Thursday, July 20, 2017

Quy chế tổ chức phần trách nhiệm quyền hạn và mối quan hệ AL


                     
                                                  1. MỤC ĐÍCH

Quy chế này nhằm cho mọi người hiểu biết được hệ thống tổ chức quản lý Công ty, hiểu rõ về nhiệm vụ và trách nhiệm của mình đối với CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM của Công ty,
Đồng thời thông qua quy chế này có thể kiểm soát được việc làm của mỗi người trong Công ty.


2. PHẠM VI VÀ TRÁCH NHIỆM ÁP DỤNG

Áp dụng cho tất cả các thành viên trong Công Ty, các phòng ban, bộ phận thuộc hệ thống chất lượng tại Văn phòng Công ty và Xí Nghiệp Nhựa THOTH PLASTIC.3. TÀI LIỆU THAM KHẢO

TCVN  ISO 9001 : 2000
Sổ tay chất lượng Công ty THOTH.
Bản điều lệ Công ty Cổ Phần Thuvienthoth.
Ngoài những trách nhiệm – quyền hạn nêu trong Quy chế tổ chức này ; trách nhiệm – quyền hạn cụ thể thực hiện theo yêu cầu của Tiêu chuẩn ISO 9001 : 2000 được xác định trong từng văn bản Hướng dẫn công việc của Hệ thống tài liệu được ban hành.

4. ĐỊNH NGHĨA
KHKT : Khoa học kỹ thuật
SXKD : Sản xuất kinh doanh
ĐĐH   : Đơn đặt hàng
CLSP  : Chất lượng sản phẩmI.   ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG :
1.1  Đại hội cổ đông là tập hợp những người sỡ hữu cổ phần trong công ty, là cơ quan tối cao quyết  định mọi vấn đề liên quan đến sự tồn tại và hoạt động của Công ty.
1.2  Trách nhiệm và quyền hạn của ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG được quy định cụ thể trong Bản điều lệ Công ty. (Điều 23,24,25,26  MỤC 1- Chương IV).

II.   HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ :
2.1  Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) là cơ quan quản trị cao nhất của Cty giữa hai kỳ Đại Hội Cổ Đông.
2.2  Trách nhiệm và quyền hạn của HĐQT được quy định cụ thể trong Bản Điều lệ Công ty.
      (Điều 30, 31, 33, 34, 36, 37  MỤC 2- Chương IV).
       2.3  HĐQT bao gồm những thành viên được Đại Hội Cổ Đông bầu ra. HĐQT trực tiếp bầu ra
     Chủ tịch  và các Phó Chủ tịch HĐQT.
2.4    Trách nhiệm và quyền hạn của Chủ tịch HĐQT và các thành viên HĐQT được quy định cụ thể
       trong Bản điều lệ Công ty. (Điều 32  MỤC 2- Chương IV).

III.   BAN KIỂM SOÁT :
3.1  Ban kiểm soát là cơ quan đại diện CỔ đông giám sát mọi hoạt độngquản trị và điều hành kinh doanh của Công ty. Thành viên Ban kiểm soát do Đại Hội Cổ Đông bầu ra, hoạt động theo cơ chế chức năng.
3.2  Trách nhiệm và quyền hạn của Ban Kiểm soát được quy định cụ thể trong Bản điều lệ Công ty. (Điều 43, 44  MỤC 4 - Chương IV).

     IV.  BAN GIÁM ĐỐC :

IV.1  TỔNG GIÁM ĐỐC :
Là người do HĐQT lựa chọn và bổ nhiệm, là Đại diện pháp nhân Công ty trong mọi giao dịch kinh doanh của Công ty ; Đồng thời chịu trách nhiệm về việc thực hiện nhiệm vụ của Tổng Giám đốc trước HĐQT.

      4.1.1  Trách nhiệm :
-          Điều hành và chịu trách nhiệm về mọi hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công ty theo đúng Nghị quyết , quyết định của HĐQT , Nghị quyết của Đại Hội Cổ Đông, Điều lệ Công ty và các Quy định của Pháp luật có liên quan.
-          Sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn theo phương án hoạt động được HĐQT phê duyệt.
-          Xây dựng và trình HĐQT chuẩn y về chiến lược phát triển, kế hoạch hoạt động có thời hạn, các dự án đầu tư, các chương trình liên doanh liên kết kinh tế, công việc tổ chức quản lý Công ty; đồng thời tổ chức thực hiện các phương án, kế hoạch đã được phê duyệt.
-          Báo cáo trước HĐQT tình hình hoạt động tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty theo quy định của Bản Điều lệ.
-          Thiết lập cơ cấu tổ chức, trách nhiệm quyền hạn và mối quan hệ nhân sự trong hệ thốngđể đảm bảo thông tin nội bộ xuyên suốt và hữu hiệu.
-          Quản lý mọi nguồn lực của Công Ty.

-          Cam kết xây dựng, áp dụng và duy trì thực hiện hệ thống quản lý chất lượng cải tiến thường xuyên hiệu lực của hệ thống đó ; Thiết lập và bảo đảm các nguồn lực để thực hiện hệ thống quản lý chất lượng ; đồng thời họp Xem xét lãnh đạo định kỳ 1lần / 1tháng  để kiểm soát tính hiệu lực và hiệu quả của hệ thống quản lý chất lượng.
-          Bảo đảm các yêu cầu của Khách hàng đều được xác định và đáp ứng nhằm nâng cao sự thoả mãn Khách hàng.
-          Chịu trách nhiệm trước HĐQT và Đại Hội Cổ Đông về những sai phạm  gây tổn thất cho Công ty.

     4.1.2.  Quyền hạn :
-          Tổng Giám đốc là người có quyền quyết định cao nhất về mọi hoạt động của Cty.
-          Có quyền từ chối thực hiện những Quyết định của Chủ tịch, Phó Chủ tịch hay các thành viên HĐQT nếu thấy trái pháp luật, trái Điều lệ và trái Nghị quyết của Đại Hội Cổ Đông, đồng thới phải có trách nhiệm thông báo cho các Kiểm soát viên.
-          Có quyền hoạch định nguồn nhân lực, tổ chức bộ máy nhân sự của Công ty, tuyển dụng và bố trí lao động theo yêu cầu nhiệm vụ kế hoạch của Công ty; khen thưởng, kỷ luật hoặc cho thôi việc người lao động phù hợp với pháp luật về lao động.
-          Đề nghị HĐQT bổ nhiệm và miễn nhiệm , khen thưởng, kỷ luật đối với Các  Giám đốc điều hành phạm vi chuyên biệt.
-          Ký kết các loại Hợp đồng kinh tế, văn bản, chứng từ hoạt động của Công ty; các Hợp đồng có tính chất đặc biệt phải được thực hiện theo Điều 87 của Luật Doanh Nghiệp.

4.1.3        Tiêu chuẩn : Tiêu chuẩn Tổng Giám đốc được áp dụng theo tiêu chuẩn Hang Chuyên viên cao cấp của Hệ thống tiêu chuẩn nhân sự Cty. MÃ SỐ : . . . . . . . . .

IV.2   GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH :
Là người do Tổng Giám đốc lựa chọn và bổ nhiệm, chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc về   tình hình hoạt động tài chính và ngân sách của Công ty.

