Thursday, July 6, 2017

Mẫu quy trình mua hàng tổng hợp công ty sản xuất sơn 4O

Thủ tục này qui định cách thức mua nguyên vật liệu, máy móc trang thiết bị… trong nước và nhập khẩu nhằn đảm bảo qui trình mua hàng này phù hợp với tiêu chuẩn của ISO 9001 : ISO 14001.
Quy trình này được thiết kế với 03 lưu đồ và 11 biểu mẫu.
TÓM LƯỢC NỘI DUNG
Phần lưu đồ gồm:
1. Lưu đồ các bước mua hàng nguyên liệu nước ngoài
2. Lưu đồ các bước mua hàng nguên liệu trong nước
3. Lưu đồ các bước mua máy móc, thiết bị và vật tư
Phần biểu mẫu gồm các biểu mẫu:

1. Biên nhận hồ sơ chứng từ nhập khẩu
2. Báo cáo kế hoạch nguyên liệu
3. Phiếu đề nghị mua nguyên vật liệu
4. Giấy đề nghị mua hàng dành cho nhập khẩu trực tiếp
5. Bảng câu hỏi thu thập thông tin nhà cung cấp
6. Bảng đánh giá nhà cung cấp
7. Danh sách nhà cung cấp được chấp thuận
8. Thư đặt hàng dành cho mua hàng nước ngoài
9. Thư đặt hàng dành cho nhà cung cấp trong nước
10. Kế hoạch nhận hàng trong tuần
11. Thống kê phân tích dữ liệu nhà cung cấp.
Quy trình được viết dạng font VNI-Helve-Condense nên bạn phải có font này hoặc chuyển qua unicode mới đọc được nhé.

No comments:

Post a Comment

haccololong@gmail.com