Thursday, July 20, 2017

Mục tiêu chất lượng công ty AL

1.MTCL CỦA CÔNG TY:
Ø  Tiếp tục duy trì và cải tiến HTQLCL trong phạm vi VPCT và XNN để đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh đạt tối thiểu 30USD/1 tấn sản phẩm bao bì xuất khẩu.
Ø  Xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 : 2000 đối với các Đơn vị còn lại.

2.MTCL CỦA VĂN PHÒNG CÔNG TY:
Ø  Vi tính hoá công việc quản lý hệ thống hồ sơ, tài liệu và thông tin. Quản trị và vận hành hệ thống thông tin của Công Ty an toàn hữu hiệu : đảm bảo thông tin được phân phối kịp thời và có chất lượng.   

Ø  Tăng cường đào tạo nguồn nhân lực : đảm bảo tổ chức đào tạo 100% nguồn nhân lực chưa đủ tiêu chuẩn. 
Ø   Đảm bảo thoả mãn yêu cầu chính đáng của khách hàng. Mỗi nhân viên không bị quá 01 lỗi than phiền trong 1 tháng.
3.MTCL CỦA XN NHỰA: (Đối với sản phẩm bao bì nhựa xuất khẩu)
Ø  Định mức tiêu thụ điện năng 0.700Kw/1Kg Thành phẩm.
Ø  Tỷ lệ phế liệu  £ 6% trên tổng sản lượng sản xuất : khâu thổi <=4,5%, cắt <=1,5%.
Ø  100% sản lượng xuất khẩu không bị trả lại.
Ø  Than phiền khách hàng < 1% sản lượng tiêu thụ.
4.MTCL CỦA PHÒNG KẾ TOÁN – TÀI VỤ:
Ø  100% các báo cáo kế toán nộp đúng hạn.
Ø  Sai sót nghiệp vụ trong hoạt động thực tiễn và trong sổ sách < 1/5 tiêu chí kiểm tra thực tế.
1)       Quản lý quỹ tiền mặt
2)       Quản lýkho
3)       Quản lý công nợ  phải thu, phải trả
4)       Chứng từ sổ sách, báo cáo
5)       Quản lý CCDC, TSCĐ
Ø  Kiểm soát định mức KTKT theo từng tháng và đánh giá hiệu quả SXKD theo từng quý đối với  các đơn vị trực thuộc.
Ø  Đảm bảo xây dựng và thực hiện kế hoạch cung cấp nguồn lực Tài chánh của Công Ty.

5.MTCL  CỦA PHÒNG XUẤT NHẬP KHẨU:
Ø  100% Hồ sơ xuất nhập khẩu được thanh khoản đúng quy định quản lý Nhà nước.
Ø  Đảm bảo công tác giao nhận ngoại thương an toàn, không thất thoát và đúng thời hạn yêu cầu.

Ø  Giảm chi phí xuất nhập khẩu 200.000đ/cont.

No comments:

Post a Comment

haccololong@gmail.com