Friday, July 21, 2017

Quy chế tổ chức xí nghiệp nhựa xuất khẩu công ty AL

1. MỤC ĐÍCH

Quy chế tổ chức Xí nghiệp nhằm gíup mọi người biết được hệ thống tổ chức quản lý của Xí nghiệp Nhựa, hiểu rõ về nhiệm vụ và trách nhiệm của mình nhằm đảm bảo  CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM của Xí nghiệp luôn luôn đáp ứng nhu cầu Khách hàng mong muốn.
2. PHẠM VI VÀ TRÁCH NHIỆM ÁP DỤNG

Quy trình này áp dụng với tất cả các thành viên trong Hệ thống chất lượng của Xí Nghiệp Nhựa Xuất Khẩu THOTH.
Ap dụng cho tất cả các bộ phận thuộc hệ thống chất lượng tại Xí Nghiệp Nhựa Xuất Khẩu THOTH.3. TÀI LIỆU THAM KHẢO

TCVN  ISO 9001 : 2000
Sổ tay chất lượng Công ty THOTH : THOTH -STCL
Bản điều lệ Công ty Cổ Phần Thuvienthoth.
Ngoài những trách nhiệm – quyền hạn nêu trong Quy chế tổ chức Xí nghiệp Nhựa này các trách nhiệm – quyền hạn cụ thể thực hiện yêu cầu của Tiêu chuẩn ISO 9001 : 2000 được xác định trong từng văn bản của Hệ thống các Hướng dẫn công việc ban hành.

4. ĐỊNH NGHĨA
KHKT   : Khoa học kỹ thuật  _  SXKD   : Sản xuất kinh doanh
ĐĐH     : Đơn đặt hàng  _ CLSP    : Chất lượng sản phẩm  _ CB-NV : Cán bộ nhân viên

5. MÔ TẢ TRÁCH NHIỆM và QUYỀN HẠN :

5.1    GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT :
Là người do Tổng Giám Đốc lựa chọn và bổ nhiệm; chịu trách nhiệm trước Tổng Giám Đốc Cty về toàn bộ hoạt động sản xuất của Xí nghiệp ; thực hiện chính sách, mục tiêu chất lượng của Công ty đồng thời thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất do XN đề ra.

        5.1.1 Trách nhiệm:
Ø  Tổ chức điều hành và quản lý hoạt động sản xuất Xí nghiệp theo qui chế quản trị Xí nghiệp của Công ty, bảo đảm hiệu quả sản xuất của Xí nghiệp.
Ø  Chịu trách nhiệm sử dụng và bảo quản hệ thống cơ sở hạ tầng XN bao gồm Nhà xưởng – máy móc thiết bị . . . cũng như mọi tài sản khác được Công ty giao. Đồng thời tận dụng mọi nguồn lực của Xí nghiệp một cách tối ưu.
Ø  Xây dựng và thực hiện các phương án, kế hoạch sản xuất hàng năm của Xí nghiệp một cách cụ thể, bảo đảm hoàn thành mục tịêu nhiệm vụ được Công ty giao.
Ø  Xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến liên tục hệ thống đảm bảo chất lượng sản phẩm tại Xí nghiệp. Tích cực thực hiện các biện pháp phòng ngừa và khắc phục tại Xí nghiệp nhằm luôn bảo đảm sự phù hợp, tính hiệu lực-hiệu quả của hệ thống.
Ø  Xây dựng, thực hiện và quản lý tốt công tác khách hàng theo từng loại và phương thức khác nhau.
Ø  Thực hiện chế độ báo cáo kịp thời và đầy đủ do Công ty qui định ; thường xuyên thỉnh thị ý kiến và báo cáo tình hình hoạt động của Đơn vị cho Tổng Giám đốc định kỳ vào cuối tháng, cuối quí; Báo cáo kế hoạch và thực hiện kế hoạch năm theo tài khoá hoạt động của Công ty.
Ø  Xây dựng tốt môi trường sản xuất ; phát huy trách nhiệm và hiệu quả; vận động sáng tạo và dân chủ; phối hợp chân tình và đoàn kết nội bộ, bảo đảm an toàn, ổn định và phát triển sản xuất.
Ø  Điều hành công tác kinh doanh và tiếp thị sản phẩm của Xí nghiệp.
5.1.2 Quyền hạn :
Ø  Quyền về tổ chức nhân sự tại đơn vị:
Đề xuất với Tổng Giám đốc phương án kế hoạch nhân dụng : sắp xếp, phân công ;tuyển dụng – đào tạo ; khen thưởng-kỷ luật ; cho nghỉ việc, …theo Luật Lao-Động và quy định của Công ty.
Ø  Quyền trong hoạt động sản xuất:
+   Xem xét kiểm tra yêu cầu của khách hàng và năng lực sản xuất của Xí nghiệp trước khi trình Tổng Giám đốc ký duyệt các Đơn đặt hàng/Hợp đồng sản xuất hay gia công.
+   Xem xét và thực hiện các yêu cầu mua sản phẩm hay dịch vụ đáp ứng cho sản xuất như  mua nguyên nhiên vật liệu, bao bì đóng gói… đặt gia công bán thành phẩm, thuê chuyên chở ,quảng cáo v.v …theo qui trình của hệ thống.
+   Ký duyệt các văn bản và chứng từ liên quan đến chức năng, nhiệm vụ hoạt động sản xuất của Xí nghiệp.
+   Quyết định và xử lý các tình huống tức thời trong quá trình sản xuất trên cơ sở phải bảo đảm hiệu quả hoạt động của Xí nghiệp.
Ø  Có quyền yêu cầu các cấp và các bộ phận liên quan trong Công ty hỗ trợ cũng như                         phối hợp thực hiện nhiệm vụ của Xí nghiệp mình một cách có hiệu quả.       
           
5.1.3 Tiêu chuẩn :
Tiêu chuẩn Giám đốc sản xuất của Xí nghiệp được áp dụng theo tiêu chuẩn Chuyên viên   chính của Hệ thống tiêu chuẩn nhân sự Công ty. MÃ SỐ : CH.

5.2     BỘ PHÂN HÀNH CHÁNH:

5.2.1  TRƯỞNG BỘ PHÂN HÀNH CHÁNH:
Là người do Giám đốc SX Xí nghiệp chọn lựa, đề cử và được BGĐ Cty công nhận, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Xí nghiệp  về công tác hành chính và hoạt động cung ứng mọi nguồn lực đáp ứng yêu cầu SX của Xí nghiệp.

5.2.1a   Trách nhiệm :
Ø  Quản lý công việc hành chánh và hoạt động cung ứng phục vụ SX của Xí nghiệp.
Ø  Tổ chức hoạt động văn phòng làm việc ; quản lý hệ thống thông tin củaXN ; quản lý và lưu trữ hồ sơ  tài liệu, các loại văn bản hành chánh theo hệ thống và có khoa học (dễ thấy, dễ lấy, dễ tìm).
Ø  Theo dõi việc tiếp nhận, gởi đi và phát hành tài liệu văn bản liên quan đến hoạt động Xí nghiệp.
Ø  Quản lý lao động và tiền lương : theo dõi việc chấm công lao động và thực hiện các chính sách xã hội đối với người lao động tại Xí nghiệp.
Ø  Quản lý việc sử dụng bảo trì sửa chữa các phương tiện làm việc, các vật dụng. . . . . .
Ø  Phối hợp với các BPLQ thực hiện kế hoạch đào tạo, huấn luyện tay nghề cho công nhân.
Ø  Quản lý hoạt động bảo vệ XN.
Ø  Quản lý việc sử dụng bảo trì sửa chữa các phương tiện làm việc, các vật dụng. . . . . . .
Ø  Quản lý cơ sở hạ tầng XN bao gồm : Nhà xưởng, MMTB, và các loại  tài sản khác. . . .
Ø  Tổ chức thực hiện thật tốt kế hoạch Cung Ứng nguồn lực đáp ứng yêu cầu sản xuất ; phối hợp đồng bộ, bảo đảm phục vụ hiệu quả các yêu cầu của XN.
Ø  Báo cáo bằng văn bản tình hình hoạt động của bộ phận hàng tuần cho Giám đốc Xí nghiệp.

