Friday, July 7, 2017

Mẫu quy trình kiểm soát chất lượng sản phẩm sơn và bột trét 4O

Mục đích: Qui trình này được sử dụng để làm rõ kế hoạch kiểm soát chất lượng tại Phòng KSCL. Giúp cho mọi người hiểu rõ quá trình hoạt động, trách nhiệm của từng người, các dụng cụ được sử dụng để kiểm tra, các tiêu chuẩn, tham số cần kiểm tra, khoảng tiêu chuẩn cho phép cũng như các tài  liệu, hồ sơ có liên quan.
This procedure explains quality control plan at which will make QC Technician understanding flow chart activity, responsibility, equipment used, parameter/criteria, acceptance criteria, and also concerned document and records.

Quy trình áp dụng cho các sản phẩm: sơn dầu, sơn nước và bột trét.


TÓM LƯỢC NỘI DUNG QUY TRÌNH
Quy trình gồm 3 lưu đồ và 4 biểu mẫu:
Các biểu mẫu gồm:
1. Nhật Ký Kiểm Tra Hằng Ngày – Book of daily record
2. Phiếu Kiểm Tra Chất Lượng Sản Phẩm -  Quality Control Sheet
3. Phiếu Kiểm Tra Chất Lượng Sơn PMTĐ –Quality Control Sheet ADM Products
4. Giấy Chứng Nhận Chất Lượng Sản Phẩm  - Certificate of Analyse

Stt

No
Löu ñoà
Flowchart

Giai ñoaïn

Stages
Traùch nhieäm
Responsibility
Thieát bò
Equipments
Thoâng soá kieåm tra -Parameter
Chuaån chaáp nhaän
Acceptance criteria

Taàn suaát

Frequent
Phöông phaùp kieåm tra -  Method.

Hoà sô

Record

01

Nhaän NVL ñaàu vaøo
Receiving RM coming
- Kho NVL

-
-Ngoaïi quan, bao bì.
-Appearance, container.
-Nguyeân veïn 100%, ñuùng nhaõn hieäu
-Original form, supplier
Moãi loâ (Every lot)
-

02


Kieåm tra NVL ñaàu vaøo
RM coming Inspection
- KSCL


- SG. Cup
-Viscometer
-pH Meter
-Grind gauge
-Applicator
- Oven, Balance
-Density.
-Viscosity (KU)
-pH
-Fineness
-Appearance
-Solid
-Thoâng soá kyõ thuaät NVL
-R/M Specification

10 loâ / 1 laàn kieåm
(10 lot / 1time check)

QC-PR-02/ F01,02.
QC-PR-04/ F01
03

Löu kho NVL
Keep in RM stock
- Kho NVL
-
-
-
-
-
-
04

Chuaån bò+ giao nhaän NVL
Prepare+ Receive & delive.
- Kho NVL
- BP Quaäy
- BP Pha maøu
- Balance
-Khoái löôïng
-Weight
-Ngoaïi quan
-Appearance
-Theo phieáu ñeà nghò xuaát NVL
-Same as Formula.
Moãi loâ (Every lot)
PRO-PR-02/F03
05

Giai ñoaïn nghieàn
Grinding stage

- PLC
- BPQuaäy
- KSCL
-Grind gauge
- pH Meter
-Viscometer
-Applicator
-Fineness
- pH
-Viscosity (KU)
-Thoâng soá saûn phaåm
-Product specification

Moãi loâ (Every lot)
QC-PR-03/ F01,02
QC-PR-04/ F01
PRO-PR-02/F03

06

Giai ñoaïn cheá bieán + Pha maøu  
Let-down stage + Tintint
- PLC
- BP Pha maøu
- BPQuaäy
- KSCL

- SG. Cup
-Viscometer
-Grind gauge
-pH Meter
-Oven, Balance
-Lighting system
-Applicator
-Datacolor
-Density.
-Viscosity (KU)
-Fineness
-p H
-Solid
-Appearance
-Shade + Strength

-Thoâng soá saûn phaåm
-Product specification

Moãi loâ (Every lot)

