Wednesday, July 5, 2017

Mẫu quy trình xem xét mở rộng nhà phân phối - khách hàng 4O

Mục đích của quy trình: Chọn lọc những nhà phân phối, khách hàng tiềm năng, hạn chế rủi ro về công nợ ở mức thấp nhất.
TRÍCH LƯU ĐỒ CÁC BƯỚC CỦA QUY TRÌNH
Bước 01: Gởi bảng giá, Catalogue, hướng dẫn kỹ thuật cho khách hàng/ Sending price, Catalogue, Guide users for customer.
Bước 02: Xuất hiện yêu cầu của khách hàng- nhà phân phối/ require customer
Bước 03: Tiếp nhận các yêu cầu của khách hàng / Receiver requirement of customer
Bước 04: Xem xét yêu cầu của khách hàng
Bước 05: Đàm phán thương lượng với khch hng/ Negotiating with customer
Bước 06: Khách hàng xem xét đồng ý or không Customer agreement 
Bước 07: Phê duyệt đồng ý mở khách hàng mới / Approval to open new customer
Bước 08: Chuyển thông tin đến phòng kinh doanh/ Transfer the information to business dept   
Bước 09: Tổng hợp và lưu hồ sơ
LINK DOWNLOAD QUY TRÌNH VÀ BIỂU MẪU

1 comment:

haccololong@gmail.com