Tuesday, July 4, 2017

Mẫu quy trình kiểm soát hàng tái chế 4O

Qui trình này qui định cách thức tiến hàng thực hiện nhận hàng trả về tái chế, xử lý hàng tái chế,giải quyết hàng tồn kho.
This procedure regnlates the way to perferm returned goods,rework, and solving goods in store.
Quy trình gồm 01 lưu đồ và 10 biểu mẫu kiểm soát
TÓM TẮT CÁC BƯỚC CỦA QUY TRÌNH
Bước 01: Nhập Hàng /Rceiving
      -Từ chi nhánh /From Branches
   - Từ Sản Xuất /From production
Bước 02: Phân Loại  / Reclassify
Bước 03: Xuất /  issuing :
             -Tái Chế  /Reworks
                  -Nhập Kho / input store
                  -Xuất Bỏ / throw away
Bước 04: Báo Cáo Hàng Tuầu ,Tháng   (Weekly/Monthy Report)
Bước 05: Lưu file và kết thúc

LINK TẢI QUY TRÌNH VÀ BIỂU MẪU
2. 10 biểu mẫu kiểm soát hàng tái chế: biên bản giao nhận, phiếu phân loại hàng, phiếu yêu cầu tái chế, báo cáo xuất nhập tồn có tuýp khuyến mãi, báo cáo tổng hợp hàng tái chế, báo cáo hàng tồn trả về chưa phân loại, báo cáo hàng tồn sơn dư, báo cáo hàng bán chậm, báo cáo tồn hàng tái chế xử lý, báo cáo hàng tồn phòng kỹ thuật.

No comments:

Post a Comment

haccololong@gmail.com