Friday, July 28, 2017

Quy trình khắc phục phòng ngừa AL

  1. Mục đích :
Quy định cách thức tiến hành hoạt động khắc phục phòng ngừa nhằm loại bỏ nguyên nhân sự không phù hợp đã xảy ra hay tiềm ẩn để :
    • Xử lý một cách có hiệu quả ý kiến của Khách hàng và các báo cáo về sự không phù hợp của sản phẩm. 
  1. Phạm vi áp dụng :
2.1 Đối tượng áp dụng : bao gồm các vấn đề liên quan đến sản phẩm, khách hàng, các Quy trình, các Quá trình của Hệ thống.
2.2 Trách nhiệm áp dụng : Tất cả các Đơn vị trực thuộc Công ty THOTH.

  1. Tài liệu tham khảo :
·         Tiêu chuẩn Iso 9001:2000.
·         Quy trình giải quyết khiếu khiếu nại THOTH-QT-8.2.1.
·         Quy trình kiểm soát sản phẩm không phù hợp  THOTH-QT-8.3.  1. Định nghĩa :
Ø  Söï khoâng phuø hôïp: laø söï khoâng ñaùp öùng moät yeâu caàu.
Ø   Söï khaéc phuïc : laø haønh ñoäng ñöôïc tieán haønh ñeå loaïi boû söï khoâng phuø hôïp ñaõ ñöôïc phaùt hieän.
Ø  Haønh ñoäng khaéc phuïc : laø haønh ñoäng ñöôïc tieán haønh ñeå loaïi boû nguyeân nhaân cuûa söï 
  khoâng phuø hôïp ñaõ ñöôïc phaùt hieän hay caùc tình traïng khoâng 
  mong muoán khaùc.
Haønh ñoäng phoøng ngöøa: laø haønh ñoäng ñöôïc tieán haønh ñeå loaïi boû nguyeân nhaân cuûa söï  
  khoâng phuø hôïp tieàm taøng hay caùc tình traïng khoâng mong muoán  
  tieàm taøng.
5. Lưu đồ và mô tả (tải file và xem chi tiết, trích phần mô tả dưới đây)
5.1 Mô tả quá trình khắc phục
Bước 0,1 : Bất cứ  thành viên nào trong hệ thống khi phát hiện hoặc được thông báo sự không phù hợp, ghi nhận vào biểu mẫu ALTA-QT-8.5/BM01.
Bước 2 :
Ø  Nếu hoạt động khắc phục thuộc phạm vi của một Đơn vị thì Phụ trách đơn vị xem xét tình trạng không phù hợp đồng thời phân tích nguyên nhân của sự việc.
Ø  Nếu hoạt động khắc phục liên quan đến toàn Công ty, BGĐ sẽ chỉ định người phân tích nguyên nhân của sự việc.
Bước 3 :
            Trưởng BPLQ đề xuất biện pháp khắc phục.
Bước 4 :         
            BGĐ xét duyệt biện pháp khắc phục nếu phù hợp thì chuyển qua Bước 5, còn nếu chưa phù hợp thì phải yêu cầu các BPLQ phân tích nguyên nhân lại hoặc đưa ra biện pháp khắc phục khác phù hợp với thực tế và điều kiện của nơi cần khắc phục.
Bước 5 :
            Các BPLQ, cá nhân liên quan thực hiện biện pháp khắc phục.
Bước 6 :
            Trưởng các BPLQ theo dõi các hoạt động khắc phục, xác nhận tình hình khắc phục tại đơn vị mình.
Bước 7 :
            Đại diện lãnh đạo chất lượng đánh giá hiệu quả của hoạt động khắc phục và chuyển thông tin đến cuộc họp xem xét lãnh đạo.
Bước 8 :
            Các BPLQ liên quan lưu Hồ sơ.
5.2 Mô tả quá trình phòng ngừa
Bước 0,1 :
Ban lãnh đạo chất lượng, Ban đảm bảo chất lượng căn cứ vào các hoạt động khắc phục, các dữ kiện thông tin để phân tích xác định sự không phù hợp tiềm ẩn  ảnh hưởng đến Hệ thống chất lượng tìm biện pháp phòng ngừa.
Trưởng các BPLQ, cá nhân nhận thấy sự không phù hợp tiềm ẩn ảnh hưởng đến chất lượng ghi nhận vào biểu mẫu ALTA-QT-8.5/BM01 trình Ban Lãnh đạo chất lượng xem xét.
Bước 2 :
Ø  Nếu hoạt động phòng ngừa thuộc phạm vi của một Đơn vị thì Phụ trách đơn vị xem xét tình trạng không phù hợp tiềm ẩn và phân tích nguyên nhân có thể gây nên tình trạng không phù hợp trong tương lai.
Ø  Nếu hoạt động phòng ngừa liên quan đến toàn Công ty, BGĐ sẽ chỉ định người phân tích 
nguyên nhân của sự việc.
Bước 3 :
            Trưởng BPLQ đề xuất biện pháp phòng ngừa.
Bước 4 :         
            BGĐ xét duyệt biện pháp phòng ngừa nếu phù hợp thì chuyển qua Bước 5, còn nếu chưa phù hợp thì phải yêu cầu các BPLQ phân tích nguyên nhân lại hoặc đưa ra biện pháp phòng ngừa khác phù hợp với thực tế và đạt hiệu quả cao hơn.
Bước 5 :
            Các BPLQ, cá nhân liên quan thực hiện biện pháp phòng ngừa.
Bước 6 :
            Trưởng các BPLQ theo dõi các hoạt động khắc phục, xác nhận kết quả phòng ngừa tại đơn vị, bộ phận mình theo biểu mẫu ALTA-QT-8.5/BM01.
Bước 7 :
            Đại diện lãnh đạo chất lượng căn cứ trên “Sổ theo dõi thực hiện hành động Khắc phục – phòng ngừa (ALTA-QT-8.5/BM02) và báo cáo hoạt động khắc phục – phòng ngừa  để đánh giá hiệu quả và chuyển thông tin đến cuộc họp xem xét lãnh đạo.
Bước 8 :
            Các BPLQ liên quan đến hoạt động Khắc phục – phòng ngừa lưu Hồ sơ.

No comments:

Post a Comment

haccololong@gmail.com