Friday, July 7, 2017

Mẫu quy trình kiểm soát nguyên vật liệu 4O

Mục đích: Nhằm kiểm soát tất cả các nguyên vật liệu đầu vào phải được kiểm tra và thẩm định trước khi sử dụng. Bảo đảm rằng nguyên vật liệu không phù hợp với tiêu chuẩn sẽ không được sử dụng trong quá trình sản xuất.
Strictly control all incoming raw materials must be tested and inspecte before using. Makes sure the non-conforming raw materials do not use in production line.
Phạm vi: Ap dụng cho tất cả các nguyên liệu có ảnh hưởng đến quá trình sản xuất và chất lượng sản phẩm.

All raw materials which will be effected to production line and product quality.
Quy trình được thiết kế kèm với 02 biểu mẫu.
Biểu mẫu 01: Giấy thơng bo kiểm tra nguyn vật liệu / Raw material inspection report.
Biểu mẫu 02: Phiếu kiểm tra chất lượng nguyên vật liệu / Raw material quality control sheet

Mô tả nội dung trích lược:
1. Kho NVL nhận toàn bộ giấy tờ, sau đó kiểm tra ngoại quan, bao bì đóng gói và các giấy tờ có liên quan, giấy chứng nhận phân tích của lô hàng đó. Nếu có những thiếu sót gì Bộ phận Kho sẽ liên hệ với bộ phận mua hàng để thông tin trực tiếp đến nhà cung cấp đó.
2. Nếu không có những sai sót thì Bộ phận Kho sẽ lấy mẫu các lô hàng đó cùng với Giấy chứng nhận phân tích (nếu có) và Giấy thông báo kiểm tra NVL (QC-PR-02/F01) gởi đến Phòng KSCL để kiểm tra các tính chất vật lý.
3. Nhân viên kỹ thuật KSCL sẽ kiểm tra và thẩm định NVL theo các phương pháp kiểm tra NVL.
- Trường hợp nhà sản xuất hay nhà cung cấp không có giấy chứng nhận phân tích của NVL nhập vào. Nhân viên kỹ thuật KSCL sẽ kiểm tra các tính chất vật lý của NVL dựa vào tham số kỹ thuật của NVL đó.
- Tần suất kiểm tra : 10 lô hàng trên 1 loại nguyên liệu kiểm tra 1 lần.
- Nhân viên kỹ thuật KSCL sẽ ghi nhận kết quả vào Phiếu Kiểm tra NVL (QC-PR-02/F02). Sau đó so sánh với tiêu chuẩn NVL.

4. Tình trạng NVL:
- Nếu tình trạng NVL nằm trong tiêu chuẩn:  Nhân viên kỹ thuật KSCL đánh dấu “” vào ô “Phù hợp” của giấy thông báo kiểm tra NVL (QC-PR-02/F01). Ký tên gởi ngay cho Trưởng Bộ phận KSCL xem xét & ký tên. Sau đó gởi Giám Đốc KSCL hay người được ủy quyền phê duyêt. Giữ lại giấy chứng nhận phân tích và gởi trả lại Giấy thông báo kiểm tra NVL(QC-PR-02/F01) đã được phê duyệt cho kho NVL.
Nếu tình trạng NVL nằm ngoài tiêu chuẩn: Nhân Viên kỹ thuật KSCL sẽ đánh dấu “” vào ô “không phù hợp” ký tên và gởi ngay trưởng bộ phận xem xét và ký tên. Sau đó  gởi cho Giám Đốc KSCL hay người có ủy quyền phê duyệt.
- Thông báo cho bộ phận Kho từ chối nhận hàng trong trường hợp cần thiết. Nhân viên kỹ thuật KSCL làm phiếu sản phẩm không phù hợp (QC-PR-04/F01) gởi phiếu và cùng mẫu NVL có vấn đề cho phòng KT kiểm tra trong sơn. Nếu phòng KT kiểm tra mẫu đạt chất lượng của công ty. Nhân viên kỹ thuật KSCL báo cho bộ phận kho nhận hàng. Nếu không đạt nhân viên kỹ thuật KSCL gởi phiếu sản phẩm không phù hợp này (QC-PR-04/F01) ngay cho kho và  bộ phận mua hàng từ chối nhận nguyên vật liệu này. Trong trường hợp cùng một loại NVL khi nhập lần 2, lần 3… cũng gặp vấn đề giống nhau. Nhân viên kỹ thuật KSCL sẽ làm theo hướng dẫn của phòng kỹ thuật trong phiếu sản phẩm không phù hợp ban đầu.
- Nếu tình trạng NVL nằm ngoài tiêu chuẩn kỹ thuật nhưng cần sử dụng vì một lý do nào đó. Giám Đốc KSCL có quyền phê duyệt nhưng phải theo dõi cẩn thận  việc sử dụng NVL này.

