Wednesday, July 5, 2017

Mẫu quy trình lắp đặt và bảo trì máy pha sơn cho đại lý 4O

Qui chế này giúp Bộ phận PMTĐ theo dõi được hệ thống máy pha màu một cách toàn diện, giảm thiểu các sự cố liên quan đến hệ thống Máy và tránh các trường hợp gián đoạn quá trình pha sơn và bán hàng của khách hàng.
With this proceduce, Tinting system section can control all machines over the country. This is not only preventing machine problems both also avoid interruption of tinting and selling at .

Qui chế này áp dụng cho Bộ phận Máy pha mau Phòng Marketing gồm 02 lưu đồ và 8 biểu mẫu.

NỘI DUNG CÁC BƯỚC CỦA QUY TRÌNH
Lưu đồ lắp đặt
Bước 01:Đề nghị 1 trong 3 cách lắp đặt Máy pha sơn / Proposing 1 in 3 methods of
Bước 02: Ghi nhận phiếu yêu cầu / Recording proposal
Bước 03: Xem xét yêu cầu
Bước 04: Lắp đặt & hướng dẫn sử dụng / Installing and usage guiding
Bước 05: Nghiệm thu bn giao / Checking & Delivery
Bước 06: Cập nhật danh mục, Kế hoạch bảo trì / Updating maintenance plan
Bước 07: Thực hiện bảo trì / Implement maintaining
Bước 08: Báo cáo định kỳ thiết bị / yearly  report
Bước 09: Lưu hồ sơ / Filing documents
Lưu đồ bảo trì máy (vui lòng tài xem chi tiết)
LINK TẢI QUY TRÌNH VÀ BIỂU MẪU

No comments:

Post a Comment

haccololong@gmail.com