Tuesday, July 4, 2017

Mẫu quy trình mua hàng tại chi nhánh 4O

Tài liệu này qui định các bước thực hiện công việc đối với quá trình tìm kiếm, đánh giá nhà cung ứng và mua hàng.
Tài liệu này được áp dụng đối với việc thực hiện mua các loại hàng hóa (trừ hóa chất), tại Nhà máy và chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh. 
Việc đánh giá nhà cung ứng không áp dụng đối với các nhà cung ứng có trong danh sách hoặc các mặt hàng không đánh giá do Ban Tổng Giám Đốc duyệt.
TRÍCH LƯỢC NỘI DUNG CÁC BƯỚC CỦA QUY TRÌNH
Bước 01: Xuất hiện nhu cầu sử dụng
Bước 02: Lập phiếu đề nghị hoặc phiếu yêu cầu nhận hàng sản xuất
Bước 03: Phê duyệt nhu cầu
Bước 04: Tìm nhà cung cấp và đánh giá nhà cung cấp
Bước 05: Ký hợp đồng mua hàng hoặc đặt hàng trực tiếp
Bước 06: Kiểm tra nhận hàng
Bước 07: Nhập kho
Bước 08: Giao cho người sử dụng
Bước 09: Tổng hợp cả năm và lưu hồ sơ
LINK DOWNLOAD QUY TRÌNH VÀ BIỂU MẪU

No comments:

Post a Comment

haccololong@gmail.com