Friday, July 7, 2017

Mẫu quy trình kiểm soát sản phẩm không phù hợp 4O

Mục đích: Quy trình này dùng để xác định phương pháp kiểm soát sản phẩm không phù hợp (tìm thấy, xử lý  những sản phẩm không phù hợp).Trách nhiệm của từng người, từng bộ phận. Bảo đảm rằng sản phẩm không phù hợp không được sử dụng trong quá trình sản xuất.
This procedure defines the method to control the non-conforming product (find out and solving the problem) and responsibility of each person. Makes sure the non-conforming product does not use in production line.

Định nghĩa: Sản phẩm không phù hợp: bao gồm NVL, BTP, thành phẩm không phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật hay yêu cầu trong quá trình sản xuất, lưu kho và hàng trả về.
Non-conforming product: including of raw material, semi-product, finish product that are not meet the specification or the requirement in production line, storage and return.
TÓM TẮT CÁC BƯỚC TRONG QUY TRÌNH
Bước 01: Phát hiện NVL, BTP, TP, Sản phẩm lưu kho không phù hợp và HTV làm báo cáo SPKPH, chuyển đến phòng KSCL – Find and make nonconforming RW, Semiproduct, Finish goods, Stored goods, return goods report, make non-conforming product report then send it to QC.
Bước 02: Kiểm tra đầy đủ các tính chất vật lý (nếu cần), sau đó xem xét hồ sơ lưu – Check all physical properties (if need), then review the records.
Bước 03: KSCL giải quyết như hồ sơ củ - QC solving as records.
Kết thúc lưu hồ sơ. Stop, keep in file
Bước 04: Đưa ra hướng giải quyết, sau đó thông báo lại cho KSCL – Give solution, then give it back QC
Bước 05: Từ chối nhận NVL hoặc chờ thanh lý đối với lô hàng này– Reject or wait  for disposal of stock.
Kết thúc lưu hồ sơ. Stop, keep in file
Bước 06: Thực hiện cách giải quyết – Carry out solution.
Bước 07: Kiểm tra và báo cáo việc thực hiện- Check & report the solution. 
Bước 08: Giám đốc Kỹ thuật quyết định cần khắc phục – Technical manager decide need corrective, & preventive action
Bước 09: Không cần KPPN, kết thúc lưu hồ sơ – No need corrective, preventive action.  Stop, keep in file.
Bước 10: Cần KPPN - Need corrective & preventive action.
Bước 11: Kết thúc lưu hồ sơ. / Stop, keep in file.
Các biểu mẫu của quy trình
1. Báo Cáo Sản Phẩm Không Phù Hợp –  Nonconforming product report

No comments:

Post a Comment

haccololong@gmail.com