Tuesday, July 4, 2017

Mẫu quy trình xử lý hàng trả về 4O

Tài liệu này qui định cách thức các bước thực hiện công việc khi xử lý thu hồi hàng hóa trả về.
Quy trình gồm 01 lưu đồ và 6 biểu mẫu chi tiết xử lý khi hàng bán bị trả lại.
NỘI DUNG CHÍNH CÁC BƯỚC CỦA QUY TRÌNH
Bước 01: Ghi nhận thông tin hàng trả về
Bước 02: Xem xét và phê duyệt chấp nhận hàng
Bước 03: Công ty thu hồi hoặc đại lý tự vận chuyển
Bước 04: Bộ phận bán hàng chuyển Phiếu đề nghị đổi hàng xuống cho kế toán kho hàng trả về. Thủ kho và kế toán kho hàng trả về kiểm tra thực tế hàng nhập về kho để lập Phiếu nhập kho trả cho Khách hàng, đồng thời kiểm tra phân loại hàng trả về thực tế ghi vào Phiếu đề nghị đổi hàng; Phiếu kiểm tra phân loại chi tiết hàng trả về sau đó chuyển phiếu qua cho Trưởng bộ phận bán hàng   
Bước 05: Tổ trưởng bán hàng lập Bảng kê giá trị chênh lệch hàng trả về 
Bước 06: Xem xét và phê duyệt
Bước 07: Căn cứ Bảng kê chênh  lệch giá trị hàng trả về để lập (in) chứng từ xuất hàng đổi trả cho khách hàng (theo quy trình quản lý bán hàng)
Căn cứ Bảng kê giá trị hàng trả về để lập (in) chứng từ xuất hàng xuống nhà máy 
Bước 08: Chuyển toàn bộ chứng từ của bước 7 qua cho nhân viên dịch vụ khách hàng kiểm tra   
Bước 09: Chuyển chứng từ qua cho Thủ kho; Kế toán kho hàng trả về để xuất hàng mới cho khách hàng và chuyển hàng cũ xuống nhà máy sản xuất (Long An)
Bước 10: Vận chuyển giao hàng cũ về nhà máy để xử lý theo quy trình kiểm soát sản phẩm không phù hợp; hoặc theo chỉ đạo của Ban giám đốc nhà máy sản xuất
Giao hàng mới cho khách hàng (theo quy trình quản lý bán hàng; quy trình quản lý công nợ)
Bước 11: Theo dõi số liệu hàng hóa đã xuất trả cho khách hàng; hàng nhập về nhà máy sản xuất (xử lý, tái chế, …)     
Bước 12: lưu hồ sơ
LINK DOWNLOAD QUY TRÌNH VÀ BIỂU MẪU

No comments:

Post a Comment

haccololong@gmail.com