Monday, July 3, 2017

Mẫu quy trình cấp phiếu bảo hành 4O

Mục đích: Tài liệu này qui định các bước thực hiện việc cấp phiếu bảo hành khi khách hàng có yêu cầu bảo hành sản phẩm.
Các bước chính:
Bước 01: Phát sinh yêu cầu bảo hành từ công trình
Bước 02: NPP nhà phân phối lập phiếu yêu cầu bảo hành công trình
Bước 03: Xem xét và xác nhận
Bước 04: Xem xét thực tế công trình
Bước 05: Căn cứ Giấy đề nghị cấp phiếu bảo hành để ghi dữ liệu vào Phiếu bảo hành, Trình giám đốc Marketing ký Phiếu bảo hành
Bước 06: Chuyển phiếu bảo hành (bản gốc) cho Trưởng tiếp thị khu vực
Bước 07: Trưởng tiếp thị khu vực chuyển Phiếu bảo hành (bản gốc) cho nhà phân phối ký, sau đó copy bản có chữ ký của Nhà phân phối để gửi lại cho Trưởng BP Hỗ trợ khách hàng lưu
Bước 08: Chuyển phiếu bảo hành (bản gốc) cho người sử dụng công trình 
(Người yêu cầu)
Bước 09: Lưu hồ sơ và thực hiện bảo hành.
LINK DOWNLOAD LƯU ĐỒ QUY TRÌNH VÀ BIỂU MẪU

No comments:

Post a Comment

haccololong@gmail.com