Tuesday, July 4, 2017

Mẫu quy trình nhận dạng và truy tìm nguồn gốc sản phẩm 4O

- Mục đích của thủ tục nhận dạng và truy tìm nguồn gốc sản phẩm:
- Biết được nguồn gốc, phương pháp nhận dạng & truy tìm nguồn gốc sản phẩm sản xuất.
Nhận dạng sản phẩm ở các công đoạn thích hợp.
TÓM LƯỢC PHƯƠNG PHÁP NHẬN DẠNG Ở CÁC CÔNG ĐOẠN
Công đoạn trộn, quậy: Dựa vào mã số thành  phẩm ghi trên bồn đang quậy & giấy batch.

Công đoạn pha màu: Dựa vào mã số thành  phẩm ghi trên bồn đang pha màu & giấy batch
Công đoạn đóng gói: Dựa vào mã số thành  phẩm ghi trên bồn đang đang đóng gói & giấy batch
Công đoạn thành phẩm: Kiểm tra dựa trên sổ theo dõi kế hoạch sản xuất
Công đoạn chuẩn bị nguyên vật liệu cho bột trét: Dựa vào tên NVL và giấy batch.
Công đoạn cắt trộn: Dựa vào giấy batch của thành phẩm đang cắt trộn
LINK XEM VÀ TẢI CHI TIẾT QUY TRÌNH VÀ BIỂU MẪU
1. Quy trình nhận dạng và truy tìm nguồn gốc sản phẩm
2. Mẫu phiếu đề nghị truy xuất nguồn gốc

No comments:

Post a Comment

haccololong@gmail.com