Friday, July 28, 2017

Quy trình họp xem xét của lãnh đạo AL

1/ Mục đích:
1.      TGĐ định kỳ xem xét việc lãnh đạo, nhằm đảm bảo Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp và có hiệu lực, tiếp tục thỏa mãn khách hàng và yêu cầu của Công ty.
-         Đánh giá các cơ hội để cải tiến nhu cầu thay đổi trong Hệ thống quản lý chất lượng kể cả Chính sách chất lượng và Mục tiêu chất lượng.
-         Duy trì hồ sơ xem xét  và lưu trữ theo quy trình THOTH-QT-4.2.4.
2/ Phạm vi áp dụng:
2.1./ Đối tượng áp dụng: TGĐ, các Phòng ban ở Công ty, Xí nghiệp nhựa, BPLQ.

2.2/ Trách nhiệm áp dụng:

Ban Giám đốc Công ty, các Trưởng bộ phận liên quan, Xí nghiệp nhựa.

3/ Tài liệu tham khảo:

-         Sổ tay chất lượng của Công Ty THOTH: THOTH-STCL.
-         Tiêu chuẩn ISO 9001: 2000.
-         Quy chế tổ chức Công ty: THOHT – QCTC.
-         Quy trình kiểm soát sản phẩm không phù hợp  (XNN-QT-8.3).
-         Quy trình khắc phục, phòng ngừa (ALTA-QT-8.5).
-         Quy trình giải quyết khiếu nại của khách hàng (ALTA-QT-8.2.1).
-         Quy trình thống kê, phân tích (ALTA-QT-8.4)
-         Quy trình đánh giá sự thoả mãn Khách hàng (PKD-QT-8.2.1)
4/  Định nghĩa:
TGĐ         : Tổng Giám đốc
ĐDLĐCL : Đại diện lãnh đạo chất lượng.
VPCT        : Văn phòng Công ty
BPLQ        : Bộ phận liên quan
XXLĐ      : Xem xét lãnh đạo
 5/  Mô tả:
5.1/ Lưu đồ quy trình (xem tại file khi tải về)
5.2/ Diễn giải thủ tục xem xét của LĐ:
5.2.0/ TGĐ Công ty xem xét định kỳ 03 tháng các vấn đề liên quan đến Hệ thống đảm bảo chất lượng, các khuyến nghị đối với việc cải tiến chất lượng.
5.2.1/ VPCT có nhiệm vụ thông báo đến các BPLQ trong Hệ thống chất lượng về nội dung yêu cầuthời gian xem xét.
5.2.2/ Khi nhận được thông báo các Trưởng bộ phận liên quan lập báo cáo theo yêu cầu Lãnh đạo, trình  ĐDLĐCL xem xét.
5.2.3/ ĐDLĐCL nhận báo cáo của các Trưởng bộ phận liên quan, xem xét ngay  nếu phù hợp thì chấp nhận còn không thì yêu cầu báo cáo lại.
5.2.4/ Sau khi tập hợp đủ báo cáo được chấp nhận, ĐDLĐCL lập báo cáo tổng hợp.
5.2.5/ ĐDLĐCL báo cáo TGĐ Công ty, TGĐ có thể triệu tập Trưởng các bộ phận liên quan tham dự cuộc họp XXLĐ - Diễn tiến cuộc họp được lập biên bản đầy đủ.
            5.2.6/ Sau khi XXLĐ, BGĐ ra thông báo các Quyết định.
5.2.7/ Nhận được thông báo XXLĐ, Trưởng các bộ phận có nhiệm vụ thực thi những yêu cầu XXLĐ và báo cáo kết quả việc thực hiện đó.
5.2.8/ Các BPLQ có trách nhiệm cập nhật và lưu hồ sơ các tài liệu liên quan đến việc XXLĐ.
6/ Biểu mẫu:

Thông báo mời họp
ALTA-QT-5.6/BM01
Quyết định của lãnh đạo
ALTA-QT-5.6/BM02
Báo cáo định kỳ về Hệ thống quản lý chất lượng
ALTA-QT-5.6/BM03
Bảng tổng hợp xem xét lãnh đạo
ALTA-QT-5.6/BM04

No comments:

Post a Comment

haccololong@gmail.com