  4.2.1 Trách nhiệm :
-          Phân tích tình hình tài chính của Doanh nghiệp nhằm nhận diện những điểm mạnh và điểm yếu của doanh nghiệp. Đánh giá các chương trình hoạt động của Doanh nghiệp trên phương diện tài chính.
-          Hoạch định chiến lược tài chính và Thiết lập cơ cấu Tài chính của Doanh nghiệp
-          Lập kế hoạch dự phòng ngân quỹ theo những hình thức phù hợp nhằm đáp ứng những nhu cầu ngân quỹ đột xuất. Duy trì khả năng thanh khoản của Doanh nghiệp và đảm bảo nguồn tài chính hợp lý cho Doanh nghiệp.
-          Đảm bảo rằng các loại tài sản của Doanh nghiệp được kiểm soát và sử dụng một cách hợp lý và sinh lợi.
-          Thiết lập và thực hiện chính sách quản trị tiền mặt của Doanh nghiệp nhằm đảm bảo có đủ lượng tiền đáp ứng các nhu cầu thanh toán ngắn hạn.

-     Xây dựng một chính sách phân chia lợi nhuận hợp lý.

-    Giúp Tổng Giám đốc việc chỉ đạo - quản lý và kiểm tra hoạt động của Kế toán trưởng, Phòng Kế toán, Phòng Tài vụ, Quỹ Công Ty, Phòng Xuất Nhập khẩu vàTổ kiểm toán nội bộ, trên cơ sở bảo đảm CHẤT LƯỢNG - HIỆU QUẢ  và PHÁT TRIỂN.
-          Báo cáo với Tổng Giám đốc định kỳ mỗi tháng một lần về tình hình thực hiện nhiệm vụ và khi cần thiết phải kịp thời thỉnh thị ý kiến TGĐ, không gây đình trệ và thiệt hại cho hoạt động của Công Ty . Báo cáo tổng kết hoạt động thuộc phạm vi trách nhiệm theo Tài Khoá Công Ty.
-          Phối hợp công tác chặt chẽ cùng với các Giám đốc thành viên Ban Giám đốc và làm việc sâu sát thực tế đối với hoạt động của các Đơn vị SXKD trong Công ty và các bộ phận dưới quyền, đảm bảo mục tiêu chung của Cty. đạt kết quả tối ưu.
       -    Thực hiện các công việc được ủy quyền khi Tổng Giám đốc vắng mặt.

 4.2.2   Quyền hạn :
-          Ký duyệt các văn bản Kế hoạch tài chính – Ngân sách và những quy định về quản lý tài chính –ngân sách đối với cấp cơ sở và ký xem xét đối với các văn bản cấp Công ty liên quan vềTài Chính.
-          Xem xét về năng lực tài chính của Công ty và giá cả để trình Tổng Giám đốc phê duyệt các ĐĐH và Hợp đồng SXKD.
-          Xem xét và phê duyệt chi tiêu tài chính trong phạm vi trách nhiệm trên cơ sở kế hoạch và định mức kinh tế-tài chính  đã được TGĐ phê duyệt  cho từng đối tượng theo nguyên tắc đảm bảo chất lượng vàhiệu quả.
-          Yêu cầu các Giám Đốc thành viên BGĐ, các Giám đốc Xí nghiệp hay Phụ trách các Đơn vị sản xuất kinh doanh, các Trưởng Phòng, Ban  thực hiện Mục tiêu, Chính sách Tài chính của Công ty và nhiệm vụ kế hoạch Ngân sách đã được Tổng Giám đốc phê duyệt. Đồng thời yêu cầu họ báo cáo tài chính  đột xuất khi cần thiết.
-          Tổ chức kiểm toán nội bộ .
-          Ký duyệt các báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thuộc phạm vi trách nhiệm.
-          Xem xét kiểm tra và trình Tổng Giám đốc phê duyệt các Báo cáo Tài chính – Ngân sách theo Pháp lệnh Kế toán –Thống kê quy định.
4.2.3        Tiêu chuẩn: Tiêu chuẩn Giám đốc Tài chính được áp dụng theo tiêu chuẩn Chuyên viên cao
    cấp của Hệ thống tiêu chuẩn nhân sự Cty. MÃ SỐ : . . . . . . . . .

IV.3   GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT:
Là người do Tổng Giám đốc lựa chọn và bổ nhiệm ; chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc về  tình hình hoạt động sản xuất của Công ty.
 4.3.1   Trách nhiệm :
-          Hoạch định chiến lược Sản xuất và phát triển sản xuất của Công ty .
-          Xây dựng kế hoạch, giải pháp và tổ chức thực hiện các Mục tiêu – Chính sách của Công ty đối với hoạt động sản xuất.
-           Giúp TGĐ việc Điều hành và quản lý mọi hoạt động sản xuất của Công ty một cách hiệu quả; bảo đảm các nguồn lực cho sản xuất .
-          Xây dựng và chỉ đạo thực hiện các chương trình nghiên cứu & phát triển, huấn luyện – đào tạo và ứng dụng KHKT trong hoạt động sản xuất.

-    Phối hợp với Giám đốc Kinh doanh xây dựng chính sách đặc thù đối với Khách hàng của Công ty; Thực hiện quản lývà duy trì mối quan hệ gắn bó cũng như chăm sóc khách hàng.
-          Giúp Tổng Giám đốc việc chỉ đạo - quản lý và kiểm tra hoạt động của các Đơn vị Sản xuất, Phòng Sản xuất và Phòng Xây dựng Cơ bản trên cơ sở đảm bảo CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM –HIỆU QUẢ và THỎA MÃN KHÁCH HÀNG.
-          Báo cáo với Tổng Giám đốc định kỳ mỗi tháng một lần về tình hình thực hiện nhiệm vụ và khi cần thiết phải kịp thời thỉnh thị ý kiến TGĐ, bảo đảm không để hoạt động sản xuất đình trệ và thiệt hại.  Báo cáo tổng kết hoạt động thuộc phạm vi trách nhiệm theo Tài Khoá Công Ty.
-          Phối hợp công tác chặt chẽ cùng với các thành viên Ban Giám đốc Công ty, và làm việc sâu sát thực tế đối với hoạt động của các Đơn vị sản xuất và các bộ phận dưới quyền; đảm bảo mục tiêu chung của Cty  đạt kết quả tối ưu.
-          Thực hiện các công việc được ủy quyền khi Tổng Giám đốc vắng mặt.

 4.3.2  Quyền hạn :
-          Ký duyệt các văn bản kế hoạch về sản xuất, về quản lý chất lượng sản phẩm, về huấn luyện đào tạo và những quy định , quyết định về điều hành, quản lý và xử lý trong hoạt động sản xuất.
-          Xem xét về năng lực sản xuất của Công ty để trình Tổng Giám đốc phê duyệt các ĐĐH – Hợp đồng sản xuất và ra Lệnh sản xuất.
-          Xem xét và phê duyệt Chi tiêu tài chính trong phạm vi trách nhiệm trên cơ sở kế hoạch và định mức kinh tế kỹ thuật đã được TGĐ phê duyệt cho từng đối tượng theo nguyên tắc đảm bảo chất lượng và hiệu quả.
-          Yêu cầu các Giám đốc Xí nghiệp hay Phụ trách các Đơn vị sản xuất, các Trưởng Phòng, Ban liên quan thực hiện Mục tiêu, Chính sách và nhiệm vụ kế hoạch sản xuất đã được Tổng Giám đốc phê duyệt. Đồng thời, yêu cầu họ báo cáo hoạt động định kỳ vàđột xuất khi cần thiết.
-          Ký duyệt các báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thuộc phạm vi trách nhiệm.

      4.3.3   Tiêu chuẩn: Tiêu chuẩn Giám đốc sản xuất được áp dụng theo tiêu chuẩn Chuyên viên cao
      cấp của Hệ thống tiêu chuẩn nhân sự Cty. MÃ SỐ : . . . . . . . . .

