Wednesday, July 5, 2017

Mẫu quy trình thống kê thị phần và đánh giá sự thoả mãn của khách hàng toàn quốc 4O

Mục đích của quy trình là - Thống kê thị phần sản phẩm của công ty.- Đánh giá sự thỏa mãn của khách hàng .
TÓM TẮT CÁC MỤC CHÍNH CỦA QUY TRÌNH
Mục 01: Xác định định kỳ 6 tháng đánh giá _To access the situation six months/time
Mục 02: Thu thập thông tin thị phần từ các khu vực _Collection information from areas
Mục 03: Tổng hợp thông tin từ các khu vực/ Summarizing information from areas
Mục 04: Tổng hợp toàn quốc _ Summarizing all the country  
Mục 05: Phân tích đánh giá _ Analysic & evaluation
Mục 06: Đề xuất các biện pháp _ Proposing the method
Mục 07: Duyệt/ Approval
Mục 08: Thực hiện -Implement 
Mục 09: Theo dõi - Follow
Mục 10: Tổng hợp và lưu trữ
LINK DOWNLOAD QUY TRÌNH VÀ BIỂU MẪU

No comments:

Post a Comment

haccololong@gmail.com