2. Lưu kho
- Với những NVL không sử dụng trong 6 tháng sẽ phải liệt kê, khai báo chậm nhất là khi sử dụng lại. Người thủ kho phải lấy mẫu và gởi cho nhân viên kỹ thuật KSCL để kiểm tra lại các tính chất vật lý có giống như khi kiểm tra NVL đầu vào.

Bộ phận kho căn cứ vào Giấy thông báo kiểm tra NVL (QC-PR-02/F01) phân loại các NVL đó để vào nơi “NVL Phù hợp” hay nơi “Không phù hợp”.
1. Warehouse recieve all concerned documents, then checking appearance, packaging and all concerned documents as well as certificate of analysis. If there is any mistake Warehouse have to contact purchasing Dept to inform supplier.

2. If there is no mistake, Warehouse will take sample together with COA (if any) and Raw material inspection report (QC-PR-02/01) and sent to QC dept. for physical inspecting.

3. QC technician checks and inspection incoming raw material by following to RM testing Method.
- In case producer or trading company  have not Certificate of Analysis of incoming RM. QC technician the physical properties checking follow up specification RM that.

- Frequent check : 10 lot / 1 RM type / 1 time check.
- QC technician record the checking result in raw material QC sheet (QC-PR-02/F02). Then compares the checking result with standard or specification to define the status of raw material.
4. Raw material status:
- If Raw material checking status within Specification: QC technician will mark “” in square “Conform” of Quality report for Raw material (QC-PR-02/F01). Sign and send to Supervisor review & sign. Then send to  QC manager or authorized person for approval. QC technician keep certificate of analysis of raw material and return Quality report for raw material (QC-PR-02/F01) approved for warehouse.
If Raw material checking status out of - specification: QC technician will mark “” in square “Nonconform”. Sign and send to QC manager or authorized person for approval. Inform store to reject receive goods in special case. Then QC technician will prepare Non-Conforming product sheet (QC-PR-04/F01) send to sheet & RM sample for R&D department. If R&D Dept check OK. QC technician report warehouse section accept goods. If not OK QC technician send to this Non-conforming (QC-PR-04/F01) send to warehouse & purchsing Dept in order to reject the raw material onwards. In care only one raw materior when incoming time 2, time 3… have problem same as the first lot. QC technician check  follow to guide Non-conforming sheet the first lot.

- If raw material deviates from the specifiation or standard requirement but it really need to use with any reasons. QC mannager has authority for approval. But have to follow up the raw material using closely.
1. Storage
- The raw material at which does not move for using after 6 months wil be declared as slow moving raw material. Warehouseman will take sample to QC technician for physical properties checking by follow to the method like incoming raw material check.
Warehouse section following Quality report for raw material (QC-PR-02/F01) classify them keep place “Conform raw material” or “nonconform raw material”.
LINK DOWNLOAD QUY TRÌNH VÀ BIỂU MẪU

No comments:

Post a Comment

haccololong@gmail.com