IV.4   GIÁM ĐỐC KINH DOANH:
Là người do Tổng Giám đốc lựa chọn và bổ nhiệm ; chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.
 4.4.1 Trách nhiệm :
-          Hoạch định chiến lược kinh doanh và tiếp thị của Công Ty
-          Xây dựng kế hoạch, giải pháp và tổ chức thực hiện các Mục tiêu – Chính sách của Công ty đối với hoạt động kinh doanh và tiếp thị.
-          Giúp TGĐ việc Điều hành và quản lý  mọi hoạt động kinh doanh của Công ty một cách  hiệu qua; bảo đảm các nguồn lực cho kinh doanh.
-          Xây dựng và chỉ đạo thực hiện các chương trình nghiên cứu & phát triển, huấn luyện – đào tạo và ứng dụng KHKT trong hoạt động kinh doanh.
-          Phối hợp với Giám đốc Sản xuất xây dựng chính sách đặc thù đối với Khách hàng của Công ty; Thực hiện quản lý và duy trì mối quan hệ gắn bó cũng như chăm sóc khách hàng.
-          Giúp việc Tổng Giám đốc chỉ đạo - quản lý vàkiểm tra hoạt động của các Đơn vị Kinh Doanh, Phòng kinh doanh & Tiếp thị trên cơ sở đảm bảo UY-TÍN- CHẤT LƯỢNG và HIỆU QUẢ.

-          Báo cáo với Tổng Giám đốc định kỳ mỗi tháng một lần về tình hình thực hiện nhiệm vụ và khi
      cần thiết phải kịp thời thỉnh thị ý kiến TGĐ., bảo đảm không để hoạt động kinh doanh đình trệ và   
      thiệt hại.  Báo cáo tổng kết hoạt động thuộc phạm vi trách nhiệm theo Tài Khoá Công Ty.
-          Phối hợp công tác chặt chẽ cùng với các thành viên Ban Giám đốc Công ty, và làm việc sâu sát thực tế đối với hoạt động của các Đơn vị kinh doanh và các bộ phận dưới quyền ; đảm bảo mục tiêu chung của Cty  đạt kết quả tối ưu.
-          Thực hiện các công việc được ủy quyền khi Tổng Giám đốc vắng mặt.
4.4.2   Quyền hạn :
-          Ký duyệt các văn bản , kế hoạch kinh doanh; những quy định, quyết định về điều hành, quản lý và xử lý trong hoạt động kinh doanh.
-          Xem xét về năng lực thoả mãn yêu cầu của khách hàng và trình Tổng Giám đốc phê duyệt các ĐĐH – Hợp đồng kinh doanh.
-          Xem xét và phê duyệt Chi tiêu tài chính trong hoạt động điều hành kinh doanh trên cơ sở kế hoạch và định mức kinh tế đã được TGĐ  phê duyệt cho từng đối tượng theo nguyên tắc đảm bảo chất lượng và hiệu quả hoạt đông.
-          Yêu cầu các GĐ hay Phụ trách các Đơn vị kinh doanh, các Trưởng Phòng, Ban liên quan thực hiện Mục tiêu, Chính sách kinh doanh của Cty và nhiệm vụ kế hoạch đã được Tổng Giám đốc phê duyệt. Đồng thời, yêu cầu họ báo cáo hoạt động định kỳ  và đột xuất khi cần thiết .
-          Ký duyệt các báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thuộc phạm vi trách nhiệm.
    4.4.3   Tiêu chuẩn: Tiêu chuẩn Giám đốc Kinh doanh được áp dụng theo tiêu chuẩn Chuyên viên cao   
      cấp của Hệ thống tiêu chuẩn nhân sự Cty. MÃ SỐ : . . . . . . . . .

V.  ĐẠI DIỆN LÃNH ĐẠO CHẤT LƯỢNG:
Là người do Tổng Giám đốc lựa chọn và bổ nhiệm ; chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc về việc xây dựng, triển khai áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL của XNN.
 5.1  Trách nhiệm:
-     Bảo đảm các quá trình cần thiết của hệ thống quản lý chất lượng được thiết lập, thực hiện và duy trì.
-          Thiết lập hệ thống chất lượng dựa trên tổ chức hệ thống văn bản về chất lượng theo tiêu chuẩn ISO-9001: 2000 để thực hiện ở văn phòng Công ty và Xí nghiệp Nhựa xuất khẩu trực thuộc Công ty hướng đến sự thỏa mãn của khách hàng và hiệu quả kinh tế của Xí nghiệp.
-          Duy trì hiệu quả hoạt động của hệ thống chất lượng và kiểm soát sự phù hợp lẫn nhau giữa các văn bản của hệ thống cũng như sự phù hợp giữa các văn bản và hành động.
-          Báo cáo cho Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động của hệ thống QLCL và mọi nhu cầu cải tiến.
-          Chuẩn bị bản báo cáo tổng hợp tình hình thực hiện hệ thống chất lượng để điều hành các buổi họp xem xét của lãnh đạo theo đúng quy trình của hệ thống.
-          Báo cáo đánh giá chất lượng nội bộ đề ra các biện pháp khắc phục, phòng ngừa và đề nghị cải tiến liên tục quá trình áp dụng hệ thống chất lượng.
-          Đảm bảo thúc đẩy toàn bộ tổ chức nhận thức các yêu cầu của Khách hàng liên hệ với các tổ chức bên ngoài liên quan đến Hệ thống chất lượng.
 5.2  Quyền hạn :
-           Đề nghị với Tổng giám đốc mục tiêu chính sách chất lượng và chỉ tiêu chất lượng ở Xí nghiệp Nhựa xuất khẩu.
-           Triệu tập và chủ trì cuộc họp ban chỉ đạo chất lượng, ban cải tiến chất lượng để đánh giá và thảo luận về công tác chất lượng.
-          Chỉ định người soạn thảo các văn bản, sửa đổi văn bản và kiểm soát tài liệu, dữ liệu về các quá
 trình hành động , đồng thời xem xét trước khi trình Tổng giám đốc phê duyệt.
-          Tham gia và theo dõi công tác xử lý khiếu nại của khách hàng đồng thời phát hiện những nguồn
gốc có thể sinh ra sự không phù hợp trong nội bộ, quyết định thành lập nhóm và chỉ đạo điều tra nguyên nhân-khởi xướng và đánh giá kết quả hành động khắc phục và phòng ngừa.
-          Đề xuất với lãnh đạo về nhân sự làm công tác chất lượng.
-          Xây dựng kế hoạch đánh giá chất lượng nộibộ và chỉ đạo thực hiện đánh giá chất lượng nội bộ
theo kế hoạch đã định.
     5.3   Tiêu chuẩn: Tiêu chuẩn Đại diện lãnh đạo chất lượng được áp dụng theo tiêu chuẩn Chuyên
      viên  cao cấp của Hệ thống tiêu chuẩn nhân sự Cty. MÃ SỐ : . . . . . . . . .

