Monday, July 24, 2017

Quy trình đánh giá chất lượng nội bộ AL

1/ Mục đích :
      Quy trình này quy định cách thức tiến hành đánh giá chất lượng nội bộ đảm bảo  HTQLCL được xây dựng và duy trì một cách có hiệu quả và phù hợp CSCL – MTCL của Công ty.
Tổ chức phải tiến hành các cuộc đánh giá nội bộ theo kế hoạch để xác định xem Hệ thống quản lý chất lượng có :
-          Phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2000.
-          Được áp dụng và duy trì một cách có hiệu quả.       
2/ Phạm vi áp dụng :
             2.1/ Đối tượng áp dụng :
-         Hệ thống đảm bảo chất lượng đang được xây dựng, áp dụng và duy trì tại Xí Nghiệp Nhựa THOTH PLASTIC và các bộ phận liên quan tại Công Ty THOTH.
-         Ap dụng đối với các cuộc đánh giá chất lượng nội bộ tại Công ty.

             2.2/ Trách nhiệm áp dụng :, BGĐ, VPCT, PTV, PKT, PKD và Xí Nhiệp Nhựa THOTH PLASTIC.
3/ Tài liệu tham khảo :
             - Sổ tay chất lượng của Công Ty THOTH: THOTH-STCL.
             - Tiêu chuẩn ISO 9001:2000 (E)
             - Các tài liệu khác.
4/ Định nghĩa :
-       BLĐCL  :  Ban lãnh đạo chất lượng
-       BPLQ    : Bộ phận liên quan (bao gồm các Đơn vị sản xuất và các Phòng Ban chức năng có liên quan)
-       CSCL     : Chính sách chất lượng
-       MTCL    : Mục tiêu chất lượng
-       Chuyên viên đánh giá (Auditor) : Người có trình độ thực hiện đánh giá chất lượng và phải độc lập với các hoạt động được đánh giá.
-       Bộ phận được đánh giá (Auditee) : là một tổ chức được đánh giá.
-       Trưởng đòan đánh giá (Leadauditor) : là người lãnh đạo đòan đánh giá và chịu trách nhiệm đối với mọi giai đoạn đánh giá bao gồm việc chuẩn bị kế họach đánh giá, chỉ dẫn tường tận đoàn đánh giá, chỉ dẫn tường tận bên được đánh giá, đệ trình báo cáo đánh giá và có thể chọn lựa thành viên của đòan đánh giá.

-       Không phù hợp : là sự không thực hiện các yêu cầu quy định.

5.1 Lưu đồ: (xem trong file)
5.2 Mô tả :
Bước 0 : Xuất phát từ yêu cầu đánh gía chất lượng nội bộ.
Bước 1: Đại diện lãnh đạo lập kế hoạch đánh giá chất lượng nội bộ bằng biểu mẫu
(THOTH – QT-8.2.2/BM1) trình BGĐ phê duyệt.
Bước 2 : Nếu BGĐ đồng ý phê duyệt thì chuyển sang Bước 3, còn nếu Kế hoạch chưa được phê duyệt thì quay lại Bước 1.
Bước 3 : VPCT tiếp nhận Kế hoạch đánh giá chất lượng nội bộ và phân phối cho BPLQ.
Bước 4 :  Trưởng đoàn lập chương trình đánh giá chi tiết (THOTH-QT-8.2.2/BM02), kế hoạch đánh giá theo dõi (THOTH-QT-8.2.2/BM06), trình Đại diện lãnh đạo chất lượng xem xét và Ban Giám đốc phê duyệt.
Bước 5 : VPCT thông báo chương trình đánh giá chi tiết cho các BPLQ chuẩn bị.
Bước 6 :  Các Chuyên gia đánh giá, BPLQ tiến hành đánh giá hệ thống theo kế hoạch đã phê duyệt (THOTH –QT- 8.2.2/BM03).
Bước 7 :  Khi phát hiện có sự không phù hợp các Chuyên gia đánh giá lập báo cáo đánh giá chất lượng nội bộ theo biểu mẫu (THOTH-QT-8.2.2/BM04).
Bước 8 : Nếu đánh giá thấy sự không phù hợp Trưởng bộ phận được đánh giá và các BPLQ tiến hành phân tích nguyên nhân.
Bước 9 : Cán bộ quản lý của nơi được đánh giá phải tiến hành kịp thời các biện pháp khắc phục  được phát hiện qua đánh giá  thực hiện hoạt động khắc phục và trình ĐDLĐCL, BGĐ đánh gía hiệu lực. Các hoạt động tiếp theo của việc đánh giá phải được xác nhận lập Hồ sơ về hiệu lực của hành động khắc phục.
Bước 10: 
-Trưởng đoàn lập “Bảng kết quả đánh giáCLNB” –(THOTH-QT-8.2.2/BM07).
-BLĐCL căn cứ trên kế hoạch đánh giá theo dõi (THOTH-QT-8.2.2/BM06) và các báo cáo đánh giá chất lượng nội bộ (THOTH-QT-8.2.2/BM03) và Bảng kết quả đánh giá CLNB (THOTH-QT-8.2.2/BM07) đánh giá tính hiệu lực của hệ thống.
Bước 11,12: 
ĐDLĐCL tổng hợp báo cáo (THOTH-QT-8.2.2/BM05) đánh giá chất lượng nội bộ và chuyển báo cáo đến cuộc họp Xem xét lãnh đạo.
Bước 13: VPCT và các BPLQ lưu hồ sơ.
  • LƯU Ý :
-         Các Bộ phận được đánh giá phải chuẩn bị đầy đủ tài liệu – hồ sơ – các nhân viên phụ trách các công việc được đánh giá cũng phải có mặt đầy đủ để Đoàn đánh giá.
-         Các CGĐGCLNB chuẩn bị đầy đủ tài liệu liên quan đến phần được phân công đánh giá. Lập bảng câu hỏi chuyển Trưởng đoàn ký xác nhận trước mỗi buổi đánh giá.
LINK DOWNLOAD QUY TRÌNH VÀ BIỂU MẪU ĐÍNH KÈM
6/ Biểu mẫu :
6.1/ Kế hoạch đánh giá chất lượng nội bộ : (THOTH – QT-8.2.2/BM1)
6.2/ Chương trình đánh giá chất lượng nội bộ: (THOTH-QT-8.2.2/BM2)
6.3/ Biên bản cuộc họp đánh giá chất lượng nội bộ : (THOTH –QT- 8.2.2/BM03)
6.4/ Báo cáo đánh giá chất lượng nội bộ (Trưởng đoàn đánh giá làm) :(THOTH – QT-8.2.2/BM4)
6.5/ Báo cáo tổng hợp đánh giá chất lượng nội bộ (ĐDLĐCL làm) :(THOTH-QT-8.2.2/BM05)
6.6/ Kế hoạch đánh giá theo dõi :(THOTH-QT-8.2.2/BM06)
6.7/ Bảng kết quả đánh giá :(THOTH-QT-8.2.2/BM07)
6.8/ Bảng ghi nhận đánh giá chất lượng nội bộ:(THOTH-QT-8.2.2/BM08)
6.9/ Bảng dự thảo câu hỏi đánh giá CLNB : (THOTH-QT-8.2.2/BM09).

No comments:

Post a Comment

haccololong@gmail.com