Monday, July 10, 2017

Mẫu quy trình thiết kế và phát triển sản phẩm 4O

Qui trình này xác định phương pháp kiểm tra nguyên vật liệu, thiết kế và phát triển sản phẩm.
This procedure defines the implementation of raw material testing, product design and development.
Quy trình gồm 03 lưu đồ và 18 biểu mẫu.
Lưu đồ 01: Thiết kế và phát triển nguyên vật liệu mới
Lưu đồ 02: Xoát xét nguyên vật liệu
Lưu đồ 03: Thiết kế và phát triển sản phẩm mới
Các biểu mẫu gồm:
BM01: Kế hoạch thiết kế, phát triển và soát xét sản phẩm
Product Design, Development and Review Plan
BM02: Phiếu yêu cầu kiểm tra NVL
Raw Material Testing Requirement

BM03: Phiếu kiểm tra nguyên vật liệu
Raw Material Testing Data
BM04: Phiếu kiển soát NVL mới/ sản phẩm mới/ công thức mới/ soát xét công thức/ soát xét NVL
New RM/New Product/ New Formula/ ReviewFormula/ Review RM Control Sheet.
BM05: Danh sách NVL chuẩn
RM  Standard List
BM06: NVL thay thế/ NVL mới
Raw Material replacement/ New Raw Material
BM07: Danh sách mẫu nguyên vật liệu
Sample List
BM08: Mẫu chuẩn _ Standard Sample
BM09: Yêu cầu thiết kế, phát triển  và soát xét sản phẩm
Product Design, Development and Review Requirement
BM10: Phiếu kiểm tra sản phẩm _ Product Testing Data
BM11: Soát xét sản phẩm _ Product Review
BM12: Danh sách sản phẩm chuẩn _ Product Standard List
BM13: Hướng dẫn công việc _ Work Instruction
BM14: Tiêu chuẩn kiểm tra _ Material Test Specification
BM15: Cơ sở dữ liệu _ Database
BM16: Danh sách công thức _ Formula List
BM17: Danh sách hướng dẫn công việc _ Work Instruction List
BM18: Danh sách tiêu chuẩn _ Specification List

TRÍCH LƯỢC NỘI DUNG QUY TRÌNH

6.1 MÔ TẢ CHO QUI TRÌNH THIẾT KẾ VÀ PHÁT TRIỂN NGUYÊN VẬT LIỆU MỚI
1. Bắt đầu : Sử dụng biểu mẫu yêu cầu TC-PR-02/F02.
2. Có quan tâm không? Có thì tiếp tục. Không thì phản hồi trở lại người yêu cầu. Sử dụng biểu mẫu TC-PR-02/F02
3. Lập kế họach kiểm tra. Sử dụng biểu mẫu TC-PR-02/F04.
4. Kiểm tra đầy đủ các tính chất trong phòng kỹ thuật. Sử dụng công thức và biểu mẫu TC-PR-02/F03.
5. Đánh giá xác nhận tính chất của mẫu? Co, tiếp tục. Không, phản hồi trở lại người yêu cầu. Sử dụng biểu mẫu TC-PR-02/F02 và TC-PR-022/F03.
6. Lập cơ sở dữ liệu, tiêu chuẩn, nguyên vật liệu mới và hướng dẫn công việc (nếu có mới).Sử dụng biểu mẫu TC-PR-02/F15, TC-PR-02/F14, TC-PR-02/F18, TC-PR-02/F06, TC-PR-02/F13 và TC-PR-02/17.
7. Duyệt. Sử dụng biểu mẫu TC-PR-02/F14, TC-PR-02/F18, TC-PR-02/F06, TC-PR-02/F13 và TC-PR-02/17
Thông tin đến các bộ phận liên quan. Sử dụng biểu mẫu TC-PR-02/F14, TC-PR-02/F18, TC-PR-02/F06, TC-PR-02/F13 và TC-PR-02/F17.
6.1 DESCRIPTION FOR DESIGN & DEVELOPMENT NEW RM PROCEDURE
1. Start: Use Requirement form TC-PR-02/F02.
2. Interesting?  Yes, continue.  No, feedblack to requester.  Use form TC-PR-02/F02.
3. Make plan for testing. Use formTC-PR-02/F04.