VI. KẾ TOÁN TRƯỞNG:
        Là người do Tổng Giám đốc lựa chọn và bổ nhiệm; chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc Cty về việc điều hành và quản lý hoạt động của Hệ thống Kế toán – Thống kê của Công ty.
  6.1  Trách nhiệm:
-          Tổ chức hệ thống kế toán của Doanh nghiệp để tiến hành ghi chép, hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong hoạt  động vận doanh của Công ty, trên cơ sở không ngừng cải tiến tổ chức bộ máy và tuân thủ Pháp lệnh kế toán thống kê.
-          Thiết lập đầy đủ và gửi đúng hạn các báo cáo kế toán, thống kê và quyết toán theo qui định của Pháp Luật và Điều lệ Công ty.
-          Hoạch định, tổ chức, kiểm tra, duy trì và đổi mới theo hướng hiệu quả các nghiệp vụ kế toán quản trị.
-          Tổ chức phổ biến và hướng dẫn thi hành kịp thời các chế độ, thể lệ tài chánh, kế toán do Nhà nước ban hành cho các cấp thừa hành thuộc hệ thống kế toán – thống kê .
-          Kiểm tra việc bảo quản, lưu trữ các tài liệu kế toán.
-          Thực hiện kế hoạch đào tạo,bồi dưỡng, nâng cao trình độ,xây dựng đội ngũ kế toán viên của Cty.
-          Thực hiện quản lý hoạt động ngân sách của doanh nghiệp.
-          Hoạch định và đưa ra những quyết định tài chánh ngắn hạn.
 6.2   Quyền hạn :
-          Chỉ đạo , quản lý và kiểm tra hệ thống hoạt động nghiệp vụ  của Phòng Kế Toán
-          Được  đề nghị tuyển dụng, thuyên chuyển, nâng cấp bậc, khen thưởng, kỷ luật Kế toán viên, Thủ kho, Thủ quỹ theo Luật Lao Động và qui chế của Công ty .
-          Có quyền  yêu cầu tất cả các bộ phận trong Công ty chuyển đầy đu, kịp thời những tài liệu cần thiết cho công việc kiểm tra, kiểm soát của Kế toán trưởng.
-          Ký Các báo cáo kế toán, báo cáo thống kê, các chứng từ tín dụng và các tài liệu liên quan đến việc thanh toán …theo qui định của pháp lệnh kế toán - thống kê.
-          Khi phát hiện việc vi phạm  pháp lệnh kế toán - thống kê được quyền báo cáo trực tiếp GĐ Tài Chính hayTổng giám đốc. Trường hợp không được Ban giám đốc  xử lý thoả đáng có quyền báo cáo HĐQT.
      6.3   Tiêu chuẩn Tiêu chuẩn Kế toán trưởng được áp dụng theo tiêu chuẩn Chuyên viên chính của
      Hệ thống tiêu chuẩn nhân sự Cty. MÃ SỐ : . . . . . . . . .

    VII. CÁC ĐƠN VỊ SẢN XUẤT TRỰC THUỘC CÔNG TY:

VII.1 GIÁM ĐỐC hoặc PHỤ TRÁCH  XÍ NGHIỆP SẢN XUẤT:
    Là người do Tổng Giám đốc lựa chọn và bổ nhiệm; chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc Cty về toàn bộ hoạt động sản xuất của đơn vị/xí nghiệp, thực hiện nhiệm vụ kế hoạch, chính sách, mục tiêu sản xuất Công ty đề ra.
  7.1.1  Trách nhiệm:
-          Tổ chức, điều hành và quản lý hoạt động sản xuất Xí nghiệp theo quy chế quản trị Xí nghiệp của Công ty, bảo đảm hiệu quả sản xuất của xí nghiệp.
-          Chịu trách nhiệm sử dụng, quản lý, bảo toàn và phát triển vốn cũng như tài sản được Cty giao. 
      Đồng thời tận dụng mọi nguồn lực của Xí nghiệp một cách tối ưu.
-          Xây dựng và thực hiện các phương án, kế hoạch sản xuất hàng năm của Xí nghiệp một cách cụ thể, bảo đảm hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ được Công ty giao.
-          Xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến liên tục hệ thống đảm bảo chất lượng sản phẩm tại Xí nghiệp. Tích cực thực hiện các biện pháp phòng ngừa và khắc phục tại Xí nghiệp nhằm luôn bảo đảm sự phù hợp , tính hiệu lực – hiệu quảcủa hệ thống.
-          Xây dựng, thực hiện và quản lý tốt công tác khách hàng theo từng loại và phưong thức khác nhau.
-          Thực hiện chế độ báo cáo kịp thời và đầy đủ do Công ty quy định; thường xuyên thỉnh thị ý kiến và báo cáo tình hình hoạt động của Đơn vị cho Tổng Giám đốc định kỳ vào cuối tháng, cuối quí; Báo cáo kế hoạch và thực hiện kế hoạch năm theo niên khoá hoạt động của Công ty.
-          Xây dựng tốt môi trường sản xuất; phát huy trách nhiệm và hiệu quả; vận động sáng tạo và dân chủ ; phối hợp chân tình vàđoàn kết nội bộ, bảo đảm an toàn , ổn định và phát triển sản xuất.
  7.1.2   Quyền hạn:
-          Quyền về tổ chức nhân sự tại Đơn vị:
Đề xuất với Tổng Giám đốc phương án kế hoạch nhân dụng : sắp xếp, phân công; tuyển dụng-đào tạo; khen thưởng - kỷ luật ; cho nghỉ việc, … theo Luật Lao-Động và quy định của Công ty.
-          Quyền trong hoạt động sản xuất:
+  Xem xét kiểm tra yêu cầu của khách hàng và năng lực sản xuất của xí nghiệp trước khi trình Tổng Giám đốc ký duyệt các Đơn đặt hàng / Hợp đồng sản xuất hay gia công.
+  Xem xét và thực hiện các yêu cầu mua sản phẩm hay dịch vụ đáp ứng cho sản xuất như mua nguyên nhiên vật liệu , bao bì đóng gói… đặt gia công bán thành phẩm, thuê chuyên chở, quảng cáo v.v…theo qui trình của hệ thống.
+  Xem xét và phê duyệt chi tiêu tài chính của xí nghiệp nhằm đảm bảo cung cấp nguồn lực cho hoạt động sản xuất trên cơ sở kế hoạch dự toán hoặc định mức  được TGĐ. phê duyệt , thực hiện theo nguyên tắc bảo đảm hợp lý, chất lượng và hiệu quả kinh tế      (chi tiết thủ tục chứng từ phải được hợp thức hoá sau đó) .
+  Ký duyệt các văn bản  và chứng từ liên quan đến chức năng, nhiệm vụ hoạt động sản xuất của xí nghiệp.
+  Quyết định và xử lý các tình huống tức thời trong quá trình sản xuất trên cơ sở phải bảo đảm hiệu quả hoạt động của Xí nghiệp.
-          Có quyền yêu cầu các cấp và các bộ phận liên quan trong Công Ty hỗ trợ cũng như phối hợp thực hiện nhiệm vụ của Xí nghiệp mình một cách hiệu quả.
   7.1.3   Tiêu chuẩn: Tiêu chuẩn Giám đốc hoặc Phụ trách Xí nghiệp sản xuất  được áp dụng theo tiêu
    chuẩn Chuyên viên chính của Hệ thống tiêu chuẩn nhân sự Cty. MÃ SỐ : . . . . .

VII.2   GIÁM ĐỐC hoặc PHỤ TRÁCH CÁC ĐƠN VỊ  KINH DOANH &  DỊCH VỤ :
     Bao gồm Giám đốc hoặc Phụ trách các Trung tâm , các cửa hàng Thương mại & Dịch vụ, … là người do Tổng Giám đốc lựa chọn và bổ nhiệm; chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc Công ty về toàn bộ hoạt động của Đơn vị, thực hiện nhiệm vụ kế hoạch , chính sách, mục tiêu kinh doanh Công  ty đề ra.