5.2.1b    Quvền hạn_:
Ø  Điều hành hoạt động Hành chánh  và quản  lý nghiệp vụ Hành chánh của Xí Nghiệp.
Ø  Ký và xem xét các văn bản liên quan đến phần hành nghiệp vụ.
Ø  Đề nghị khen thưởng và kỷ luật đối với nhân viên thuộc quyền.

5.2.1b   Tiêu chuẩn : (Áp dụng theo Hệ thống tiêu chuẩn nhân sự Công ty ,MÃ SỐ : SN)
Ø  Có tinh thần trách nhiệm và khả năng quản lý TỔ, nhóm.
Ø  Tốt nghiệp trung cấp văn thư lưu trữ  hoặc tương đương trở lên.

5.2.2    TỔ HÀNH  CHÁNH :
5.2.2 -1       Nhân viên Hành chánh : là người do Trưởng bộ phận hành chánh lựa chọn và được Giám đốc Xí nghiệp chấp nhận, chịu trách nhiệm trước Trưởng bộ phận hành chánh về công việc được giao. Khi có từ 3 nhân viên HC trở lên thì Trưởng BP đề cử 1 người làm Tổ Trưởng phụ trách chung và điều hành công việc của Tổ.

5.2.2 -1a   Trách nhiêm :
Ø  Tiếp nhận, lưu hành quản lý và lưu trữ tài liệu văn bản của Xí nghiệp nhựa.
Ø  Quản lý lao động và các chính sách xã hội liên quan đến người lao động.
Ø  Quản lý máy móc thiết bị, phương tiện dụng cụ, các trang thiết bị văn phòng.
Ø  Tham gia xây dựng cộng đồng Xí nghiệp.
Ø  Tiếp nhận, gởi đi và phát hành tài liệu văn bản liên quan đến hoạt động Xí nghiệp.
Ø  Theo dõi việc chấm công lao động và thực hiện các chính sách xã hội đối với người lao động tại Xí nghiệp.
Ø  Lập kế hoạch sử dụng và cấp phát văn phòng phẩm theo định mức được Giám đốc Xí nghiệp phê duyệt.
Ø  Vận động xây dựng và quản lý môi trường sản xuất của Xí nghiệp.
Ø  Báo cáo bằng văn bản tình hình hoạt động của bộ phận hàng tuần cho Trưởng bộ phận hành  chánh hoặc Giám đốc Xí nghiệp.
Ø  Quan hệ chấp hành trực tiếp đối với Trưởng bộ phận hành chánh hoặc Giám đốc Xí nghiệp.
Ø  Quan hệ phối hợp làm việc với các Bộ phận liên quan.

5.2.2 -1b   Quvền han_:
Yêu cầu các Bộ phận hay công nhân làm việc tại Xí nghiệp thực hiện các quy định liên  quan đến công việc.

5.2.2 -1c   Tiêu chuẩn : (Áp dụng theo Hệ thống tiêu chuẩn nhân sự Công ty ,MÃ SỐ :NN)
Ø  Có tinh thần trách nhiệm, kỹ năng giao tiếp tốt và trung thực.
Ø  Tốt nghiệp trung cấp Văn thư lưu trữ  hoặc tương đương.

5.2.2-2 Nhân viên Bảo Vệ:
Nhân viên Bảo vệ do Văn phòng Công ty lựa chọn và được Tổng Giám đốc Công ty quyết
định tuyển dụng và chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc, Giám đốc Xí nghiệp hay Phụ trách Xí nghiệp ve tình hình an ninh trật tự và an toàn sản xuất của Xí nghiệp.
Khi có từ 3 nhân viên BV trở lên thì Trưởng BP đề cử 1 người làm Tổ Trưởng phụ trách chung và điều hành công việc của Tổ.

5.2.2-2a   Trách nhiêm :
Ø  Thực hiện bổn phận tuần tra bảo vệ chặt chẽ trong và ngoài Xí nghiệp.
Ø  Kiểm soát và ghi nhận mọi đối tượng, con người, tài sản và hàng hóa vật tư nguyên
Ø  liệu ra vào Xí nghiệp.
Ø  Thực hiện phương án phòng cháy chữa cháy và bảo vệ môi trường Xí nghiệp.
Ø  Thông tin báo cáo hàng ngày về tình hình hoạt động bảo vệ Xí nghiệp cho Giám đốc Xí nghiệp.5.2.2-2b  Quvền han :
Ø  Từ chối xuất nhập mọi đối tượng vi phạm nguyên tắc quản lý trật tự an ninh và bảo vệ tài sản của Xí nghiệp.
Ø  Cưỡng chế mọi đối tượng đe doạ trật tự an toàn Xí nghiệp.
Ø  Hành động trong hình huống khẩn cấp nhằm bảo vệ tài sản và an toàn Xí nghiệp nhựa.

5.2.2-2c   Tiêu chuẩn : (Áp dụng theo Hệ thống tiêu chuẩn nhân sự Công ty ,MÃ SỐ :NV)
Ø  Có tinh thần trách nhiệm – trung thực và được huấn luyện nghiệp vụ bảo vệ.
Ø  Văn hoá tốt nghiệp phổ thông trung học trở lên.
Ø  Có sức khoẻ tốt.

5.2.3   TỔ CUNG ỨNG NGUỒN LỰC:
5.2.3 - 1  Nhân viên Cung Ứng do Trưởng bộ phận Hành Chánh  Xí nghiệp lựa chọn và được Giám Đốc Xí nghiệp chấp thuận ; chịu trách nhiệm trước Trưởng bộ phận HC về hoạt động cung ứng các loại nguồn lực đáp ứng yêu cầu  sản xuất của Xí nghiệp.
Khi có từ 3 nhân viên Cung Ứng trở lên thì Trưởng BP đề cử 1 người làm Tổ Trưởng phụ trách chung và điều hành công việc của Tổ.

5.2.3-1a   Trách nhiêm :
Ø  Thực hiện kế hoạch cung ứng các loại nguyên-nhiên-vật liệu, phụ tùng thiết bị, dụng cụ, bao  bì… phục vụ sản xuất. Cung cấp kịp thời số lượng, đảm bảo chất lượng theo yêu cầu kế hoạch SX.
Ø  Theo dõi kế hoạch  sản xuất và phối hợp đồng bộ, bảo đảm đáp ứng hiệu quả các yêu cầu của sản xuất.
Ø  Kiểm soát các tiến độ cung ứng và hoàn toàn chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm cung ứng.
Ø  Quản lý Hồ sơ hoạt động cung ứng đồng thời giữ mối liên hệ với các Nhà cung ứng.
Ø  Chấp hành các chế độ Kế toán về Hợp đồng kinh tế và thanh toán.
Ø  Làm việc dưới quyền Trưởng BP/HC về việc thực hiện kế hoạch cung ứng.
Ø  Phối hợp và hỗ trợ các bộ phận liên quan để cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ.
Ø  Báo cáo công việc hàng ngày với Trưởng BP/HC .

