết kiệm
o   Không đấu nối thêm điện, trừ ổ cắm rời.
o   Hạn chế sử dụng thiết bị điện có công suất lớn.
o   Khóa, tắt các thiết bị khi không sử dụng và khi ra khỏi phòng.
Điều 5. Vệ sinh
o   Giữ gìn vệ sinh chung trong phòng và khuôn viên KTX.
o   Trưởng phòng phân công lịch làm vệ sinh phòng và khu vực xung quanh.
o   Ban quản lý KTX phải tổ chức tổng vệ sinh khuôn viên KTX 01 lần/ tháng.
Điều 6. Trách nhiệm
o   CB-CNV phải thanh toán các khoản:
ü  Tiền điện vượt hạn mức theo giá điện quy định;
ü  Sửa chữa các đồ dùng, máy móc mất/ hỏng.
o   Nội quy này thuộc nội quy Công ty, các trường hợp vi phạm sẽ được xử lý theo quy định.

o  Phòng HCNS, P. Kế toán và Ban quản lý KTX có trách nhiệm kiểm soát và thực thi các quy định này.
Giám đốc
(Đã duyệt)
Phạm Hồng Thối

No comments:

Post a Comment

haccololong@gmail.com