Tuesday, July 4, 2017

Mẫu quy trình kiểm soát sản xuất công ty sản xuất sơn 4O

Qui trình này qui định cách thức tiến hành lập, thực hiện kế hoạch sản xuất và đảm bảo thông tin từ yêu cầu của khách hàng đến người sản xuất. Qui trình này giúp kiểm soát tiến độ sản xuất thông qua các báo cáo sản xuất hằng ngày, hằng tuần, hằng tháng.
The procedure defines the method of setting up production plan, implementing plan and ensure throughly information from customers to producer. The procedure also assists control production process through daily, weekly, monthly report.

Quy trình gồm 1 lưu đồ và 20 biểu mẫu.
CÁC BƯỚC CỦA QUY TRÌNH
Bước 01: Phiếu đặt hàng sản xuất  của phòng kinh doanh – Production order
Bước 02: Lập kế hoạch sản xuất, setup production plan
Bước 03: Phát hành giấy / Batch Issue batch
Bước 04: Nhận thông tin sản xuất/ Receive batch order for producing
Bước 05: Thực hiện sản xuất
Bước 06: Kiểm tra và kiểm soát sản phẩm không phù hợp
Bước 07: Thành phẩm xuất xưởng/ Finished goods
Bước 08: Báo cáo hàng ngày – Daily report 
Bước 09: Báo cáo hằng tuần, tháng/ Weekly, monthly report
Bước 10: Đánh giá và thực hiện các hành động khắc phục.
LINK DOWNLOAD QUY TRÌNH VÀ BIỂU MẪU
kế hoạch sản xuất bột trét, kế hoạch sản xuất sơn, đề nghị xuất nguyên vật liệu, phiếu kiểm soát quy trình sản xuất, các phiếu đề nghị xuất bao bì/ nguyên liệu, phiếu theo dõi số lô sơn/ bột trét, phiếu giao nhận sản phẩm, báo cáo batch hàng tồn hằng ngày, báo cáo sử dụng nguyên liệu trong đường ống, bảng tổng hợp kiểm tra quy trình sản xuất, phiếu xuất hàng, phiếu theo dõi đóng gói hằng ngày, sổ theo dõi pha màu hằng ngày, sổ theo dõi quậy/ letdown hằng ngày, sổ theo dõi đóng gói hằng ngày, sổ theo dõi cắt trộn hằng ngày. 

No comments:

Post a Comment

haccololong@gmail.com