Tuesday, July 25, 2017

Quy trình đào tạo công ty AL

1/ Mục đích :
Quy trình này quy định :
-         Cách tổ chức và thực hiện đào tạo căn cứ trên các nhu cầu cung cấp nguồn lực đào tạo.
-         Đưa ra cách thức kiểm soát quá trình đào tạo nhằm nâng cao năng lực, kỹ năng cho CB-CNV trong toàn hệ thống chất lượng.
2/ Phạm vi áp dụng :
2.1/ Đối tượng áp dụng : các khoá đào tạo nội bộ và bên ngoài.
2.2/ Trách nhiệm áp dụng : Ban Giám đốc, PHC và Bộ  phận liên quan.
3/ Tài liệu tham khảo :
Sổ tay chất lượng của Công ty THOTH : THOTH-STCL.
Tiêu chuẩn ISO 9001:2000 (E)

Quy chế về tiêu chuẩn cán bộ.
4/ Định nghĩa :
BGĐ                          : Ban Giám đốc .
PHC                           : Phòng Hành chánh quản trị.
BPLQ                          : Bộ phận liên quan .
XNN                           : Xí nghiệp nhựa THOTH PLASTIC .
      Đào tạo nội bộ          : Là hình thức đào tạo do nội bộ Công ty thực hiện  .

      Đào tạo bên ngoài    : Là hình thức đào tạo do các đơn vị bên ngoài đào tạo (Cơ quan hay Tổ chức) đã được Công Ty đánh giá và chọn NCƯ
5/ Lưu đồ (tải file để xem)
Phần diễn giải:
 - Định kỳ hàng năm hay đột xuất, các bộ phận có nhu cầu đào tạo dựa trên yêu cầu phát triển nguồn nhân lực, phát triển Cty, phát triển sản phẩm mới, phát triển công nghệ SX.

- Trưởng BPLQ/ BLĐ lập phiếu yêu cầu gởi về PHC.

- Căn cứ yêu cầu của Trưởng BPLQ/ BLĐ, Trưởng PHC tổng hợp lập kế hoạch đào tạo/ KH đào tạo bổ sung.
- Trưởng PHC trình ĐDLĐ xem xét & TGĐ phê duyệt kế hoạch, nếu chưa đạt thì chỉnh sửa duyệt lại.

- Đào tạo nội bộ được mô tả trang sau
- Đào tạo bên ngoài xem bước tiếp theo.

- Nếu đạt, trưởng PHC/ Trưởng BPLQ có trách nhiệm đánh giá lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ đào tạo bên ngoài để đảm bảo chất lượng đào tạo.

- Trưởng PHC lập Hợp đồng (nếu cần) trình lãnh đạo phê duyệt. Sau đó yêu cầu nhà cung cấp dịch vụ đào tạo gởi chương trình đào tạo đến Cty. Trưởng PHC/ NVHC 2  thông báo cho các học viên liên quan.
- Trưởng PHC chịu trách nhiệm chuẩn bị các yếu tố cần thiết  cho các khóa học như tài liệu, bài tập, phương tiện (nếu có yêu cầu), Trưởng PHC/ NVHC 2 giám sát thực hiện quá trình đào tạo.
- Trưởng PHC nhận kết quả đào tạo từ nhà cung cấp dịch vụ đào tạo & thông báo kết quả đến các học viên liên quan.
- Các học viên áp dụng kiến thức đã học vào công việc để cải tiến công việc của mình & tăng năng suất lao động.

- Ban lãnh đạo đánh giá hiệu quả đào tạo của các trưởng phòng; Trưởng BPLQ đánh giá hiệu quả đào tạo của nhân viên & gởi kết quả về PHC.
- Cập nhật vào hồ sơ đào tạo& lưu trữ theo quy định.
- Trưởng PHC thiết lập ban giảng viên nội bộ .
- ĐDLĐ xem xét và TGĐ phê duyệt.
- Giảng viên được phân công có trách nhiệm lập chương trình đào tạo. 
- Trưởng PHC xem xét & Tổng Giám đốc phê duyệt. Nếu không đạt thì chỉnh sửa, phê duyệt lại.
- Nếu đạt NVHC 2 đánh máy thông báo & gởi chương trình đào tạo cho các học viên.
- NVHC 2 chuẩn bị phương tiện, dụng cụ, tài liệu, bài tập để tiến hành đào tạo, kể cả kinh phí & các điều kiện khác.
- Tiến hành đào tạo theo đúng chương trình đã duyệt. Trưởng PHC / NVHC 2 giám sát quá trình đào tạo.
- Kiểm tra kết quả của khóa học. Nếu không đạt thì quay lại bước 1. Nếu đạt thì sang bước tiếp theo; NVHC 2 thông báo kết quả đào tạo cho các học viên.
- Các học viên áp dụng kiến thức đã học vào công việc để cải tiến công việc của mình & tăng năng suất lao động.
- Ban lãnh đạo đánh giá hiệu quả đào tạo của các trưởng phòng; Trưởng BPLQ đánh giá hiệu quả đào tạo của nhân viên & gởi kết quả về PHC.
- Cập nhật vào hồ sơ đào tạo& lưu trữ theo quy định.

6/ Biểu mẫu :
-         Phiếu yêu cầu đào tạo                                                               : THOTH-QT-6.2.2/BM01
-         Kế hoạch đào tạo                                                                       : THOTH-QT-6.2.2/BM02
-         Phiếu đánh giá hiệu quả đào tạo                                              : THOTH-QT-6.2.2/BM03.
-         Phiếu đánh giá dịch vụ đào tạo                                                : THOTH-QT-6.2.2/BM04
-         Danh sách các nhà cung cấp dịch vụ đào tạo được chọn     : THOTH-QT-6.2.2/BM05
-         Hợp đồng huấn luyện & đào tạo                                              : THOTH-QT-6.2.2/BM06
-         Thông báo đào tạo                                                                     : THOTH-QT-6.2.2/BM07
-         Quyết định thành lập ban giảng viên                          : THOTH-QT-6.2.2/BM08
-         Chương trình đào tạo                                                                 : THOTH-QT-6.2.2/BM09
-         Danh sách học viên                                                                   : THOTH-QT-6.2.2/BM10
-         Phiếu theo dõi quá trình đào tạo                                              : THOTH-QT-6.2.2/BM11 

No comments:

Post a Comment

haccololong@gmail.com