QC-PR-03/ F01,02
QC-PR-04/ F01
PRO-PR-02/F03

COÂNG TY THOTHCO., LTD

PHOØNG KIEÅM SOAÙT CHAÁT LÖÔÏNG - QC DEPARTMENT
Maõ soá: QC-PR-O3
Soaùt xeùt: 00/00
Ngaøy hieäu löïc: 01/05/2006
Trang: 4 of 7

QUI TRÌNH KIEÅM SOAÙT CHAÁT LÖÔÏNG SAÛN PHAÅM

PROCEDURE FOR QUALITY CONTROL  OF PRODUCTS

Stt

No
Löu ñoà
Flowchart

Giai ñoaïn

Stages
Traùch nhieäm
Responsibility
Thieát bò
Equipments

Thoâng soá kieåm tra

Parameter
Chuaån chaáp nhaän
Acceptance criteria

Taàn suaát

Frequent
Phöông phaùp kieåm tra -  Documents, method

Hoà sô

Record

07
Giai ñoaïn kieåm tra ñoùng goùi.
Packing check
- KSCL
- BP Ñoùng goùi
-Applicator
-Balance
-SG. Cup
- Ngoaïi quan+ film
- Appearance+film
- Density
- Khoái löôïng meõ
-Batch size
-Thoâng soá saûn phaåm
-Product specification
±2%
Moãi loâ (Every lot)

QC-PR-03/ F01,02
QC-PR-04/ F01
PRO-PR-02/F03

08

Xuaát thaønh phaåm
Delivery F.G

- BP Nhaäp xuaát thaønh phaåm
-
-
-
-
-
QC-PR-03/ F04 (khi khaùch haøng yeâu caàu)

 COÂNG TY THOTH  CO., LTD

PHOØNG KIEÅM SOAÙT CHAÁT LÖÔÏNG - QC DEPARTMENT
Maõ soá: QC-PR-O3
Soaùt xeùt: 00/00
Ngaøy hieäu löïc: 01/05/2006
Trang: 5 of 7

QUI TRÌNH KIEÅM SOAÙT CHAÁT LÖÔÏNG SAÛN PHAÅM

PROCEDURE FOR QUALITY CONTROL  OF PRODUCTS

5.2) QUI TRÌNH KIEÅM SOAÙT CHAÁT LÖÔÏNG BAÙN THAØNH PHAÅM– PROCEDURE FOR QUALITY CONTROL OF SOLVENT PAINT SEMI PRODUCTS:

Stt

No

Löu ñoà

Flowchart

Giai ñoaïn

Stages
Traùch nhieäm
Responsibility
Thieát bò
Equipments
Thoâng soá kieåm tra
Parameter / criteria
Chuaån chaáp nhaän
Acceptance criteria
Taàn suaát
Frequent
Phöông phaùp kieåm tra - Documents, method
Hoà sô
Records
01

Nhaän NVL ñaàu vaøo
Receiving RM coming
- Kho NVL
-
-Ngoaïi quan, bao bì.
-Ap+pearance, container.

-Nguyeân veïn 100%, ñuùng nhaõn hieäu
-Original form, right supplier
Moãi loâ
(Every lot)
-

02


Kieåm tra NVL ñaàu vaøo
RM coming Inspection
- KSCL

- SG. Cup
-Viscometer
-Applicator
-Oven, balance
- pH Meter
-Density.
-Viscosity (KU)
-Appearance
- Solid
- pH
-Thoâng soá kyõ thuaät NVL
-R/M Specification

10 loâ / 1 laàn kieåm
(10 lot / 1time check)

QC-PR-02/ F01,02.
QC-PR-04/ F01
03

Löu kho NVL
Keep in RM stock
- Kho NVL
-
-
-
-
-
-
04

CB,giao nhaänNVL
Prepare+ Receive & delive.
- Kho NVL
- BP Quaäy

- Balance
-Khoái löôïng, -Weight
-Ngoaïi quan
-Appearance
-Theo phieáu ñeà nghò xuaát NVL
-Same as Formula.
Moãi loâ (Every lot)
PRO-PR-02/F03