 7.2.1   Trách nhiệm:
-          Tổ chức, điều hành và quản lý việc thực hiện kế hoạch, chính sách, mục tiêu kinh doanh của Công ty; bảo đảm hiệu quả vận doanh của Đơn vị.
-          Chịu trách nhiệm sử dụng, quản lý, bảo toàn và phát triển vốn cũng như tài sản được Cty giao. Đồng thời tận dụng mọi nguồn lực của Xí nghiệp một cách tối ưu.
-          Nghiên cứu tiếp thị, xây dựng chiến lược tiếp thị, quảng cáo và khuyến mãi, phục vụ hoạt động kinh doanh.
-          Phối hợp với Giám đốc sản xuất, các Đơn vị sản xuất và kỹ thuật có liên quan để thực hiện kế hoạch phát triển thương hiệu và sản phẩm Công ty ; thiết kế tạo mẫu bao bì sản  phẩm…
-          Xây dựng, thực hiện và quản lý tốt công tác bán hàng theo từng loại khách hàng và cho từng cách phân phối khác nhau. Liên tục cải tiến phương pháp kinh doanh và các chính sách khách hàng cho phù hợp với yêu cầu của thị trường.
-          Thực hiện chế độ báo cáo kịp thời và đầy đủ do Công ty quy định; Thường xuyên thỉnh thị ý kiến BGĐ và định kỳ báo cáo tình hình hoạt động của Đơn vị cho Tổng Giám đốc vào cuối Tháng, cuối Quý ; báo cáo kế hoạch và thực hiện kế hoạch theo niên khoá hoạt động của Công ty.
-          Xây dựng môi trường hoạt động kinh doanh thông thoáng; phát huy trách nhiệm và hiệu quả; vận động sáng tạo và dân chủ ; phối hợp chân tình và đoàn kết nội bộ, bảo đảm hoạt động ổn định vàhướng tới phát triển kinh doanh.

7.2.2   Quyền hạn :
-          Quyền về tổ chức nhân sự tại Đơn vị:
 Đề xuất với Tổng Giám đốc phương án kế hoạch nhân dụng : sắp xếp, phân công; tuyển dụng-đào tạo; khen thưởng - kỷ luật ; cho nghỉ việc, … theo Luật Lao-Động và quy định của Công ty.
-          Quyền trong hoạt động kinh doanh:
+ Xem xét kiểm tra yêu cầu của khách hàng và năng lực kinh doanh của đơn vị trước khi trình Tổng Giám đốc ký duyệt các Đơn đặt hàng / Hợp đồng kinh doanh hay dịch vụ.
+  Xem xét và thực hiện các yêu cầu mua hàng hoá hay dịch vụ đáp ứng cho yêu cầu kinh doanh
   theo qui trình của hệ thống
+ Xem xét và phê duyệt chi tiêu tài chính của đơn vị nhằm đảm bảo cung cấp nguồn lực cho hoạt động kinh doanh trên cơ sở kế hoạch dự toán hoặc định mức  được TGĐ. phê duyệt , thực hiện theo nguyên tắc bảo đảm hợp lý: chất lượng và hiệu quả kinh tế      (chi tiết thủ tục chứng từ phải được hợp thức hoá sau đó) .
+  Ký duyệt các văn bản  và chứng từ liên quan đến chức năng, nhiệm vụ hoạt động kinh doanh của đơn vị.
+  Quyết định và xử lý các tình huống tức thời trong quá trình kinh doanh trên cơ sở phải bảo đảm hiệu quả hoạt động của đơn vị.
-          Có quyền yêu cầu các cấp và các bộ phận liên quan trong Công Ty hỗ trợ cũng như phối hợp thực hiện nhiệm vụ của đơn vị mình một cách hiệu quả.

7.2.4        Tiêu chuẩn : Tiêu chuẩn Phụ trách các Đơn vị kinh doanh và Dịch vụ được áp dụng theo tiêu chuẩn Chuyên viên chính của Hệ thống tiêu chuẩn nhân sự Cty. MÃ SỐ : . . . . . . . . .

7.2.5         Lưu ý thực hiện :
Chức danh Giám Đốc Kinh Doanh còn khiếm khuyết, hiện nay Giám Đốc Tài chính Công Ty thực hiện trách nhiệm và quyền hạn của GĐKD theo như quy định ở trên; đang chờ hội đủ các điều kiện yêu cầu bổ nhiệm GĐKD.
VIII. CÁC PHÒNG NGHIỆP VỤ TRỰC THUỘC CÔNG TY:

VIII.1   PHÒNG HÀNH CHÁNH QUẢN TRỊ:
8.1.1   Trưởng Phòng:
Là người do Tổng Giám đốc lựa chọn và bổ nhiệm; chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc về công tác Quản trị Hành chánh liên quan đến mọi hoạt động của Công ty.
8.1.2   Trách nhiệm:
-          Tham mưu cho Ban Giám đốc về việc xây dựng và thực hiện những nguyên tắc về tổ chức Công ty, chính sách nhân dụng; tham mưu về tổ chức nhân sự và những nguyên tắc lao động; hoạch định và quản trị nguồn nhân lực : tuyển dụng, đào tạo-huấn luyện; đề bạt, khích lệ, khen thưởng và những chính sách khác theo đúng luật pháp hiện hành và phù hợp với chính sách, mục tiêu,  đường lối hoạt động của Công Ty trong mỗi thời kỳ.
-          Phối hợp tuyển dụng , đào tạo- huấn luyện nhân viên phòng mình và của tất cả các phòng khác
-          Nghiên cứu và đề xuất chính sách tiền lương tương thích giữa các đơn vị thành viên của Công Ty. Xây dựng các chính sách xã-hội và kiểm soát mọi vấn đề về bảo hiểm công nhân và tài sản Công ty.
-          Có trách nhiệm tổ chức và quản lý văn phòng Công Ty; thực hiện mọi công việc hành chính quản trị : Giúp Ban Giám đốc hoạch định chiến lược, chính sách, mục tiêu Công Ty ; điều hành và quản trị doanh nghiệp . Soạn thảo, xem xét, trình duyệt và ban hành các văn bản hành chính của Công Ty.  Đảm bảo Pháp lý trong mọi hoạt động đối nội và đối ngoại của Công Ty.
-          Thu thập, quản lý, cập nhật , lưu trữ mọi nguồn thông tin hoạt động của Cty và từ những báo cáo , kế hoạch của các Đơn vị SXKD và các phòng ban / bộ phận trong hệ thống ; đồng thời tiến hành thống kê, phân tích và tổng hợp báo cáo Tổng Giám đốc.
-          Thu thập, quản lý, cập nhật , lưu trữ những văn bản tài liệu và thông tin liên quan đến Luật Pháp để thông báo cho các đơn vị / bộ phân liên quan nghiên cứu hay thực hiện.
-          Phối hợp với các bộ phận liên quan giải quyết tranh chấp trong & ngoài Công ty.
-          Nghiên cứu, xây dựng và ứng dụng Công nghệ Thông tin trong hoạt động SXKD và trong công việc quản trị hệ thống thông tin của Công ty.
-          Xây dựng văn-hoá Công ty trên cơ sở xây dựng mối quan hệ nhân bản giữa các thành viên trong nội bộ Công Ty cũng như đói với khách hàng bên ngoài : Tất cả vì UY TÍN - CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM và HIỆU QUẢ kinh doanh của Công Ty.

