Saturday, July 29, 2017

Quy trình kiểm soát máy móc thiết bị AT

1.MỤC ĐÍCH .
Quy trình này qui định cách thức kiểm soát máy móc thiết bị với mục đích bảo đảm máy móc thiết bị đang sử dụng luôn ở trong trạng thái hoạt động tốt , đáp ứng các yêu cầu của sản xuất.
Quản lý máy móc thiết bị nhằm mục đích bảo đảm quá trình sản xuất an toàn, có năng suất chất lượng cao.
2. PHẠM VI .
-Quy trình này áp dụng tại XNN, các BPLQ đến MMTB
- Ap dụng đối với các loại máy móc thiết bị có trong danh sách thiết bị sản xuất.
   (XNN-QT-7.5.1-1/BM01)
3. TÀI LIỆU THAM KHẢO .
- ISO 9001 : 2000 (E).
- Quy trình kiểm soát thiết bị kiểm tra đo lường và thử nghiệm (XNN-QT-7.6).

4.ĐỊNH NGHĨA .
- BGĐ             : Ban giám đốc
- GĐ/PTXN    : Giám đốc / Phụ trách Xí nghiệp
- TVKT           : Tư vấn kỹ thuật
- MMTB          : Máy móc thiết bị
- Tổ KH- TK   : Tổ kế hoạch thống kê
- Tổ BTSC       : Tổ Bảo trì sửa chữa MMTB
Bảo trì , bảo dưỡng thiết bị : là những hoạt động phòng ngừa nhằm ngăn ngừa những sự cố gây ra hư hỏng MMTB hay ngừng máy, các hoạt động bảo trì , bảo dưỡng bao gồm :
Ø  Định kỳ kiểm tra chăm sóc MMTB hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng theo kế hoạch bảo trì .
Ø  Vô dầu mở xiết chặt các phần lắp ráp MMTB theo định kỳ quy định.
Ø  Thay đổi những linh kiện phụ tùng thiết bị đã hết hạn sử dụng nhằm duy trì tuổi thọ và chất lượng của MMTB.
Sửa chữa máy móc thiết bị : là hoạt động khắc phục được tiến hành sau khi có sự cố máy móc thiết bị xảy ra tuỳ theo tính chất và mức độ sữa chữa được gọi là sữa chữa lớn hay sữa chữa nhỏ bao gồm các hoạt động :
-          Phục hồi, sữa chữa lại, làm mới toàn bộ MMTB hay từng bộ phận MMTB.