5.2.3-1b   Quvền hạn :
Ø  Được quyền giới thiệu Nhà Cung Ứng cho Xí nghiệp.
Ø  Chủ động quyết định hành động nhằm bảo đảm kế hoạch sản xuất và chất lượng sản 
Ø  phẩm với điều kiện tạo lợi ích cho Xí nghiệp.
Ø  Đề đạt sáng kiến hữu ích cho Xí nghiệp.

5.2.3-1c   Tiêu chuẩn : (Áp dụng theo Hệ thống tiêu chuẩn nhân sự Công ty ,MÃ SỐ :NN)
Ø  Tốt nghiệp Trung học phổ thông trở lên.
Ø  Có tinh thần trách nhiệm, năng động trong công việc.
Ø  Giao tế, ứng xử tốt và am hiểu thị trường hàng hóa liên quan.

5.3    BỘ PHẬN KẾ TOÁN-TÀI VỤ

5. 3.1  TRƯỞNG BỘ PHẬN KẾ TOÁN-TÀI VỤ :
Lµ ng­i do Gi¸m ®c Tµi ChÝnh Cty la chn , ®Ị cư vµ ®­ỵc TG§ Cty  bỉ nhiƯm, chÞu tr¸ch nhiƯm tr­íc Ban Gi¸m ®c C«ng Ty và GĐ Xí Nghiệp vỊ c«ng t¸c Kế Toán –Tài Vụ và Thống Kê cđa XÝ  nghiệp.

5.3.1a   Tr¸ch nhiªm :
Ø  §iỊu hµnh vµ qu¶n lý ho¹t ®ng k to¸n - tµi vơ  cđa XÝ nghiƯp theo Ph¸p lƯnh KT-TK cđa
Nhµ n­íc, theo Quy ch tµi chÝnh cđa C«ng ty vµ theo quy ®Þnh cđa Phßng k to¸n.
Ø  X©y dng ph­¬ng ph¸p k to¸n XÝ nghiƯp mang tÝnh nguyªn t¾c cao, linh ho¹t, s¸ng t¹o vµ trung thc b¶o ®¶m qu¶n lý tµi s¶n vµ kt qu¶ s¶n xut kinh doanh mt c¸ch chỈt ch. §ng thi phơc vơ h÷u hiƯu vµ kÞp thi cho s¶n xut kinh doanh cđa XÝ nghiƯp.
Ø  X©y dng vµ qu¶n lý hƯ thng h s¬, sổ s¸ch, chng t k to¸n theo quy ®Þnh cđa C«ng ty.
Ø  Lp yªu cầu ®µo t¹o vµ hun luyƯn chuyªn m«n nghiƯp vơ cho nh©n viªn.
Ø  Hỗ trợ  vµ phi hợp víi c¸c b phn liªn quan nh»m ®¶m b¶o cht l­ỵng s¶n phm vµ hiƯu qu¶ kinh t cđa XÝ nghiƯp.
Ø  Tham gia x©y dng cng ®ng XÝ nghiƯp : §oµn kt, t­¬ng trỵ vµ h¨ng h¸i thi ®ua s¶n xut.
Ø  B¸o c¸o t×nh h×nh ho¹t dng nghiƯp vơ mt tuÇn lần hoỈc ®t xut khi cÇn thit cho K
Ø  to¸n tr­ng C«ng ty.
Ø  Hướng dn nghiƯp vơ cho tt c¶ các BPLQ cđa XN thu hiĨu  vµ thc thi ®ĩng ch ® K to¸n - Tµi  vơ hiƯn hµnh cđa C«ng ty.
Ø  Thc hiƯn qu¶n lý c¸c chi phÝ s¶n xut kinh doanh của XÝ nghiƯp trong tng th¸ng vµ b¸o c¸o ®ĩng Quy ®Þnh.
Ø  Theo di vµ thc hiƯn kiĨm tra Hỵp ®ng Kinh t cđa c¸c Nhµ cung ng trong n­íc phơc vơ yªu cÇu  sản xut cđa XÝ nghiƯp Nha.
Ø  Lµm thµnh viªn cđa hi ®ng kiĨm kª, thanh lý vt t­, thit bÞ…khi c yªu cÇu.

5.3.1b   Quvền hạn_:
Ø  Phân công, phân nhiệm trong hoạt động nghiệp vụ kế toán - thống kê của Xí nghiệp.
Ø  Ký đề nghị và xem xét các văn bản chứng từ liên quan đến phần hành nghiệp vụ.
Ø  Đề nghị khen thưởng và kỷ luật đối với nhân viên thuộc quyền.
Ø  Can thiệp hoặc báo cáo cấp trên các hoạt động vi phạm chế độ kế toán thống kê đe dọa đến lợi ích Xí nghiệp.
Ø  Phân công nhân viên tổng hợp tình hình thực sử dụng nguyên vật liệu, vật tư, công cụ dụng cụ của Xí nghiệp Nhựa hàng tháng hoặc khi có yêu cầu đột xuất.
Ø  Phân công CB-NV trong phòng thực hiện các nghiệp vụ cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Ø  Yêu cầu nhân viên nghiệp vụ các  BPLQ cung cấp đầy đủ các chứng từ phát sinh trong tháng để phục vụ cho công tác hạch toán kế toán.
Ø  Yêu cầu các cá nhân cung cấp đầy đủ chứng từ khi thực hiện thủ tục THU - CHI.

5.3.1c   Tiêu chuẩn : (Áp dụng theo Hệ thống tiêu chuẩn nhân sự Công ty, MÃ SỐ :SN)
Ø  Có kinh nghiệm quản lý nghiệp vụ Kế toán - thống kê tối thiểu 2 năm.
Ø  Tốt nghiệp Đại học tài chính - kế toán.

5.3.2    TỔ KẾ TOÁN –TÀI VỤ & THỐNG KÊ:
Nhân viên trong TỔ do Trưởng bộ phận KT-TV  Xí nghiệp lựa chọn và được Giám đốc
Xí nghiệp và Kế toán trưởng Công ty công nhận.
Khi có từ 3 Kế toán viên trở lên thì Trưởng BP đề cử 1 người làm Tổ Trưởng phụ trách chung và điều hành công việc của Tổ.
Ø  Trách nhiệm và quyền hạn cụ thể của các nhân viên này thực hiện theo Quy chế tổ chức Phòng kế toán đối với các chức danh :
                         + Kế toán tổng hợp Xí nghiệp ..
                         + Kế toán chi tiết vật tư, công cụ, thành phẩm Xí nghiệp .
                         + Kế toán giá thành Xí nghiệp .
                         + Thống kê sản xuất Xí nghiệp.
Ø  Quan hệ chấp hành trực tiếp đối với Trưởng Bộ phận KT-TV.
Ø  Quan hệ phối hợp với bộ phận liên quan để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ.
Ø  Tuân thủ theo đúng quy định nghiệp vụ kế toán của Công ty.
Ø  Tiêu chuẩn theo Quy chế tổ chức của Phòng kế toán.
Ø  Thực hiện công tác thống kê liên quan đến hoạt động của Xí nghiệp bao gồm :
                            + Thống kê các dữ kiện thực hiện Mục tiêu chất lượng của Xí nghiệp.
                            + Thống kê hoạt động sản xuất của Xí nghiệp gồm thống kê năng suất máy móc
                                thiết bị,  thống kê sản lượng, chủng loại sản phẩm Xí nghiệp, thống kê sản
                                phẩm không phù hợp, thống kê phế liệu…

