Friday, July 21, 2017

Mẫu quy trình bán hàng nội địa công ty AL

1. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :
Nhằm xây dựng một quy trình thống nhất, hướng dẫn cách thức thu thập, ghi nhận yêu cầu của khách hàng và xem xét đơn đặt hàng để đi đến quyết định nhận hay không nhận ; và thực hiện đơn đặt hàng một cách chính xác hiệu quả .
Đãm bảo công ty có đủ năng lực đáp ứng yêu cầu của khách hàng và những yêu cầu của sản phẩm, pháp luật, mục đích sử dụng của sản phẩm. Luôn đáp ứng các nhu cầu thỏa mãn khách hàng.

2. PHẠM VI ÁP DỤNG :
- Đối tượng áp dụng : Các hoạt động Kinh doanh bán hàng nội địa
- Trách nhiệm áp dụng : Phòng Kinh doanh, BPLQ

3. TÀI LIỆU THAM KHẢO :
- Quy chế tổ chức Phòng Kinh doanh ( KMH: PKD – QCTC )
- Tài liệu Iso 9001: 2000

4. ĐỊNH NGHĨA :
- BGĐ : Ban Giám đốc - PKD : Phòng Kinh doanh
- KH : Khách hàng - BPLQ : Bộ phận liên quan
-    HĐ - ĐĐH     : Hợp Đồng - Đơn Đặt Hàng -    XNN : Xí Nghiệp Nhựa
5. LƯU ĐỒ 6. Diễn giải => Tải link để xem toàn bộ
7.  BIỂU MẪU: 
1. Kế hoạch (ALTA-QT-7.2-1/BM01).
2. Phiếu trao đổi thông tin với khách hàng( ALTA –QT-7.2-1/BM02).
3. Sổ theo dõi khách hàng (ALTA–QT-7.2-1/BM03).
4. Phiếu xác nhận số liệu giao hàng (ALTA–QT-7.2-1/BM04).
5. Phiếu theo dõi thanh toán HĐ-ĐĐH (ALTA–QT-7.2-1/BM05).
6. Bảng báo cáo doanh thu (ALTA-QT-7.2-1/BM06).
7. Biên bản thanh lý Hợp đồng (ALTA-QT-7.2-1/BM07).
8. Phiếu yêu cầu bán hàng và đề nghị duyệt giá bán (ALTA-QT-7.2-1/BM08).
9. Kế hoạch Thương vụ (ALTA-QT-7.2-1/BM09).
           10. Phiếu kiểm tra tiến độ thực hiện Hợp đồng KT-DV-ĐĐH (ALTA-QT-7.2-1/BM10).
           11. Kế hoạch phối hợp giao hàng (ALTA-QT-7.2-1/BM11).
           12. Biên bản giao hàng (ALTA-QT-7.2-1/BM12).
Lưu ý: Quy trình còn thiếu khá nhiều biểu mẫu, mình sẽ tổng hợp nếu có thì sẽ bỏ vô link thêm.
Đây là quy trình của một doanh nghiệp quốc doanh và mình thấy khá nhiều công đoạn. Tuy thế, vẫn có cái để bạn có thể tham khảo.

No comments:

Post a Comment

haccololong@gmail.com