4. Full test in technical department. Use formula and form TC-PR-02/F03.
5. Verification about quality of sample? Yes, continue. No, feedback to requester. Use form TC-PR-02/F02 and TC-PR-02/F03.
6. Make database, specification, new raw material and work  instruction (if have new). Use form TC-PR-02/F15, TC-PR-02/F14, TC-PR-02/F18, TC-PR-02/F06, TC-PR-02/F13 and TC-PR-02/17.
7. Approved. Use form TC-PR-02/F14, TC-PR-02/F18, TC-PR-02/F06, TC-PR-02/F13 and TC-PR-02/17.
Inform to involvement Dept. Use form TC-PR-02/F14, TC-PR-02/F18, TC-PR-02/F06, TC-PR-02/F13 and TC-PR-02/F17

6.2 MÔ TẢ QUI TRÌNH SOÁT XÉT NGUYÊN VẬT LIỆU

1. Bắt đầu : Sử dụng biểu mẫu yêu cầu TC-PR-02/F02
2. Thông tin có đủ không? Có, tiếp tục. Không, kiểm tra lại cho đủ rồi tiếp tục. Tham khảo tài liệu của KCS, sản xuất và tiếp thị.
3. Lập kế họach kiểm tra. Sử dụng công thức hiện hành và biểu mẫu TC-PR-02/F04
4. Kiểm tra đầy đủ các tính chất trong phòng kỹ thuật. Sử dụng công thức hiện hành và biểu mẫu TC-PR-02/F03.
5. Đánh giá xác nhận tính chất của mẫu? Có, tiếp tục. Không, dừng. Sử dụng biểu mẫu TC-PR-02/F02 và TC-PR-02/F03.
6. Lập cơ sở dữ liệu, tiêu chuẩn và nguyên vật liệu thay thế. Sử dụng biểu mẫu TC-PR-02/F15, TC-PR-02/F14, TC-PR-02/F18 và TC-PR-02/F06.
7. Duyệt. Sử dụng biểu mẫu TC-PR-02/F14, TC-PR-02/F18 và TC-PR-02/F06.
8. Gởi thông tin đến các bộ phận liên quan. Sử dụng biểu mẫu TC-PR-02/F14, TC-PR-02/F18 và TC-PR-02/F06.
9. Thử nghiệm ở sản xuất 03 batch. Sử dụng biểu mẫu PRO-PR-02/F03.
10. Đánh giá xác nhận về tính chất của nguyên vật liệu. Sử dụng biểu mẫu TC-PR-02/F02
Trưởng phòng kỹ thuật và BLĐ xác nhận giá trị sử dụng cho nguyên vật liệu mới nếu như tính chất của nó tốt. Còn nếu tính chất của nó không tốt thì lọai bỏ. Sử dụng biểu mẫu TC-PR-02/F02.
6.2 DESCRIPTION FOR REVIEW RAW MATERIAL PROCEDURE
1. Start: Use Requirement form TC-PR-02/F02.
2. Information enough? Yes, continue. No, recheck until enough. Then, continue. Refer QC document, PRO document and MA document.
3. Make plan for testing. Use current formula and form TC-PR-02/F04.
4. Full test in technical Dept. Use current formula and form TC-PR-02/F03.
5. Verification about quality of sample? Yes, continue. No, the end. Use form TC-PR-02/F02 and TC-PR-02/F03.

6. Make database, specification and raw material replacement. Use form TC-PR-02/F15, TC-PR-02/F14, TC-PR-02/F18 and TC-PR-02/F06.
7. Approved. Use form TC-PR-02/F14, TC-PR-02/F18 and TC-PR-02/F06.
8. Inform to involvement Dept. Use form TC-PR-02/F14, TC-PR-02/F18 and TC-PR-02/F06.
9. Trial in plant 03 batchs. Use form PRO-PR-02/F03.

10. Verification about quality of raw material? Use form TC-PR-02/F02.
Technical Manager and BOD make valid for new raw material if the quality is good. If the quality is not good to reject. Use form TC-PR-02/F02.