-          Thay thế linh kiện thiết bị phụ tùng từng phần hay toàn phần bị hư hỏng do sự cố xảy ra.
5.      KIỂM SOÁT BẢO TRÌ MÁY MÓC THIẾT BỊ.
Phần mô tả, phần lưu đồ xem tại file
Bước 1 :
- TỔ BTSC  lập danh mục MMTB và cập nhật (theo biểu mẫu : XNN- QT- 7.5.1-1/BM01).
- TỔ BTSC  lập “Phiếu thống kê thời gian hoạt động MMTB (theo biểu mẫu : XNN-QT-7.5.1-1/BM02).
- TỔ BTSC lập lý lịch MMTB và cập nhật (theo biểu mẫu : XNN- QT- 7.6/BM06).
Bước 2 :
TỔ BTSC lập kế hoạch bảo trì bảo dưỡng định kỳ MMTB trong năm theo thời gian : hai tuần, 01 tháng, 03 tháng, 06 tháng, 12 tháng theo biểu mẫu XNN-QT-7.5.1-1/BM03.
Căn cứ vào kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng TỔ BTSC đề xuất nhu cầu dự phòng cần thiết các loại vật tư phụ tùng mỗi tháng (theo biểu mẫu : XNN- QT- 7.5.1-1/BM04) thông qua Quản đốc, báo cáo GĐ/PTXN xem xét trình BGĐ phê duyệt.
Bước 3 : GĐ/PTXN xem xét trình BGĐ kế hoạch bảo trì hàng năm, kế hoạch vật tư hàng tháng :
-          Nếu không phù hợp : điều chỉnh lại kế hoạch.
-          Nếu phù hợp chuyển Bước 4.
Bước 4:  BPLQ thực hiện mua vật tư , phụ tùng căn cứ yêu cầu kế hoạch được duyệt theo quá trình mua hàng “ALTA–QT-7.4-1”.
Bước 5 : TỔ BTSC lập các yêu cầu lĩnh vật tư theo biểu mẫu : XNN – QT- 7.5.1-1/BM03, XNN – QT- 7.5.1-1/BM04, để tiến hành công việc bảo dưỡng MMTB cho hai kỳ mỗi tháng theo quy định  XNN – QT- 7.5.1/BM05.
-          Kỳ 1 : Từ ngày 01 đến hết ngày 15.
-          Kỳ 2 : Từ ngày 16 đến ngày cuối  tháng.
Bước 6 :
TỔ BTSC, QĐ (hoặc Trưởng ca), TVKT, tiến hành vận hành thử nghiệm kiểm tra đánh giá tình trạng hoạt động của MMTB sau khi bảo trì theo đúng Quy trình “Kiểm soát thiết bị kiểm tra đo lường và thử nghiệm” (XNN-QT-7.6).
TỔ BTSC , QĐ (hoặc Trưởng ca) tiến hành kiểm tra đánh giá khối lượng, chất lượng công việc bảo trì MMTB mỗi kỳ theo biểu mẫu : XNN-QT-7.5.1/BM06.
-        Nếu chưa đạt, điều chỉnh  lại công việc bảo trì.
-        Nếu đạt đồng ý đưa thiết bị vào sử dụng và tiến hành bàn giao.
Bước 7 :
Tổ KT, QĐ (hoặc Trưởng ca), CN đứng máy tiến hành bàn giao đưa MMTB vào sử dụng và bộ phận nghiệp vụ lập Phiếu thống kê theo dõi theo biểu mẫu XNN-QT-7.5.1-1/BM13.
Bước 8 :
Cập nhật khi thay thế vật tư, phụ tùng và cùng lưu hồ sơ ở hai bộ phận TỔ BTSC và BPLQ.
6. KIỂM SOÁT SỬA CHỮA, THAY THẾ THIẾT BỊ
Phần mô tả, phần lưu đồ xem tại file 
Bước 1 :
Trong quá trình sử dụng MMTB xảy ra các trường hợp :
-      Bị sự cố hư hỏng ;
-      Cần lắp đặt phụ tùng thay thế mới ;
-      Đến thời điểm phải sửa chữa lớn.
Tổ BTSC căn cứ trên “Danh mục các  thiết bị sản xuất” (XNN-QT-7.5.1-1/BM01), “Lý lịch máy móc thiết bị (XNN-QT-7.6/BM06) , lập yêu cầu sửa chữa , thay thế .
Bước 2. : Gồm 02 trường hợp
-        Trường hợp 1 : Khi MMTB xảy ra sự cố
Tổ BTSC và Tổ SX cùng tiến hành lập “Biên bản sự cố thiết bị” (XNN-QT-7.5.1-1/BM07) thông qua Quản đốc xem xét :
v  Nếu sự cố MMTB xảy ra đúng và XN có khả năng khắc phục.
·         QĐ lập phiếu đề nghị lĩnh vật tư và tiến hành khắc phục, sửa chữa bằng vật tư dự phòng;