8.1.3   Quyền hạn:
-          Được Tổng Giám đốc ủy quyền phụ trách công tác hành chính đối nội và đối ngoại.
-          Kiểm tra việc đảm bảo Pháp lý đối với mọi hoạt động Công ty. Kiểm tra và hỗ trợ các Đơn vị / Bộ phận trong hệ thống thực hiện tốt mục tiêu, chính sách và nhiệm vụ kế hoạch của Công ty.
-          Chỉ đạo hoạt động văn phòng, ký duyệt các văn bản liên quan đến công tác tổ chức nhân sự và các văn bản hành chính nội bộ khác.
-          Xem xét kế hoạch Tổ chức Nhân sự – Đào tạo – Huấn luyện và các Hồ sơ Tuyển dụng- Cho thôi việc – Khen thưởng – Kỷ luật.
-          Chi tiêu tài chính trong hoạt động văn phòng trên cơ sở hạn mức được TGĐ. phê duyệt.

8.1.4        Tiêu chuẩn: Tiêu chuẩn Trưởng phòng Hành chánh quản trị được áp dụng theo tiêu chuẩn
      Chuyên viên chính của Hệ thống tiêu chuẩn nhân sự Cty. MÃ SỐ : . . . . . . . . .VIII.2   PHÒNG KẾ TOÁN:

 8.2.1   Trưởng Phòng:
        Là người do Giám đốc Tài chính lựa chọn và bổ nhiệm theo sự  phê chuẩn của Tổng Giám đốc; chịu trách nhiệm trước Giám đốc Tài chính về hoạt động của hệ thống Kế toán Thống kê toàn Công ty.

 8.2.2   Trách nhiệm :
-          Tổ chức điều hành, quản lý nhân sự Phòng kế toán để thực hiện công tác kế toán thống kê đúng qui định của Pháp lệnh kế toán thống kê và Điều lệ Công ty.
-          Chịu trách nhiệm về  chất lượng nghiệp vụ Kế toán – Thống kê  và bảo đảm thông tin quản trị một cách hữu hiệu, kịp thời và cẩn mật.
-          Tổ chức hướng dẫn và kiểm tra các phần  hành kế toán :
+      Lập chứng từ kế toán : gồm chứng từ gốc và chứng từ ghi sổ.
+      Ghi sổ kế toán theo hệ thống tài khoản  kế toán thống nhất của Bộ tài chánh : gồm sổ kế toán chi tiết và sổ kế toán tổng hợp.
+      Lập báo cáo kế toán.
+      Tính giá thành và chi phí phát sinh .
+      Kiểm kê tài sản và kiểm tra kế toán.
+      Tin học hóa công tác kế toán.
+      Bảo quản lưu trữ  tài liệu kế toán.
-          Kiện toàn hoạt động của Phòng kế toán theo hướng chuyên nghiệp hóa, nâng cao kỹ năng  chuyên   môn và  cải tiến phương pháp làm việc  một cách khoa học và chủ động.
-          Xây dựng và duy trì nguyên tắc kiểm tra liên hoàn (Khâu sau kiểm tra khâu trước) để công tác nghiệp vụ được hoàn thành một cách chánh xác, kịp thời và  hiệu quả.

    8.2.3    Quyền hạn :
-          Chỉ đạo, nhận thông tin (hoặc thông tin) trực tiếp với các kế toán viên.
-          Nhận hoặc không nhận kế toán viên nếu xét thấy đủ hoặc không đủ  năng lực chuyên môn.
-          Khi phát hiện việc vi phạm pháp lệnh kế toán – thống kê , thể lệ tài chánh được quyền  báo cáo trực tiếp Kế toán trưởng và Ban Giám đốc .
-          Toàn quyền tổ chức các công việc của Phòng kế toán trên cơ sở có thông qua Kế toán trưởng.

8.2.4        Tiêu chuẩn : Tiêu chuẩn Trưởng phòng Kế toán được áp dụng theo tiêu chuẩn Chuyên viên
       chính của Hệ thống tiêu chuẩn nhân sự Cty. MÃ SỐ : . . . . . . . . .VIII.3   PHÒNG TÀI VỤ:

  8.3.1.  Trưởng Phòng:
        Là người do Giám đốc Tài chính lựa chọn và bổ nhiệm theo sự phê chuẩn của Tổng Giám Đốc; chịu trách nhiệm trước Giám đốc Tài chính về hoạt động Tài chính Ngân sách của Công ty.
  8.3.2.  Trách nhiệm :
-          Tham mưu cho Ban Giám đốc (trực  tiếp là Giám đốc Tài chánh) trong công tác hoạch định chiến lược về tài chánh, trong việc phân tích tình hình kinh tế, tài chánh của Công ty và kiểm tra kiểm soát Ngân sách doanh nghiệp.
-          Điều hành, quản lý nhân sự Phòng Tài vụ để thực hiện công tác tài vụ  của Công ty trên cơ sở  đảm bảo  nguyên tắc tài chánh theo luật  định  và theo Điều lệ  Công ty.
-          Chịu trách nhiệm về chất lượng nghiệp vụ tài chánh và bảo đảm thông tin quản trị  một cách hữu hiệu, kịp thời và cẩn mật.
-          Hướng dẫn và kiểm tra các phần hành tài vụ :
+      Lập chứng từ thu chi và theo dõi thanh toán qũy tiền mặt và tài khoản  Ngân hàng.
+      Lập thông báo công nợ và thu hồi công nợ đúng thời hạn.
+      Lập, trình ký, theo dõi và báo cáo toàn bộ hợp đồng kinh tế, đơn đặt hàng (quá trình phát sinh - thực hiện  và thanh lý).
+      Lập, trình ký, theo dõi bảng thanh toán lương, BHXH, BHYT.
+      Lập và trình ký các hóa đơn thuế và các báo cáo kê khai thuế theo đúng qui định của Luật thuế.
+      Bảo quản tài liệu tài vụ.
-          Quản lý hồ sơ cổ đông và thực hiện các hoạt động về chứng khoán Công ty.
-          Kiện toàn hoạt động của Phòng Tài vụ  theo hướng chuyên nghiệp hóa, nâng cao kỹ năng  chuyên   môn và  cải tiến phương pháp làm việc  một cách khoa học và chủ động.
-          Xây dựng và duy trì  nguyên tắc kiểm tra liên hoàn (khâu sau kiểm tra khâu trước) để công tác nghiệp vụ được hoàn thành một cách chính xác kịp thời và hiệu quả.

 8.3.3    Quyền hạn :
-          Chỉ đạo, nhận thông tin hoặc thông tin trực tiếp với các nhân viên Tài vụ.Nhận hoặc không nhận nhân viên Tài vụ nếu xét thấy đủ hoặc không đủ năng lực chuyên môn.Khi phát hiện vi phạm pháp lệnh kế toán thống kê, thể lệ tài chánh được quyền báo cáo trực tiếp Ban giám đốc, toàn quyền tổ chức các  công việc của Phòng Tài vụ.

8.3.4        Tiêu chuẩn: Tiêu chuẩn Trưởng phòng Tài vụ được áp dụng theo tiêu chuẩn Chuyên viên chính
          của Hệ thống tiêu chuẩn nhân sự Cty. MÃ SỐ : . . . . . . . . .VIII.4   PHÒNG SẢN XUẤT:

 8.4.1   Trưởng Phòng: là người do GĐSX lựa chọn bổ nhiệm theo sự phê chuẩn của TGĐ, chịu trách
                                  nhiệm trước GĐSX về hoạt động sản xuất của Công ty.

