Friday, July 14, 2017

Mẫu quyết định xử phạt do vì sản phẩm không phù hợp KT

CÔNG TY
CỔ PHẨN THOTH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: .08/13/QĐ-

Bình Phước, ngày 19 tháng 03 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH
V/v: Phạt do để xảy ra sự cố trong sản xuất

-       Căn cứ điều lệ Công ty THUVIENTHOTH về thẩm quyền và trách nhiệm của Giám đốc công ty;
-       Căn cứ kết luận tại Biên bản cuộc họp số 0202/BB/MDF/2013, ngày 22/02/2013 về giải quyết lỗi đốm đen và hiện tượng tồn keo đáy bồn;

-       Căn cứ thiệt hại do lỗi đốm đen từ ngày 25/02/2013 đến ngày hoàn thành xử lý nguyên nhân gây lỗi 27/02/2013;
-       Xét mức độ thiệt hại và sự khuyến cáo cần thiết đối với các cá nhân/ bộ phận liên quan.

GIÁM ĐỐC CÔNG TY THUVIENTHOTH
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Phạt các trưởng bộ phận và công nhân xưởng sản xuất vì để tồn tại lỗi đốm đen sau bảo trì khắc phục nguyên nhân lỗi. Mức phạt được giảm 50% của giá trị thiệt hại 16.300.000đ, cụ thể:
Vị trí
Họ và Tên
Tỉ lệ chịu phạt (%)
Mức phạt
(vnđ)
Giám đốc công ty
Phạm Tiến Th
15
1.222.500
Quản đốc
Phạm Văn Thu
13
1.059.500
TP Công nghệ
Đặng Mai Hữu
13
1.059.500
TP QLCL
Dương Viết Khai
13
1.059.500
TP Kinh doanh
Dương Hải Nghẻo
13
1.059.500
TP Thiết bị
Hoàng Văn Thơ
13
1.059.500
Công nhân xưởng

20
1.630.000
Tổng cộng
100
8.150.000
Điều 2: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và được tính vào kỳ quyết toán lương tháng 02/2013.  Quản đốc xem xét mức phạt cụ thể cho từng cán bộ - công nhân viên của Xưởng. Phòng Hành chính – Nhân sự, Phòng Kế Toán và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này.
                                                                                                              Giám đốc
       Nơi nhận:
      - Các phòng ban;
      - Tổng công ty;
      - Dán thông báo;
      - Lưu văn thư.                                                                           

                                                                                                             Nguyễn Văn Thờ              

No comments:

Post a Comment

haccololong@gmail.com