Friday, July 14, 2017

Mẫu quyết định thay đổi ban an toàn lao động KT

CÔNG TY
CỔ PHẨN THOTH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 01-12/2012/QĐ-ATLĐ

Bình Phước, ngày 04 tháng 12 năm 2012
QUYẾT ĐỊNH
(V/v: Thay đổi nhân sự Ban an toàn lao động)

-       Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11;
-       Căn cứ điều lệ Công ty CP THUVIENTHOTH;
-     Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4567854 của Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Bình Phước cấp ngày 26/9/2007;
-       Xét nhu cầu nhân sự của Ban ATLĐ để đảm bảo các hoạt động có hiệu quả tốt.


GIÁM ĐỐC CÔNG TY THUVIENTHOTH
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Bổ sung nhân sự Ban ATLĐ như sau:
Stt
Chức danh
Nhân sự cũ
Nhân sự mới
01
Trưởng ban
Dương Viết Mốc
Vũ Tuấn Anh
02
An toàn điện
Phạm Phú Nguyên
Phạm Ân Lai
03
An toàn cơ
Trần Văn Hòa
Phạm Văn Thù
04
Thư ký
Nguyễn Quang Nhậu
Nguyễn Quang Nhậu
05
An toàn vệ sinh viên
Hoàng Ngọc Bích
Hoàng Ngọc Bích
06
An toàn vệ sinh viên
Nguyễn Tiến Lên
Nguyễn Tiến Hùng
07
An toàn vệ sinh viên
Nguyễn Tiến Mai
Nguyễn Tiến Dũng
08
An toàn vệ sinh viên
Dương Minh Hồng
Dương Minh Hồng
Điều 2:  Trưởng Ban ATLĐ cũ có trách nhiệm bàn giao, hướng dẫn các nhân sự mới về chức năng của Ban ATLĐ và nhiệm vụ của từng vị trí.
Điều 3: Phụ cấp cho các chức danh của Ban ATLĐ không thay đổi.
Điều 4: Quyết định này có hiệu lực từ ngày 07/12/2012. Các phòng ban liên quan và các nhân sự mới theo Điều 1 có trách nhiệm thi hành Quyết định này.
                                                                                                              Giám đốc
Nơi nhận:
- Các phòng ban;
- Dán thông báo;
- Lưu văn thư.                                                                                 
                                                                                                      


                                                                                                         Nguyễn Văn Thờ              

No comments:

Post a Comment

haccololong@gmail.com