5.3.3   KHO :  ( Bao gồm Kho Vật Tư Nguyên Liệu – Kho Công Cụ và Kho Thành Phẩm)
          Trách Nhiệm - Quyền hạn  và tiêu chuẩn của Thu Kho thực hiện theo bản Mô tả công việc
          của Thủ Kho   ( THOTH-HDTK)

5.4   BỘ PHẬN KẾ HOẠCH và QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG :
5.4.1   TRƯỞNG BỘ PHẬN KH & QLCL
   Là người do Giám đốc Sản Xuất Xí Nghiệp lựa chọn và được BGĐ Công Ty quyết định công nhận , chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sản Xuất Xí Nghiệp về kế hoạch sản xuất và chất lượng sản phẩm của XN.
5.4.1a  Trách nhiệm :
Ø  Xây dựng và quản lý kế hoạch sản xuất và kiểm soát chất lượng sản phẩm trong quá trình sản xuất của Xí nghiệp.
Ø  Giám sát và kiểm tra đôn đốc việc thực hiện kế hoạch sản xuất - điều độ SX và hoạt động kiểm tra chất lượng sản phẩm tại Xí nghiệp- Phối hợp với Trưởng Ca, Các Tổ trưởng SX  áp dụng, duy trì và liên tục cải tiến  sản phẩm nhằm hạn chế tối đa sản phẩm không phù hợp.

Ø  Hỗ trợ và phối  hợp với các bộ phận liên quan bảo đảm kế hoạch sản xuất của XN.
Ø  Tham gia xây dựng cộng đồng Xí nghiệp : Đoàn kết, tương trợ và hăng hái thi đua sản xuất.
Ø  Thông tin báo cáo hàng ngày về kế hoạch sản xuất và hoạt động kiểm tra chất lượng sản phẩm cho GĐ SX Xí Nghiệp .
5.4.1b   Quvền hạn :
Ø  Điều hành toàn bộ hệ thống kiểm tra chất lượng và Kế hoạch SX của Xí nghiệp.
Ø  Chủ động đ iều hợp Kế hoạch SX  một cách khoa học và hiệu quả.
Ø  Loại bỏ hoặc đề nghị xử lý các sản phẩm không phù hợp.

5.4.1c   Tiêu chuẩn : (Áp dụng theo Hệ thống tiêu chuẩn nhân sự Công ty ,MÃ SỐ :SN)
Ø  Tốt nghiệp Trung Cấp Kế hoạch hay Cao đẳng Kỹ thuật trở lên. Có kinh nghiệm công việc liên quan ít nhất 2 năm.
Ø  Có tinh thần trách nhiệm, uy tín , trung thực và cầu tiến.

5.4.2  _TỔ TRƯỞNG KIỂM TRA CHẤT LƯƠNG SẢN PHẨM :
Là người do Trưởng BP Kế Hoạch & Quản Lý Chất Lượng lựa chọn và được GĐSX Xí Nghiệp ra QĐ công nhận; chịu trách nhiệm về công tác kiểm tra chất lượng sản phẩm của Xí nghiệp.

5.4.2a Trách nhiệm :
Thực hiện  Kiểm tra chất lượng sản phẩm tại Xí nghiệp bao gồm các loại nguyên liệu, vật tư,  công cụ đầu vào và thành phẩm đầu ra tại Xí nghiệp.
Ø  Nắm bắt và truyền đạt cho nhân viên cũng như các Tổ sản xuất các tiêu chuẩn và các yêu cầu kiểm tra chất lượng sản phẩm trong quá trình sản xuất của XN .
Ø  Phối hợp với Trưởng Ca, Các Tổ trưởng SX  áp dụng , duy trì và liên tục cải tiến phương pháp kiểm tra chất lượng sản phẩm nhằm hạn chế tối đa sản phẩm không phù hợp.
Ø  Bảo đảm tất cả các công đoạn sản xuất sản phẩm đều được kiểm tra.
Ø  Hỗ trợ và phối  hợp với các bộ phận liên quan trong công tác kiểm tra chất lượng sản phẩm.
Ø  Thực hiện kiểm nghiệm và thử nghiệm khi cần thiết.
Ø  Tham gia xây dựng cộng đồng Xí nghiệp : Đoàn kết, tương trợ và hăng hái thi đua sản xuất.
Ø  Thông tin báo cáo hàng ngày về tình hình hoạt động kiểm tra chất lượng sản phẩm cho Trưởng Bộ Phận KH & QLCL Xí Nghiệp.

5.4.2b   Quvền hạn :
Ø  Tiến hành kiểm tra chất lượng sản phẩm ở mọi công đoạn  SX của Xí nghiệp.
Ø  Quyết định sản phẩm không phù hợp   một cách khách quan và vô tư.
Ø  Đề nghị biện pháp xử lý sản phẩm không phù hợp.


5.4.2c Tiêu chuẩn : (Áp dụng theo Hệ thống tiêu chuẩn nhân sự Công ty ,MÃ SỐ : SN)
Ø  Tốt nghiệp Trung Cấp Kế hoạch hay Cao đẳng Kỹ thuật trở lên. Có kinh nghiệm công việc liên quan ít nhất 1 năm.
Ø  Có tinh thần trách nhiệm, trung thực và cầu tiến.

5.4.2-1    YÊU CẦU ĐỐI VƠI CÔNG TÁC KCS !

l) KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM ĐẦU VÀO CỦA XÍ NGHIỆP :
Kiểm tra nguyên nhiên vật liệu nhập kho như :Hạt nhựa chính phẩm, tái sinh, các loại hóa chất ,  phụ gia, mực in, ( Bao bì , thùng carton, bao gói ngoài (outer bag) , băng keo, kim đóng...); các loại linh kiện thiết bị, phụ tùng thay thế…mua bên ngoài bảo đảm theo tiêu chuẩn được chấp nhận.
2) KIÊM TRA CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨ M QUA CÁC CÔNG ĐOẠN SẢN XUẤT :
Ø  Công đoạn TrộnKiểm tra công thức, chủng loại nguyên liệu, cách thức pha trộn theo tiêu chuẩn yêu cầu .
Ø  Công đoạn thổi - in / Đùn: Kiểm tra chất lượng màng bán thành phẩm theo tiêu chuẩn yêu cầu  của từng loại hàng về kích cỡ độ dai - độ dày - độ chịu lực - màu màng - hình in & mực in.
   ( Kiểm tra chất lượng  sợi hạt nhựa màu  về độ trắng, độ đục, độ bóng theo chuẩn chấp nhận )
Ø  Công đoạn  Cắt / Tạo hạt: kiểm tra chất lượng sản phẩm theo yêu cầu chi tiết kỹ thuật cắt của từng loại  hàng. ( Kiểm tra chất lượng hạt nhựa màu về hình dáng cắt vừa đẹp  theo chuẩn.
Ø  Công đoạn đóng gói hoàn tất : Kiểm tra cách thức gấp, gói–xếp & đóng thùng ; kiểm tra chất lượng thành  phẩm hoàn tất.
3) KIÊM TRA CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC ĐO LƯỜNG - VÀ THỬ NGHIỆM :
Ø  Kiểm tra chất lượng sản phẩm thử nghiệm.
Ø  Kiểm soát các chỉ tiêu chất lượng  của Xí nghiệp.
Ø  Kiểm tra tính hiệu lực cua các thiết bị đo lường – kiểm nghiệm.

