Wednesday, July 5, 2017

Mẫu quy trình tư vấn bán hàng của công ty sản xuất sơn 4O

Quy trình này nhằm tư vấn cho khách hàng nắm rõ thông tin về  công nghệ sơn,  Cập nhật thông tin thị trường, Mở rộng thêm khách hàng mới. Áp dụng cho phòng Marketing, bao gồm 1 lưu đồ và 9 biểu mẫu.
CÁC NỘI DUNG CHÍNH CỦA TỪNG BƯỚC TRONG QUY TRÌNH
Bước 01: Tìm kiếm v tiếp cận công trình xây dựng  / Finding & approaching construct projects
Bước 02: Tư vấn thông tin về sản phẩm đến KTS, KS, Chủ đầu tư / Products cosultant for architecture, engineer, investor
Bước 03: Xem xét mức độ thành công và quyết định/ Success level
Bước 04: Báo cáo tỉ lệ % công trình thành công / Report ratio % successful
Bước 05: NVTV: Giới thiệu KH cho ĐL/ Introduce customer to dealer
NVBS: Giới thiệu sản phẩm cho NPP/ Introduce customer to distributer
Bước 06: NVTV lm bo co tuần cho Gim St MKT/ Construction Consulting staff report to Supervisor marketing 
Bước 07: Giám MKT báo cáo cho TKV/ Supervisor marketing report to regional manager marketing Bước 08: TKV  báo cáo tuần cho hành chính tiếp thị/ RMM report to admin marketing  
Bước 09: Bộ phận hành chính tiếp thị làm báo cáo tổng hợp tháng từ Giám sát MKT/ Admin marketing making report general  
Bước 10: Tổng hợp và lưu hồ sơ
LINK DOWNLOAD QUY TRÌNH VÀ BIỂU MẪU


No comments:

Post a Comment

haccololong@gmail.com