8.4.2   Trách nhiệm:
-          Giúp việc Giám đốc sản xuất quản trị hoạt động sản xuất của Công ty một cách an toàn, liên tục cải tiến kỹ thuật và bảo đảm chất lượng sản phẩm theo mục tiêu và chính sách và kế hoạch chất lượng của Cty.
-          Xây dựng định mức Kinh tế kỹ thuật và lao động, nguyên nhiên vật liệu và máy móc thiết bị.
-          Xây dựng tiêu chuẩn yêu cầu đối với nguyên liệu, hoá chất; công cụ, linh kiện… làm cơ sở để thoả mãn những yêu cầu sản xuất.
-          Phối hợp với Phòng Kinh doanh và Tiếp thị xây dựng và thực hiện kế hoạch phát triển sản phẩm.
-          Phối hợp với phòng Hành chánh Quản trị và các Đơn vị sản xuất kinh doanh tuyển dụng và huấn luyện kỹ năng chuyên môn cho CBCNV.
-          Kiểm tra chất lượng đầu vào và thành phẩm đầu ra đối với tất cả các Đơn vị sản xuất ; thực hiện kiểm nghiệm và thử nghiệm khi cần thiết.
-          Thực hiện chế độ báo cáo đầy đủ và kịp thời theo quy định của Công ty; Khi cần thiết phải thỉnh thị ý kiến và định kỳ hàng tháng báo cáo tình hình hoạt động của Phòng cho Giám đốc Sản xuất.
-          Xây dựng tốt môi trường sản xuất; phát huy trách nhiệm và hiệu quả, vận động sáng tạo -dân chủ và đoàn kết nội bộ, bảo đảm an toàn sản xuất.

  8.4.3    Quyền hạn:
-          Phối hợp với các bộ phận liên quan giải quyết việc chọn lựa nguyên liệu, nhà cung cấp công cụ đáp ứng yêu cầu của sản xuất.
-          Đề nghị BGĐ quyết định ngưng sản xuất vì yêu cầu an toàn sản xuất hoặc vì ngăn chặn sự thiệt hại có thể gây ra do tiếp tục sản xuất.
-          Kiểm tra, giám định chất lượng sản phẩm tại các Đơn vị sản xuất.
-          Chủ động tổ chức và điều phối nhân sự trong phạm vi phòng.

8.4.5        Tiêu chuẩn: Tiêu chuẩn Trưởng phòng sản xuất được áp dụng theo tiêu chuẩn Chuyên viên …
                                  của Hệ thống tiêu chuẩn nhân sự Cty. MÃ SỐ : . . . . . . . . .
   8.4.5   Lưu ý thực hiện:
        Phòng Sản Xuất chưa được thành lập, hiện nay Giám Đốc sản xuất Công Ty kiêm nhiệm  theo như quy định cho Trưởng Phòng SX ở trên; đang chờ hội đủ các điều kiện yêu cầu để thành lập Phòng SX.
VIII.5   PHÒNG XÂY DỰNG CƠ BẢN:

 8.5.1   Trưởng Phòng:
Là người do Giám đốc Sản xuất lựa chọn và bổ nhiệm theo sự phê chuẩn của TGĐ ; chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sản xuất về công tác Xây dựng cơ bản của Công ty.

 8.5.2   Trách nhiệm:
-          Quản lý và điều hành hoạt động Xây dựng cơ bản trong Công ty và Tư vấn thiết kế Công trình ngoài Công ty.
-          Lập Kế hoạch duy trì nhà xưởng của Công ty.
-          Lập dự toán các Công trình tự thực hiện và xem xét dự toán các Công trình thuê ngoài.
-          Giám sát thi công Công trình. Quản lý toàn bộ hồ sơ Công trình Xây dựng cơ bản của Công ty.
-          Phối hợp tốt với các Bộ phận và các Đơn vị SXKD liên quan nhằm hoàn thành nhiệm vụ Xây dựng cơ bản, phục vụ hoạt động SXKD của Công ty một cách hiệu quả.
-          Thỉnh thị ý kiến khi cần thiết, định kỳ báo cáo tình hình hoạt động của Phòng theo Tháng, Quý và báo cáo kế hoạch theo niên khóa Công ty.
-          Thực hiện chế độ báo cáo đầy đủ và kịp thời theo quy định của Công ty; Khi cần thiết phải thỉnh thị ý kiến và định kỳ hàng tháng báo cáo tình hình hoạt động của Phòng cho Giám đốc Sản xuất.

8.5.3   Quyền hạn :
-          Đề nghị Giám đốc Sản xuất duyệt phương án Kế hoạch Tổ chức, sắp xếp, phân công, tuyển dụng và cho nghỉ việc, đề nghị Khen thưởng – Kỷ luật đối với việc sử dụng lao động.
-          Điều phối Cán bộ, Công nhân tạm thời trong phạm vi phòng một cách hợp lý theo thực tế yêu cầu hàng ngày.
-          Yêu cầu bên thực hiện Công trình chấp hành đúng quy tắc  và kỹ thuật xây dựng. Đồng thời có quyền đề xuất với Giám đốc Sản xuất đình chỉ thi công công trình do vi phạm Hợp Đồng, bảo đảm chất lượng Công trình và an toàn lao động.
-          Khi vắng mặt được ủy quyền cho người có đủ năng lực thay thế bằng văn bản và được Giám đốc
      sản xuất phê duyệt.

    8.5.4   Tiêu chuẩn : Tiêu chuẩn Trưởng phòng  xây dựng cơ bản được áp dụng theo tiêu chuẩn
 Chuyên viên chính của Hệ thống tiêu chuẩn nhân sự Cty. MÃ SỐ : . . . . . . . . .

    8.5.5   Lưu ý thực hiện :
       Phòng Xây Dựng Cơ Bản chưa được thành lập, hiện nay Giám Đốc sản xuất Công Ty kiêm nhiệm  theo như quy định cho Trưởng Phòng XDCB ở trên; đang chờ hội đủ các điều kiện yêu cầu để thành lập Phòng XDCB.
VIII.6  PHÒNG KINH DOANH & TIẾP THỊ :

   8.6.1   Trưởng Phòng :
        Là người do Giám đốc Kinh doanh lựa chọn và bổ nhiệm theo sự phê chuẩn của TGĐ, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Kinh doanh về hoạt động Kinh doanh & Tiếp thị của Cty.
  8.6.2   Trách nhiệm :
-          Xây dựng và thực hiện kế hoạch kinh doanh cũng như chính sách phân phối sản phẩm của Cty.
-          Nghiên cứu và xây dựng kỹ thuật Tiếp thị, Quảng cáo và Khuyến mãi.
-          Xây dựng chính sách mua bán và công nợ trong hoạt động kinh doanh đối với từng đối tượng khách hàng và từng loại hàng hóa, sản phẩm.
-          Phối hợp với các Đơn vị SXKD và các Bộ phận liên quan bảo đảm hiệu quả vận doanh của Cty.
-          Giúp việc cho Giám đốc Kinh doanh quản lý hoạt động của các Đơn vị kinh doanh. Đồng thời có trách nhiệm kinh doanh tạo thế chủ đạo cho hoạt động kinh doanh của Công ty.
-          Thực hiện chế độ báo cáo đầy đủ và kịp thời theo quy định của Công ty; Khi cần thiết phải thỉnh thị ý kiến; báo cáo định kỳ hàng tháng về tình hình hoạt động của Phòng cho Giám đốc Kinh doanh.
  8.6.3   Quyền hạn :
-          Được đàm phán và ký xem xét Đơn Đặt Hàng, Hợp Đồng Mua Bán và Dịch vụ …
-          Được chi tiêu trong hoạt động kinh doanh theo dự toán được Giám đốc Kinh doanh phê duyệt.
-          Ký duyệt các văn bản liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Phòng.
-          Chủ động tổ chức và điều phối nhân sự trong phạm vi hoạt động của Phòng.