5.4.2-2    TRÁCH NHIÊM CỦA NHÂN VIÊN KCS:
Ø  Hiểu biết moi yêu cầu của khách hàng.
Ø  Nhân viên KCS có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ kiểm tra chất lượng sản phẩm theo đúng nguyên tắc các quy trình đã ban hành.
Ø  Trong quá trình kiểm tra phải tích cực hướng dẫn các Tổ sản xuất, các bộ phận liên quan và công nhân thực hiện đúng các quy trình sản xuất và các yêu cầu quản lý chất lượng sản phẩm.
Ø  Bảo đảm tất cả các khâu trong quá trình sản xuất đều được kiểm tra chất lượng, không để xảy ra sai sót không phù hợp.
Ø  Hỗ trợ và phối hợp chặt chẽ với công nhân, các tổ trường sản xuất, các trưởng ca áp dụng nghiêm túc, duy trì và tích cực cải tiến hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm của Xí nghiệp.
Ø  Nhân viên KCS có trách nhiệm ký xác nhận tình trạng của sản phẩm. Ơ các công đoạn sản xuất: xác định rõ ĐẠT CHẤT LƯỢNG hay KHÔNG ĐẠT (phù hợp hay không phù hợp) ghi chép biên bản, báo cáo KCS.
Ø  Nhân viên KCS có trách nhiệm bồi thường thiệt hại vật chất xảy ra do không thực hiện kiểm tra chất lượng sản phẩm hoặc không phát hiện được sự không phù hợp của sản phẩm.
Ø  Nhân viên KCS có trách nhiệm báo cáo tình trạng chất lượng sản phẩm của từng ca sản xuất cho Tổ Trưởng KCS và Trưởng BP /KH & QLCL

5.4.3   TỔ TRƯỞNG KẾ HOẠCH và ĐIỀU ĐỘ SẢN XUẤT
  Do Trưởng bộ phận Kế Hoạch & Quản Lý Chất Lượng lựa chọn và được Giám đốc SX
 Xí nghiệp chấp thuận ; chịu trách nhiệm trước Trưởng bộ phận KH &QLCL về công tác kế hoạch và điều độ sản xuất của XN.
5.4.3a  Trách nhiệm :
Ø  Xây dựng và theo dõi việc thực hiện kế hoạch sản xuất và điều độ SX.
Ø  Chấp hành và báo cáo trực tiếp với Trưởng bộ phận KH &QLCL hay GĐSX về công tác kế hoạch và điều độ SX.
Ø  Phối hợp tương tác với các Bo phận liên quan để thực hiện nhiệm vụ của mình và của đồng nghiệp.
Ø  Tổng hợp yêu cầu và lập kế hoạch nguyên vật liệu, thiế bị, phụ tùng thay thế, sửa chữa; dụng cụ kiểm tra, đo lường.....
Ø  Thực hiện thông báo số liệu kế hoạch, lập lệnh điều động xuất khẩu cho Phòng Xuất nhập khẩu.
Ø  Tổng hợp báo cáo các mặt hoạt động thực hiện kế hoạch sản xuất của Xí nghiệp theo quy định.
Ø  Tổng hợp yêu cầu và lập kế hoạch nguyên vật liệu, thiết bị, phụ tùng thay thế, sửa chữa; dụng cụ kiểm tra ,đo lường.....
Ø  Làm việc trực tiếp dưới quyền Trưởng bộ phận KH &QLCL  về công tác kế hoạch và điều độ SX.
Ø  Tổng hợp báo cáo các mặt hoạt động thực hiện kế hoạch sản xuất của Xí nghiệp hàng ngày và định kỳ theo quy định.

5.4.3c   Quvền han :
- Yêu cầu các Trưởng Ca SX chấp hành đúng Kế hoạch SX của XN.
- Đề đạt sáng kiến hữu ích cho công việc của mình và của Xí nghiệp.

5.4.3c   Tiêu chuẩn : (Áp dụng theo Hệ thống tiêu chuẩn nhân sự Công ty ,MÃ SỐ :SN)
- Tốt nghiệp Trung học kinh tế trở lên. Có kinh nghiệm công việc  liên quan ít nhất 1 năm.
- Có tinh thần trách nhiệm-Trung thực và cầu tiến.5.5. BỘ PHẬN KỸ THUẬT  SẢN XUẤT
5.5.1  TRƯỞNG BỘ PHẬN KỸ THUẬT SẢN XUẤT :
Là người do Giám đốc Sản Xuất Xí Nghiệp lựa chọn và được BGĐ Công Ty quyết định công nhận , chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sản Xuất Xí Nghiệp về kỹ thuật sản xuất và tình trạng máy móc thiết bị bảo đảm cho  Xí nghiệp sản xuất liên tục.
5.5.1a   Trách nhiêm :
Ø  Hướng dẫn và kiểm tra kỹ thuật sản xuất sản phẩm ở tất cả mọi công đoạn đồng thời thiết kế sản phẩm mẫu.
Ø  Hướng dẫn công nhân thao tác vận hành máy móc thiết bị đúng quy định.
Ø  Quản lý kỹ thuật và Máy móc thiết bị của Xí nghiệp : xây dựng và thực hiện kế hoạch bảo trì sửa chữa Máy móc thiết bị đồng thời trực tiếp Chỉ đạo các tổ Kỹ thuật bảo dưỡng máy móc thiết bị tại Xí nghiệp.
Ø  Lập kế hoạch dự trù các loại vật tư, thiết bị phụ tùng thay thế phục vụ yêu cầu sản xuất :Trước  60 ngày đói với hàng phải nhập khẩu – Trước 15 ngày  đối với hàng mua trong nước.
Ø  Kịp thời khắc phục mọi sự cố kỹ thuật bảo đảm không để đình trệ sản xuất của Xí nghiệp.
Ø  Đưa ra sáng kiến cải tiến kỹ thuật máy móc thiết bị  và cải tiến phương pháp sản xuất nhằm tăng năng suất lao động và chất lượng sản phẩm.
Ø  Lập kế hoạch và phối hợp với các Bộ phận liên quan tổ chức đào tạo và huấn luyện kỹ thuật tay nghề cho công nhân nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và năng suất lao động .
Ø  Thực thi chế độ an toàn lao động đồng thời Kiểm tra tình trạng an toàn lao động tại Xí nghiệp..
Ø  Tham gia xây dựng cộng đồng Xí nghiệp : Đoàn kết, tương trợ và hăng hái thi đua sản xuất.
Ø  Thông tin báo cáo hàng ngày cho Giám đốc Sản Xuất Xí Nghiệp về tình hình hoạt động của máy móc thiết bị.

5.5.1b   Quvền han :
Ø  Yêu cầu các Bộ phận liên quan và các Tổ sản xuất thi hành đúng các hướng dẫn về kỹ thuật sản xuất theo chi tiết yêu cầu của khách hàng cũng như kỹ thuật vận hành máy  móc thiết bị.
Ø  Đề nghị ngưng vận hành Máy móc thiết bị khi cần thiết nhằm đảm bảo an toàn lao động, chất lượng sản phẩm hay phòng ngừa thiệt hại.