6.3 MÔ TẢ QUI TRÌNH THIẾT KẾ VÀ PHÁT   TRIỂN SẢN PHẨM MỚI
1. Bắt đầu : Sử dụng biểu mẫu yêu cầu TC-PR-02/F09. Nếu có thông tin vui lòng đính kèm.
2. Duyệt hay không? Có, tiếp tục. Không, dừng. Sử dụng biểu mẫu TC-PR-02/F09.
3. Lập kế họach cho công việc. Sử dụng biểu mẫu TC-PR-02/F01 và TC-PR-02/F04
4. Có công thức hướng dẫn công việc không? Có thì sẽ kiểm tra và làm mẫu. Không thì sẽ thiết kế công thức cho đến khi chấp nhận được thì sẽ kiểm tra và làm mẫu. Sử dụng công thức hiện hành và biểu mẫu TC-PR-02/F10
5. Đánh giá xác nhận về chất lượng của sản phẩm mới? Có, tiếp tục. Không, quay lại bước thiết kế công thức. Sử dụng biểu mẫu TC-PR-02/F10 và TC-PR-02/F09
6. Thiết lập công thức, tiêu chuẩn và hướng dẫn công việc (nếu có mới). Dùng biểu mẫu PRO-PR-02/F03 , TC-PR-02/F16, TC-PR-02/F14, TC-PR-02/F18, TC-PR-02/F13 và TC-PR-02/F17. Đóng mộc “Gốc chuẩn” trong biểu mẫu công thức (PRO-PR-02/F03) và biểu mẫu tiêu chuẩn (TC-PR-02/F14).
7. Gởi công thức, tiêu chuẩn và hướng dẫn công việc đến trưởng phòng kỹ thuật và BLĐ để duyệt.
8. Gởi công thức cho sản xuất. Gởi tiêu chuẩn và hướng dẫn công việc cho KCS. Dùng biểu mẫu TC-PR-02/F16, TC-PR-02/F14, TC-PR-02/F18, TC-PR-02/F13 và TC-PR-02/F17.
9. Thử nghiệm ở sản xuất 03 batch. Sử dụng biểu mẫu PRO-PR-02/F03. KCS và kỹ thuật sẽ kiểm tra tất cả các tính chất trong tiêu chuẩn. Sau đó KCS sẽ báo cáo kết quả kiểm tra cho kỹ thuật.
10. Đánh giá xác nhận tính chất của sản phẩm. Sử dụng biểu mẫu TC-PR-02/F09
Trưởng phòng kỹ thuật, giám đốc Marketing,  và BLĐ sẽ xác nhận giá trị sử dụng cho sản phẩm mới nếu như tính chất sản phẩm tốt. Nếu như  tính chất sản phẩm không tốt, sẽ quay trở lại bước thiết kế công thức. Sử dụng biểu mẫu TC-PR-02/F09.
6.3  DESCRIPTION FOR  DESIGN & DEVELOPMENT NEW PRODUCT PROCEDURE
1. Start: Use Requirement form TC-PR-02/F09. If have information, please attached together.
2. Approved or not?  Yes, continue. No, the end.  Use form TC-PR-02/F09.
3. Make plan for working. Use form TC-PR-02/F01 and TC-PR-02/F04.
4. Have guidance formula or not? Yes, test in lab. and make sample. No, design formula until agree. Then, test in lab. and make sample. Use current formulas and form TC-PR-02/F10.

5. Verification about quality new product? Yes, continuous. No,  turn back design formula step. Use form  TC-PR-02/F10 and TC-PR-02/F09.  
6. Establish formula, specification and work instruction (if have new). Use form PRO-PR-02/F03, TC-PR-02/F16, TC-PR-02/F14, TC-PR-02/F18 ,TC-PR-02/F13 and TC-PR-02/F17  and stamps " ORIGINAL " in formula form (PRO-PR-02/F03) and specification form (TC-PR-02/F14).
7. Send formula, specification and work instruction to Technical Manager and BOD for approval.
8. Send formula to Production Dept. Send specification and work instruction to QC Dept. Use form TC-PR-02/F16, TC-PR-02/F14, TC-PR-02/F18, TC-PR-02/F13 and TC-PR02/F17.
9. Trial in plant 03 batchs. Use form PRO-PR-02/F03.  QC dept. and R&D dept. will check all properties in specification (Full test). After that, QC dept. will report result checking to Technical dept.
10. Verification about quality of product.  Use form TC-PR-02/F09.
Technical Manager, Marketing Director and  BOD make valid for new product if the quality is good. If the quality is not good, turn back design formula step. Use form TC-PR-02/F09.

