Tuesday, July 4, 2017

Mẫu quy trình xử lý khiếu nại khách hàng 4O

Tài liệu này qui định các bước thực hiện công việc đối với quá trình kể từ khi nhận được thông tin khiếu nại của khách hàng về chất lượng sản phẩm, đến khi xử lý xong khiếu nại của khách hàng.
Tài liệu này được áp dụng đối với các vấn đề liên quan đến khiếu nại và xử lý các khiếu nại của khách hàng thuộc chất lượng sản phẩm
Khiếu nại hợp lý: Là khiếu nại liên quan đến chất lượng sản phẩm của công ty được xác định là nguyên nhân sự không phù hợp phát sinh trong quá trình sản xuất và vận chuyển sản phẩm 
Xử lý : Là hành động giải quyết hậu quả
Khắc phục : Là hành động để tránh tái diễn không phù hợp
Phòng ngừa : Là hành động để tránh xảy ra không phù hợp
TRÍCH LƯỢC NỘI DUNG QUY TRÌNH
Bước 01: Phát sinh khiếu nại
Bước 02: Ghi nhận và báo cáo giám đốc kinh doanh
Bước 03: Xem xét, kháo sát và thông báo cho khách hàng
Bước 04: Đề xuất biện pháp xử lý
Bước 05: Phê duyệt biện pháp xử lý
Bước 06: Thực hiện biện pháp xử lý khiếu nại
Bước 07: Báo cáo kết quả xử lý
Bước 08: Đánh giá sự thoả mãn của khách hàng
Bước 09: Xem xét việc thực hiện biện pháp khắc phục, phòng ngừa
Bước 10: Thực hiện hành động phòng ngừa, khắc phục
Bước 11: Tổng hợp báo cáo đại diện lãnh đạo
LINK DOWNLOAD LƯU ĐỒ VÀ BIỂU MẪU

No comments:

Post a Comment

haccololong@gmail.com