5.5.1c   Tiêu chuẩn : (Áp dụng theo Hệ thống tiêu chuẩn nhân sự Công ty ,MÃ SỐ :SN)
Ø  Có tinh thần trách nhiệm – trung thực và cầu tiến. Có khả năng quản lý  tổ, nhóm.
Ø  Tốt nghiệp Cao đẳng kỹ thuật, Trung học chuyên nghiệp trở lên.5.5.2   TỔ TRƯỞNG KỸ THUẬT SẢN XUẤT :
Là người do Trưởng BP / KT  lựa chọn và GĐXN quyết định công nhận ; chịu trách nhiệm trước Trưởng BP / KT  và GĐXN về Kỹ thuật sản xuất của XN ; Bảo đảm tối đa chất lượng, tính phong phú đa dạng và mỹ thuật sản phẩm, theo kịp nhu cầu thị trường và thoả mãn khách hàng.

5.5.2a   Trách nhiêm :
Ø  Hướng dẫn  và kiểm tra các tổ sản xuất thực hành sản xuất sản phẩm theo mẫu thiết kế và theo đúng yêu cầu kỹ thuật sản phẩm của khách hàng.
Ø  Th iết kế mỹ thuật sản phẩm và bao bì sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng  hoặc thiết kế sáng tạo mẫu sản phẩm mới.
Ø  Đưa ra sáng kiến cải tiến kỹ thuật sản xuất sản phẩm để XN đạt năng suất và chất lượng cao.
Ø  Thông tin báo cáo hàng ngày, hàng tuần cho Trưởng BP về  tình hình Kỹ thuật sản xuất của XN.

5.5.2b   Quvền han :
Ø  Yêu cầu các Bộ phận liên quan và các Tổ sản xuất thi hành đúng các hướng dẫn Kỹ thuật sản xuất.
Ø  Đề nghị ngưng sản xuất khi cần thiết nhằm đảm bảo an toàn chất lượng sản phẩm hoặc  ngăn ngừa thiệt hại sản xuất.

5.5.2c   Tiêu chuẩn : (Áp dụng theo Hệ thống tiêu chuẩn nhân sự Công ty ,MÃ SỐ :SN)
Ø  Có tinh thần trách nhiệm – trung thực và cầu tiến. Có khả năng quản lý tổ, nhóm.
Ø  Tốt nghiệp Cao đẳng kỹ thuật, Trung học chuyên nghiệp trở lên.

5.5.3  TỔ TRƯỞNG TỔ BẢO TRÌ và SỬA CHỮA MMTB :
Là người do Trưởng BP / KT  lựa chọn và GĐXN quyết định công nhận ; chịu trách nhiệm trước Trưởng BP / KT  và GĐXN về công tác bảo trì và sửa chữa MMTB của XN ; Bảo đảm cho XN sản xuất an toàn và sản xuất liên tục.

5.5.3a  Trách nhiêm :
Ø  Theo dõi tình trạng Máy móc thiết bị của Xí nghiệp : xây dựng và thực hiện kế hoạch bảo trì sửa chữa Máy móc thiết bị đồng thời trực tiếp bảo dưỡng máy móc thiết bị tại Xí nghiệp.
Ø  Hướng dẫn công nhân sản xuất thao tác vận hành máy móc thiết bị đúng quy định.
Ø  Kịp thời khắc phục mọi sự cố kỹ thuật bảo đảm không để đình trệ sản xuất của Xí nghiệp.
Ø  Đưa ra sáng kiến cải tiến kỹ thuật máy móc thiết bị.
Ø  Kiểm tra an toàn lao động.
Ø  Thông tin báo cáo hàng ngày, hàng tuần cho Trưởng ca hay Quản đốc về tình trạng máy móc thiết bị tại Xí nghiệp.


5.5.3b  Quvền han :
Ø  Yêu cầu các Bộ phận liên quan và các Tổ sản xuất thi hành đúng các hướng dẫn vận hành máy móc thiết bị.
Ø  Đề nghị ngưng vận hành Máy móc thiết bị khi cần thiết nhằm đảm bảo an toàn lao động, chất lượng sản phẩm hay ngăn ngừa thiệt hại sản xuất.

5.5.3c   Tiêu chuẩn : (Áp dụng theo Hệ thống tiêu chuẩn nhân sự Công ty ,MÃ SỐ :SN)
Ø  Có tinh thần trách nhiệm và khả năng quản lý Tổ, Nhóm.
Ø  Tốt nghiệp Cao Đẳng Kỹ Thuật, Trung học chuyên nghiệp trở lên.