6.4 MÔ TẢ QUI TRÌNH SOÁT XÉT SẢN PHẨM
1. Bắt đầu : Sử dụng biểu mẫu yêu cầu TC-PR-02/F09. Nếu có nhiều thông tin xin vui lòng đính kèm.
2. Thông tin có đủ không? Có, tiếp tục. Không, kiểm tra lại cho đủ rồi tiếp tục. Sử dụng tài liệu của KCS, sản xuất, biểu mẫu công thức PRO-PR-02/F 03 và tài liệu của tiếp thị.
3. Soát xét công thức và / hoặc tiêu chuẩn. Sử dụng biểu mẫu TC-PR-02/F 01, TC-PR-02/F04, PRO-PR-02/F03 và TC-PR-02/F10.
4. Kiểm tra trong phòng kỹ thuật và làm mẫu. Sử dụng công thức hiện hành và biểu mẫu TC-PR-02/F10
5. Đánh giá xác nhận về tính chất của sản phẩm mới? Có, tiếp tục. Không, quay lại bước soát xét. Sử dụng biểu mẫu TC-PR-02/F10 và TC-PR-02/F 09.
6. Thiết lập công thức và tiêu chuẩn. Sử dụng biểu mẫu PRO-PR-02/F03, TC-PR-02/F16, TC-PR-02/F14, TC-PR-02/F18 và đóng mộc “Gốc chuẩn” trong biểu mẫu công thức (PRO-PR-02/F 03) và biểu mẫu tiêu chuẩn (TC-PR-02/F14).
7. Gởi công thức và tiêu chuẩn đến trưởng phòng kỹ thuật và BLĐ để duyệt.
8. Gởi công thức cho sản xuất. Gởi tiêu chuẩn cho KCS. Sử dụng biểu mẫu TC-PR-02/F16, TC-PR-02/F14, và TC-PR-02/F18.
9. Thử nghiệm ở sản xuất. Sử dụng biểu mẫu PRO-PR-02/F03. KCS và kỹ thuật sẽ kiểm tra tất cả các tính chất trong tiêu chuẩn. Sau đó KCS sẽ báo cáo kết quả kiểm tra cho kỹ thuật.
10. Đánh giá xác nhận tính chất của sản phẩm. Sử dụng biểu mẫu TC-PR-02/F09
Trưởng phòng kỹ thuật và BLĐ sẽ xác định giá trị sử dụng cho sản phẩm mới nếu như tính chất sản phẩm tốt. Nếu như tính chất sản phẩm không tốt, sẽ quay trở lại bước soát xét. Sử dụng biểu mẫu TC-PR-02/F09.
6.4 DESCRIPTION FOR REVIEW PRODUCT PROCEDURE
1. Start: Use Requirement form TC-PR-02/F09. If have information, please attached together.
2. Information enough? Yes, continue. No, recheck to enough. Then, continue. Use QC document, PRO document, formula form PRO-PR-02/F03 and MA document.
3. Review formula and/ or specification. Use form TC-PR-02/F01, TC-PR-02/F04, PRO-PR-02/F03 and TC-PR-02/F10.
4. Test in lab. and make sample. Use current formula and form TC-PR-02/F10.
5. Verification about quality new product? Yes, continue. No, turn back review step. Use form TC-PR-02/F10 and TC-PR-02/F09.
6. Establish formula and specification. Use form PRO-PR-02/F03, TC-PR-02/F16, TC-PR-02/F14 and TC-PR-02/F18 and stamps "ORIGINAL" in formula form (PRO-PR-02/F03) and specification form (TC-PR-02/F14).

7. Send formula and specification to Technical manager and BOD for approval.
8. Send formula to Production Dept. Send specification to QC Dept. Use form TC-PR-02/F16, TC-PR-02/F14 and TC-PR-02/F18.
9. Trial in plant. Use form PRO-PR-02/F03.  QC dept. and R&D dept. will check all properties in Specification. (Full test). After that, QC dept. will report result checking to Technical dept.
10. Verification about quality of product.  Use form TC-PR-02/F09.
Technical Manager and BOD make valid for new product if the quality is good. If the quality is not good, turn back review step. Use form TC-PR-02/F09.
LINK DOWNLOAD TOÀN BỘ QUY TRÌNH VÀ BIỂU MẪU

No comments:

Post a Comment

haccololong@gmail.com