05

Giai ñoaïn nghieàn
Grinding stage

- PLC
- BPQuaäy
- KSCL
-Grind gauge
-Applicator
-Viscometer
-Fineness
-Appearance
-Viscosity (KU)
-Thoâng soá saûn phaåm
-Product specification

Moãi loâ (Every lot)

QC-PR-03/ F01, 02
QC-PR-04/ F01
PRO-PR-02/F03


06

Giai ñoaïn cheá bieán
Let-down stage .
- PLC
- BPQuaäy
- KSCL

- SG. Cup
-Viscometer
-Grind gauge
- Applicator
-Oven,Balance
-Density.
-Viscosity (KU)
-Fineness
-Appearance
- Solid
-Thoâng soá saûn phaåm
-Product specification

Moãi loâ (Every lot)

QC-PR-03/ F01, 02
QC-PR-04/ F01
PRO-PR-02/F03
07

Löu kho BTP
Keep in stock
- Kho NVL
-
-
-
-
-
-
COÂNG TY THOTH  CO., LTD

PHOØNG KIEÅM SOAÙT CHAÁT LÖÔÏNG - QC DEPARTMENT
Maõ soá: QC-PR-O3
Soaùt xeùt: 00/00
Ngaøy hieäu löïc: 01/05/2006
Trang: 6 of 7

QUI TRÌNH KIEÅM SOAÙT CHAÁT LÖÔÏNG SAÛN PHAÅM

PROCEDURE FOR QUALITY CONTROL  OF PRODUCTS

5.2) QUI TRÌNH KIEÅM SOAÙT CHAÁT LÖÔÏNG BOÄT TREÙT – PROCEDURE FOR QUALITY CONTROL OF POWDER PUTTY PRODUCTS:

Stt

No

Löu ñoà

Flowchart

Giai ñoaïn

Stages
Traùch nhieäm
Responsibility
Thieát bò
Equipments
Thoâng soá kieåm tra- Parameter
Chuaån chaáp nhaän
Acceptance criteria
Taàn suaát
Frequent
Phöông phaùp kieåm tra – Method Doc.
Hoà sô
Records
01

Nhaän NVL ñaàu vaøo
Receiving RM coming
- CN CB NVL
-
-Ngoaïi quan, bao bì.
-Appearance, container.

-Nguyeân veïn 100%, ñuùng nhaõn hieäu
-Original form, right supplier
Moãi loâ
(Every lot)
-

02


Kieåm tra NVL ñaàu vaøo
RM coming Inspection
- KSCL
- Kho NVL
-Sieve
-Applicator
- Particle size
-Appearance

-Thoâng soá kyõ thuaät NVL
-R/M Specification

10 loâ / 1 laàn kieåm
(10 lot / 1time check)

QC-PR-02/ F01,02.

QC-PR-04/ F01
03

Löu kho NVL
Keep in RM stock
- CN CB NVL
-
-
-
-
-
-
04

CB+giao nhaän NVL
Prepare+ Receive & delive.
- CN CB NVL
- CN Quaäy

- Balance
-Khoái löôïng, -Weight
-Ngoaïi quan
-Appearance
-Theo phieáu ñeà nghò xuaát NVL
-Same as Formula.
Moãi loâ (Every lot)
PRO-PR-02/F03
05

Giai ñoaïn troän
Mixing stage

- CN Quaäy
- KSCL
-Applicator
-Balance
-Film appearance
-Appearance
-Density
-Apply by trowel
-Thoâng soá saûn phaåm
-Product specification

Moãi loâ (Every lot)
QC-PR-03/ F01,02, 03.     QC-PR-04/ F01
PRO-PR-02/F03
06
Giai ñoaïn kieåm tra ñoùng goùi.
Packing check
- BP Ñoùng goùi
-Balance
- Khoái löôïng meõ
-Batch size
±2%
Moãi loâ (Every lot)
QC-PR-03/ F01,02,03
QC-PR-04/ F01
PRO-PR-02/F03
07

Xuaát thaønh phaåm
Pay out F.G

- BP Nhaäp xuaát thaønh phaåm
-
-
-
-
-
-

LINK DOWNLOAD TOÀN BỘ QUY TRÌNH VÀ BIỂU MẪU

No comments:

Post a Comment

haccololong@gmail.com