5.6      BỘ PHẬN KINH DOANH TIẾP THỊ :
5.6.1        TRƯỞNG BỘ PHÂN KINH DOANH và TIẾP THỊ :
Là người do Giám đốc Sản Xuất Xí Nghiệp lựa chọn và được Ban Giám đốc Công ty quyết định công nhận, chịu trách nhiệm trước  Giám đốc Sản Xuất Xí Nghiệp về công tác kinh doanh và tiếp thị sản phẩm của Xí nghiệp.
5.6.1a   Trách nhiệm :
- Xây dựng và thực hiện kế hoạch kinh doanh & tiếp thị của Xí nghiệp.
- Nghiên cứu, xây dựng kỹ thuật tiếp thị, quảng cáo, khuyến mãi sản phẩm Xí nghiệp.
- Đề xuất, chính sách mua bán, thanh toán đối với từng khách hàng và từng sản phẩm, hàng hoá của Xí nghiệp.
- Phối hợp với các Bộ phận trong Xí nghiệp đảm bảo tiến độ kế hoạch sản xuất và giao hàng.
- Đánh giá sự thoả mãn của Khách hàng trên cơ sở xác định yêu cầu hợp lý của Khách hàng, ghi nhận ý kiến, thông tin trực tiếp hoặc gián tiếp với Khách hàng.
- Tham gia xây dựng cộng đồng Xí nghiệp: đoàn kết hỗ trợ lẫn  nhau và hăng hái thi đua sản xuất.
- Thông tin báo cáo hàng ngày cho Giám đốc Sản Xuất Xí Nghiệp về tình hình kinh doanh tiếp thị sản phẩm, hàng hoá của Xí nghiệp.
     5.6.1b   Quyền hạn:
- Được giao dịch, đàm phán và trình ký Đơn đặt hàng, HĐMB và dịch vụ.
- Yêu cầu các bộ phận liên quan đảm bảo chất lượng sản phẩm theo yêu cầu đã thoả thuận với Khách hàng cũng như đảm bảo tiến độ sản xuất và thời gian giao hàng.
- Đề xuất chính sách lương, hoa hồng cho đội ngũ kinh doanh, tiếp thị (bao gồm nhân viên BPKD và các cộng tác viên).
5.6.1c   Tiêu chuẩn: (Áp dụng theo Hệ thống tiêu chuẩn nhân sự Công ty ,MÃ SỐ :SN)
- Tốt nghiệp Trung cấp hoặc Đại học Quản  trị kinh doanh.
- Có kinh nghiệm công việc liên quan  ít nhất 2 năm.
- Có tinh thần trách nhiệm, uy tín, trung thực và cầu tiến.
- Có phong cách lịch sự, năng động và giao dịch thuyết phục, mềm mỏng.
5.6.2        TỔ TRƯỞNG TỔ KINH DOANH :
Là người do Trưởng Bộ phận kinh doanh và tiếp thị lựa chọn và được Giám đốc sản xuất xí nghiệp chấp thuận, chịu trách nhiệm trước  Trưởng bộ phận  về công tác kinh doanh sản phẩm hàng hoá của Xí nghiệp.
5.6.2a   Trách nhiệm :
- Xây dựng và thực hiện kế hoạch kinh doanh của Xí nghiệp.
- Chấp hành và báo cáo trực tiếp với Trưởng BP-KD-TT về công tác kinh doanh.
- Phối hợp với các Bộ phận trong Xí nghiệp để theo dõi và bảo đảm kế hoạch giao hàng đúng thỏa thuận với Khách hàng.
- Trực tiếp giao dịch với Khách hàng để xác định cụ thể các yêu cầu hợp lý của Khách hàng.
-Lập báo cáo tổng hợp tiến độ kinh doanh hàng tuần, hàng tháng cho Trưởng Bộ phận và GĐXN.
5.6.2b   Quyền hạn:
- Yêu cầu các BPLQ chấp hành kế hoạch giao hàng cho Khách hàng.
-  Đề đạt sáng kiến để phát triển công tác kinh doanh.
5.6.2c   Tiêu chuẩn: (Áp dụng theo Hệ thống tiêu chuẩn nhân sự Công ty, MÃ SỐ :SN)
- Tốt nghiệp Trung cấp kinh tế trở lên. Có kinh nghiệm công việc liên quan ít nhất 1 năm.
- Có tinh thần trách nhiệm, trung thực, cầu tiến.
- Có phong cách lịch sự, năng động và giao dịch thuyết phục, mềm mỏng.
5.6.3        TỔ TRƯỞNG TỔ TIẾP THỊ :
Là người do Trưởng Bộ phận kinh doanh và tiếp thị lựa chọn và được Giám đốc sản xuất xí nghiệp chấp thuận, chịu trách nhiệm trước  Trưởng bộ phận  về công tác tiếp thị của Xí nghiệp.
5.6.3a   Trách nhiệm:
- Thực hiện kế hoạch tiếp thị của Xí nghiệp.
- Đề xuất các biện pháp chiêu thị hữu hiệu.
- Tiếp xúc bước đầu với Khách hàng về tiềm năng của Xí nghiệp.
- Phối hợp tổ trưởng Tổ kinh doanh để làm tốt công tác Khách hàng.
- Chấp hành và báo cáo trực tiếp với Trưởng BP-KD-TT về công tác tiếp thị theo Quy định chung của Công ty.
- Lập báo cáo tổng hợp tình hình khách hàng hàng tuần, hàng tháng cho Trưởng BP.
5.6.3b   Quyền hạn:
- Đề đạt sáng kiến để phát triển công tác tiếp thị.
- Đôn đốc, yêu cầu các BPLQ thực hiện các mẫu sản phẩm để chiêu thị.
5.6.3c   Tiêu chuẩn: (Áp dụng theo Hệ thống tiêu chuẩn nhân sự Công ty ,MÃ SỐ :SN)
- Tốt nghiệp Trung cấp hoặc Đại học Quản trị kinh doanh.
- Có tinh thần trách nhiệm, uy tín, trung thực và cầu tiến.
- Có phong cách lịch sự, năng động và giao dịch thuyết phục, mềm mỏng.

5.7      XƯỞNG SẢN XUẤT ( Bao gồm XƯỞNG SẢN XUẤT BAO BÌ  và XƯỞNG SẢN XUẤT HẠT NHỰA MÀU )

5.7.1   TRƯỞNG CA SẢN XUẤT ( hoặc  QUẢN ĐỐC SẢN XUẤT ) :
Là người do Giám đốc Sản Xuất Xí Nghiệp lựa chọn và được Ban Giám đốc Công ty quyết định công nhận, chịu trách nhiệm trước  Giám đốc Sản Xuất Xí Nghiệp về tiến độ kế hoạch, năng suất - chất lượng sản phẩm và an toàn lao động trong ca sản xuất mình phụ trách.
 5.7.1a   Trách nhiệm :
Ø  Hướng dẫn cho các Tổ trưởng sản xuất và công nhân nắm vững yêu cầu của khách hàng, công thức sản xuất và chi tiết kỹ thuật sản phẩm của từng công đoạn sản xuất; hướng dẫn cài đặt các thông số kỹ thuật của máy móc thiết bị theo yêu cầu của từng loại sản phẩm.
Ø  Xây dựng và phân công thực hiện kế hoạch sản xuất trong ca, tìm tòi sáng kiến nâng cao năng suất lao động.
Ø  Điều phối hoạt động giữa các tổ SX trong Xưởng làm việc một cách hiệu quả.
Ø  Duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng của Xí Nghiệp, liên tục kiểm soát quá trình sản xuất, chịu trách nhiệm kiểm tra chất lượng sản phẩm của từng công đoạn sản xuất của từng tổ sản xuất, chịu trách nhiệm bảo đảm chất lượng sản phẩm trong Ca SX..
Ø  Kiểm tra chất lượng nguyên liệu mực in và các loại dung môi mua vào Xí nghiệp.
Ø  Thực hành tiết kiệm, chống lãng  công và lãng phí trong sản xuất.
Ø  Gìn giữ vệ sinh môi trường, bảo đảm an toàn lao động và phòng ngừa cháy nổ.
Ø  Thông tin báo cáo tình hình ca sản xuất cho Giám đốc Sản Xuất Xí Nghiệp hàng ngày.
Ø  Tham gia xây dựng cộng đồng Xí nghiệp: đoàn kết hỗ trợ lẫn  nhau và hăng hái thi đua sản xuất.

     5.7.1b   Quyền hạn:
Ø  Đề nghị với Giám đốc SX các biện pháp nhằm bảo đảm kế hoạch sản xuất và chất lượng sản phẩm.
Ø  Theo dõi chấm công lao động và điều động công nhân trong các tổ hỗ trợ lẫn nhau hoàn thành nhiệm vụ.
Ø  Đề nghị khen thưởng và kỷ luật đối với các tổ trưởng cũng như công nhân thuộc ca mình phụ trách.
5.7.1c   Tiêu chuẩn: (Áp dụng theo Hệ thống tiêu chuẩn nhân sự Công ty ,MÃ SỐ :SN)
Ø  Trình độ tay nghề : có nghề nghiệp chuyên môn với tay nghề tối thiểu bậc 3 vàcó kinh nghiệm điều hành quản lý tổ sản xuất ít nhất là 01 năm.
Ø  Trình độ văn hoá tối thiểu: tốt nghiệp phổ thông trung học.
Ø  Có khả năng chỉ huy, có uy tín với đồng nghiệp và có hướng phát triển.

