Friday, July 7, 2017

Mẫu phiếu thu thập thông tin giúp xây dựng bảng mô tả công việc THOTH

Mẫu phiếu thu thập thông tin này được mình thiết kế năm 2013 khi nhận dự án setup hệ thống bảng mô tả công việc cho khách hàng. Khi bạn phát mẫu này cho từng người lao động và đề nghị họ điền đầy đủ thông tin thì bạn có thể tổng hợp và viết bảng mô tả cho vị trí mà bạn thậm chí chưa bao giờ động chạm tới công việc đó cả.
Đây là trích một số nội dung trong phiếu
Giới thiệu: Bản mô tả vị trí công việc được viết ra để mô tả công việc đã có trong tổ chức và được một nhân viên có đủ năng lực thực hiện (nghĩa là người này có đủ kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm cần thiết cho vị trí công việc). Đính kèm theo bản sao của bản mô tả vị trí công việc trước đây được xây dựng cho ví trí công việc này (nếu có)

Phần câu hỏi:
Mục đích và mục tiêu chung của vị trí công việc này là gì (tại sao lại cần có vị trí công việc này)?
Liệt kê theo thứ tự tầm quan trọng các nhiệm vụ chính của  vị trí công việc này và ước tính phần trăm lượng thời gian dành cho mỗi nhiệm vụ (chức năng chính của công việc có thể không chiếm nhiều thời gian nhất).
Vị trí công việc này có nhiệm vụ giám sát không (nghĩa là, có nhiệm vụ tuyển người, sa thải, đánh giá kết quả công việc v..v...)? Có _____  Không _____  Nếu có, liệt kê số lượng và chức danh của các vị trí công việc khác phải báo cáo trực tiếp hoặc gián tiếp cho vị trí công việc này (ví dụ, 3 thư ký, 4 lập trình viên, v..v…)
Vị trí công việc này có tiếp cận đến các thông tin mật không? Có _____  Không _____  Nếu có, hãy giải thích:
Đối với vị trí công việc này, người thực hiện có cần phải biết giao tiếp thông thạo bằng tiếng Anh không?
Có _____ Không _____  Nếu có, hãy giải thích:_____________________________________
Kinh nghiệm làm việc nào (kể cả thời gian làm việc), khóa đào tạo, hay trình độ học vấn/ trình độ chuyên môn nào là cần thiết đối với vị trí công việc này?
Mô tả những yêu cầu của vị trí công việc này để cho thấy rằng những yếu tố trên là quan trọng:
Điều kiện làm việc: Cần phải lưu ý đến những điều kiện làm việc cụ thể nào liên quan đến vị trí công việc này (ví dụ, môi trường làm việc, thời gian làm việc, đi công tác, không gian làm việc v..v…)? Có _____  Không _____  Nếu có, hãy giải thích:
 Phân 
tích các yêu cầu về thể chất của vị trí công việc này : 
Đánh dấu các yêu cầu về thể chất được áp dụng.
Mô tả nhiệm vụ công việc đòi hỏi đáp ứng yêu cầu về thể chất được đánh dấu.
Mô tả công việc chung: (cho từng nhiệm vụ bạn làm, việc mô tả phải cụ thể để  cho người chưa bao giờ làm việc đó hiểu?) (nếu nhiều có thể ghi vào tờ khác đính kèm).

No comments:

Post a Comment

haccololong@gmail.com