    8.6.4   Tiêu chuẩn : Tiêu chuẩn Trưởng phòng Kinh doanh Tiếp thị được áp dụng theo tiêu chuẩn 
                                     Chuyên viên chính của Hệ thống tiêu chuẩn nhân sự Cty. MÃ SỐ : . . . . . . . . .VIII.7   PHÒNG XUẤT NHẬP KHẨU :

  8.7.1   Trưởng Phòng:
        Là người do Giám đốc Kinh doanh lựa chọn và bổ nhiệm theo sự phê chuẩn của TGĐ, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Kinh doanh về hoạt động Nghiệp vụ Xuất Nhập Khẩu của Công ty.

   8.7.2    Trách nhiệm:
-          Xây dựng và thực hiện kế hoạch XNK trên cơ sở tổng hợp kế hoạch từ các Đơn vị SXKD trực thuộc Công ty.
-          Thực hiện mọi thủ tục XNK bao gồm: Thiết lập Đơn Đặt Hàng, Hợp Đồng XNK; tổ chức công việc vận chuyển, giao nhận và thanh toán ngoại thương.
-          Thực hiện công tác Hải quan và thuế XNK.
-          Phối hợp chặt chẽ và hữu hiệu với Giám đốc Đơn vị SXKD và các Bộ phận liên quan trực thuộc Công ty trong hoạt động XNK, bảo đảm hiệu quả vận doanh của Công ty.
-          Thực hiện chế độ báo cáo đầy đủ và kịp thời theo quy định của Công ty; Khi cần thiết phải thỉnh thị ý kiến; báo cáo định kỳ hàng tháng về tình hình hoạt động của Phòng cho Giám đốc Kinh doanh.

8.7.3    Quyền hạn:
-          Ký xem xét về mặt nghiệp vụ chuyên môn đối với tất cả các Đơn Đặt Hàng, Hợp Đồng XNK.
-          Yêu cầu cấp trên, các Đơn vị SXKD , các Bộ phận liên quan đáp ứng mọi nguồn lực để thực hiện nhiệm vụ của Phòng nhằm bảo đảm cam kết của Công ty đối với Khách hàng.
-          Được quyền chi tiêu trong định mức, bảo đảm hoạt động thông suốt, tiết kiệm và hiệu quả.
-          Chủ động tổ chức và điều phối nhân sự trong phạm vi hoạt động của Phòng.

8.7.4        Tiêu chuẩn : Tiêu chuẩn Trưởng phòng Xuất nhập khẩu được áp dụng theo tiêu chuẩn Chuyên  viên  chính của Hệ thống tiêu chuẩn nhân sự Cty. MÃ SỐ : . . . . . . . . .

8.7.5   Lưu ý thực hiện: Phòng XNK chưa được thành lập, hiện nay Tổ Trưỏng Nghiệp vụ XNK thực hiện trách nhiệm và quyền hạn  theo như quy định cho Trưởng Phòng XNK ở trên, đang chờ hội đủ các điều kiện và yêu cầu để thành lập Phòng XNK.IX. QUAN HỆ TRONG CÔNG TY

XI.1  QUAN HỆ ĐỐI NỘI:

  9.1.1   Quan Hệ Chung :
       Xây dựng mối quan hệ nhân sự trong Công ty mang tính chất CỘNG ĐỒNG, BÌNH ĐẲNG, DÂN CHỦTRẬT TỰ vì mục tiêu của Công ty. Không quan liêu, mệnh lệnh, cửa quyền đồng thời cũng chống bất tuân vô kỷ luật. Quan hệ trên dưới hài hoà, quan hệ đồng nghiệp tương tác, phối hợp cùng làm việc xây dựng phương cách đối xử chân thành, thẳng thắn và uy tín, tích cực đấu tranh xây dựng, phải trái phân minh, tránh nhu nhược xu thời và tiêu cực.
Đồng thời cũng xác định mối quan hệ trong Công ty là mối quan hệ củaTổ chức nên phải được bảo đảm trật tự và kỷ luật. Cấp trên có trách nhiệm chỉ đạo kiểm tra, kiểm soát mọi hoạt động của cấp dưới đồng thời cấp dưới có trách nhiệm phải tuân thủ sự lãnh đạo, thực thi nhiệm vụ, chịu sự kiểm tra kiểm soát của cấp trên.
9.1.2        Mối Quan Hệ Giữa Tổng Giám Đốc với: các thành viên BGĐ – Các Giám Đốc hoặc Phụ trách
            các Đơn vị SXKD – Các Trưởng phòng chức năng; cũng như giữa CB- CNVcấp trên đối với cấp
            dưới trong hệ thống tổ chức :
Mối quan hệ giữa Tổng Giám đốc, thành viên BGĐ – Các đơn vị SXKD  và các phòng chức năng cũng như giữa CB-CNV cấp trên với cấp dưới là mối quan hệ dân chủ và trung thực theo nguyên tắc cấp dưới phải tuân lệnh cấp có thẩm quyền cao hơn trên cơ sở những nguyên tắc như sau :
    -     Tất cả những khó khăn xuất hiện trong hoạt động của cấp dưới nên được làm bằng văn bản để trình và xin ý kiến cấp trên. Trong thời gian xem xét kiến nghị, cấp trên có thể tổ chức 1 cuộc họp để giải quyết những khó khăn, hoặc yêu cầu các báo cáo chi tiết.
     -    Sau khi tiếp nhận những ý kiến chỉ đạo của cấp trên, thì cấp dưới phải tuyệt đối tuântheo những ý kiến hướng dẫn đó. Nếu có những ý kiến khác biệt thì nên làm đề nghị bằng văn bản. Trong thời gian chờ đợi giải quyết, cấp dưới không được tự làm theo phương cách của mình.
9.1.3        Quan Hệ Giữa Các Đơn vị SXKD, các Phòng ban, Bộ phận cũng như giữa CBNV
     với nhau trong hệ thống tổ chức :
Đây là mối quan hệ bình đẳng, thống nhất, tôn trọng và hỗ trợ lẫn nhau, cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ chung của Công ty và mỗi phòng. Chi tiết như  sau:
- Không dậm chân chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đã quy định .
- Không tranh cãi, phân biệt giữa 2 hay nhiều Đơn vị, Phòng ban nội bộ về cùng một vấn đề với cùng 1 nhà cung cấp hay Khách hàng của Công ty.
- Mọi Đơn vị - Phòng ban cũng như giữa CBNV với nhau phải hỗ trợ  hoàn thành nhiệm vụ của Cty
- Nếu có những mâu thuẫn giữa các Đơn vị, Phòng ban cũng như giữa CBNV với nhau  mà không thể cùng nhau phân giải được, những mâu thuẫn này có thể ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh và ảnh hưởng đến sự hòa hợp thống nhất nội bộ  thì phải trình các cấp quản trị cao hơn hoặc trình lênTổng Giám đốc để giải quyết.
XI.2   QUAN HỆ ĐỐI NGOẠI:

 Xây dựng mối quan hệ đối ngoại mang tính nhân nghĩa, là đặc nét Văn-Hóa của Công Ty THOTH đói với mọi thành phần kinh tế và xã hội: có trước có sau - biết người biết mình - chân thành hợp tác. Đặc biệt hướng về khách hàng: chung thủy - uy tín - hết lòng vì lợi ích của khách hàng và cùng nhau liên kết phát triển.

No comments:

Post a Comment

haccololong@gmail.com