5.7.2  TỔ TRƯỞNG SẢN XUẤT :
(Bao gồm các Tổ sản xuất  sản phẩm BAO PHIM – CHAI NHỰA và HẠT NHỰA MÀU   :
 TỔ TRỘN, TỔ THỔI –IN ( hay Tổ ĐÙN ), TỔ CẮT BLOCK, TỔ CẮT CUỘN ( hay Tổ TẠO HẠT) , TỔ ĐÓNG GÓI HOÀN TẤT.  //  TỔ TÁI SINH  //  TỔ SX. CHAI NHỰA
Tổ Trưởng sản xuất là người do Trưởng Ca ( hoặc Quản Đốc ) lựa chọn và được Giám đốc SX Xí nghiệp  quyết định công nhận, chịu trách nhiệm trước Trưởng ca về hoạt động sản xuất và chất lượng sản phẩm của Tổ.
5.7.2a   Trách nhiêm :
Ø  Điều hành và quản lý Tổ thực hiện kế hoạch sản xuất được giao.
Ø  Phân công và đôn đốc công việc sản xuất hàng ngày.
Ø  Nắm bắt, hướng dẫn kỹ thuật sản phẩm và các yêu cầu của Khách hàng cho công nhân, tổ viên bảo đảm tối đa chất lượng sản phẩm.
Ø  Kiểm soát quá trình sản xuất của các Tổ SX. từ lúc bắt đầu công việc đến lúc hoàn tất công đoạn của sản phẩm thuộc trách nhiệm Tổ, liên tục cải tiến thao tác lao động của công nhân.
Ø  Theo dõi tình trạng máy móc vận hành đồng thời phối hợp với TỔ Kỹ thuật khắc phục, sữa chữa những sai lệch hay hỏng hóc kịp thời đảm bảo không đình trệ sản xuất.
Ø  Hoàn toàn chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm của TỔ mình phụ trách.
Ø  Có trách nhiệm kiểm tra chất lượng sản phẩm (KCS) của công đoạn trước :
        + Tổ THỔI / ĐÙN  phải kiểm tra chất lượng sản phẩm của công đoạn TRỘN,
        + Tổ CẮT (BLOCK / CUỘN của Xưởng Bao BìTổ TẠO HẠT  ( của Xưởng Masterbatch )
            phảikiểm tra chất lượng sản phẩm của công đoạn   THỔI / ĐÙN 
        + Tổ  ĐÓNG GÓI  hoàn tất sản phẩm kiểm tra chất lượng sản phẩm của công đoạn
            CẮT  hoặc  TẠO HẠT  .
Ø  X©y dng Tỉ ®oµn kt, t­¬ng trỵ  vµ b¨ng h¸i thi ®ua lao ®ng s¶n xut.
Ø  Th«ng tin b¸o c¸o hµng ngµy vỊ t×nh h×nh s¶n xut cđa Tỉ cho Trưởng Ca (hoặc Quản Đốc ).

5.7.2b   QuvỊn han :
Ø  Yªu cÇu Tr­ng Ca  vµ c¸c  b phn liªn quan t¹o ®iỊu kiƯn cho Tỉ hoµn thµnh nhiƯm vơ.
Ø  §Ị nghÞ c¶i tin quy tr×nh lao ®ng nh»m t¨ng n¨ng sut vµ cht l­ỵng s¶n phm.

5.7.2c  Tiªu chun : (Áp dụng theo Hệ thống tiêu chuẩn nhân sự Công ty ,MÃ SỐ :NN)
Ø  C tinh thÇn tr¸ch nhiƯm vµ kh¶ n¨ng qu¶n lý Tỉ , nhm.
Ø  Tt nghiƯp Trung hc c¬ sở tr lªn.
6.     CÁC MỐI QUAN HỆ của XÍ NGHIỆP :

 6.1       QUAN HỆ ĐỐI NỘI:

 6.1.1    Quan hệ  chung :
Xây dựng mối quan hệ nhân sự trong Công ty mang tính chất CỘNG ĐỒNG BÌNH ĐẲNG,
DÂN CHỦ và TRẬT TỰ vì mục tiêu của Công ty. Không quan liêu, mệnh lệnh, cửa quyền đồng
thời cũng chống bất tuân vô kỷ luật. Quan hệ trên dưới hài hoà, quan hệ đồng nghiệp tương tác,
phối hợp cùng làm việc xây dựng phương cách đối xử chân thành, thẳng thắn và uy tín, tích cực đấu tranh xây dựng, phải trái phân minh, tránh nhu nhược xu thời và tiêu cực.

 6.1.2    Mối Quan Hê cấp trên. cấp dưới :
Mối Quan Hệ giữa Giám Đốc 1 Phụ trách Xí nghiệp với Tổng Giám đốc Công Ty; giữa Giám
Đốc/ Phụ trách Xí nghiệp với các Trưởng bộ phận; giữa Trưởng bộ phận với các Tổ trưởng
trực thuộc hay nhân viên cấp dưới là mối quan hệ dân chủ và trung thực theo nguyên tắc cấp
dưới phải tuân lệnh cấp trên theo trật tự của cơ cầu hệ thống tổ chức.
Những quan hệ như sau:
Tất cả những khó khăn xuất hiện trong hoạt động của cấp dưới nên được làm bằng văn bản để trình và xin ý kiến cấp trên. Trong thời gian xem xét kiến nghị, cấp trên có thể tổ chức 1 cuộc họp để giải quyết những khó khăn, hoặc yêu cầu cấp dưới báo cáo chi tiết.
Sau khi tiếp nhận những ý kiến chỉ đạo của cấp trên, cấp dưới phải tuyệt đối tuân theo những ý kiến hướng dẫn đó. Nếu có những ý kiến khác biệt thì nên làm đề nghị bằng văn bản. Trong thời gian chờ đợi giải quyết, cấp dưới không được tự làm theo phương cách của mình.

 6.1.3    Mối quan hệ ngang cấp :
Mối quan hệ giữa Giám đốc Xí nghiệp với các Trưởng phòng chức năng hoặc với các phụ trách đơn vị sản xuất kinh doanh trong hệ thống Công ty; giữa các bộ phận, giữa các Tổ hoạt động cũng như các đồng nghiệp với nhau trong Xí nghiệp : là mối quan hệ bình đẳng, thống nhất, tôn trọng và hỗ trợ lẫn nhau, cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ chung của Công ty của Xí nghiệp và của mỗi bộ phận,của mỗi Tổ . . .
Chi tiết như sau:
- Không dậm chân chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đã quy định.
- Không tranh cãi, phân biệt giữa 2 hay nhiều cấp đồng đẳng về cùng một vấn đề với cùng 1 nhà
  cung cấp.
- Mỗi cấp nên hỗ trợ bộ phận khác hoàn thành nhiệm vụ của họ.
- Nếu có những mâu thuẫn giữa các cấp đồng đẳng hoặc giữa đồng nghiệp với nhau mà không thể cùng nhau phân giải được, những mâu thuẫn này có thể ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu quả sản xuất kinh doanh, ảnh hưởng đến sự hòa hợp thống nhất nội bộ giữa các bộ phận thì phải trình lên cấp trên tuần tự từ cấp thấp đến cấp cao để giải quyết.6.2    QUAN HỆ ĐỐI NGOẠI :

Xây dựng mối quan hệ đối ngoại mang tính nhân nghĩa với mọi thành phần xã hội, có trước có sau - biết người biết mình - chân thành hợp tác. Đặc biệt hướng về khách hàng: chung thủy - uy tín - hết lòng vì lợi ích của khách hàng và cùng nhau liên kết phát triển.
Nguyên tắc này sẽ được áp dụng từ ngày ban hành, Tổng Giám đốc có quyền thay đổi, xác định lại hoặc trì hoãn khi cần.                                                               


                                                                               Làm tại Tân Bình / Tp.HCM. ngày 17 / 02 /  2003.

No comments:

Post a Comment

haccololong@gmail.com