·         Nếu không có vật tư dự phòng : Tổ BTSC lập biểu mẫu (XNN-QT-7.5.1-1/BM06) đính kèm Phiếu báo giá thông qua GĐ/PTXN và BGĐ duyệt mua , khi có vật tư tiến hành khắc phục, sửa chữa.
v  Nếu là sự cố mà MMTB phải ngưng hoạt động cần sửa chữa lớn chuyển sang bước 3.
-        Trường hợp 2 : Sửa chữa lớn hoặc thay thế thiết bị phụ tùng
Tổ BTSC và QĐ lập kế hoạch sửa chữa lớn hay thay thế theo biểu mẫu (XNN-QT-7.5.1-1/BM08 và chuyển bước 3.
Bước 3 :
- Lập phương án kế hoạch thực hiện.
- Căn cứ vào “Biên bản sự cố thiết bị” (XNN-QT-7.5.1-1/BM01) và “Kế hoạch sửa chữa thay đổi thiết bị” (XNN-QT-7.5.1-1/BM08), GĐ/PTXN lập“Phiếu sữa chữa thay thế MMTB” (XNN-QT-7.5.1-1/BM06) trình BGĐ phê duyệt :
·      Tổ BTSC và QĐ lập biểu mẫu XNN-QT-7.5.1-1/BM06 (Đính kèm Phiếu báo giá) thông qua GĐ/PTXN trình BGĐ phê duyệt.
Bước 4 :
Nếu GĐ/PTXN đồng ý và được BGĐ phê duyệt XNN-QT-7.5.1-1/BM06 à chuyển bước 7.
Bước 5 : GĐ/PTXN chỉ định Tổ cung ứng hoặc BPLQ tiến hành mua vật tư, phụ tùng, thiết bị tuỳ theo từng yêu cầu và chuyên môn kỹ thuật theo “Quy trình mua hàng ALTA-QT-7.4-1”.
Bước 6 : Tổ BTSC nhận thiết bị, vật tư phụ tùng mới và thực hiện công việc sữa chữa hoặc lắp ráp thay thế MMTB theo tài liệu hướng dẫn (kèm theo khi nhận thiết bị).
Bước 7 : GĐXN chỉ định Tổ cung ứng hoặc BPLQ tiến hành mua vật tư, phụ tùng, thiết bị tùy theo từng yêu cầu  và chuyên môn kỹ thuật theo “Quá trình mua hàng XNN-QT-7.4”.
Bước 8 : Tổ BTSC nhận thiết bị, vật tư phụ tùng mới và thực hiện công việc sửa chữa hoặc lắp ráp thay thế  MMTB theo tài liệu hướng dẫn  (kèm theo khi nhận thiết bị).Bước 7 : Tổ BTSC và QĐ, tiến hành vận hành thử nghiệm MMTB sau khi sửa chữa hoặc thay thế theo “Hướng dẫn vận hành MMTB”.
Bước 8 :  Nghiệm thu, kiểm tra bàn giao
 GĐ/PTXN, CGTV, QĐ, Tổ BTSC , CNSX kiểm tra các thông số  hoạt động , tình trạng kỹ thuật sau khi sửa chữa hoặc thay thế lắp đặt . Đánh giá khối lượng công việc đã thực hiện :
-        Nếu không đồng ý đưa MMTB  vào sử dụng : Tiến hành điều chỉnh việc thực hiện sửa chữa hoặc lắp đặt (Quay trở lại bước 8).
-        Nếu đồng ý đưa MMTB vào sử dụng :
·      Nghiệm thu, kiểm tra bàn giao sau khi xử lý sự cố MMTB : sử dụng biểu mẫu XNN-QT-7.5.1-1/BM06.
·      Nghiệm thu, kiểm tra bàn giao sau khi sửa chữa lớn hoặc lắp đặt thay thế MMTB : sử dụng biểu mẫu XNN-QT-7.5.1-1/BM06.
·      Thống kê theo dõi chi phí bảo trì theo biểu mẫu : XNN-QT-7.5.1-1/BM13.
Bước 9 : QĐ, Tổ BTSC và Tổ SX đưa MMTB vào sử dụng
Bước 10 : Tổ BTSC và các BPLQ  cập nhật và lưu trữ hồ sơ .
·         BIỂU MẨU ĐÍNH KÈM:

Ø  Danh mục các thiết bị sản xuất :
Ø  Phiếu thống kê thời gian hoạt động :
Ø  Kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng MMTB
Ø  Kế hoạch vật tư phụ tùng :
Ø  Phiếu bảo trì Máy móc thiết bị :
Ø  Phiếu sữa chữa/ thay thế MMTB
Ø  Biên bản sự cố thiết bị :
Ø  Kế hoạch sữa chữa thay đổi TB năm
Ø  Phiếu thống kê chi phí
Ø  Lý lịch thiết bị :
Ø  XNN-QT-7.5.1-1/BM01.
Ø  XNN-QT-7.5.1-1/BM02.
Ø  XNN-QT-7.5.1-1/BM03.
Ø  XNN-QT-7.5.1-1/BM04.
Ø  XNN-QT-7.5.1-1/BM05.
Ø  XNN-QT-7.5.1-1/BM06.
Ø  XNN-QT-7.5.1-1/BM07.
Ø  XNN-QT-7.5.1-1/BM08.
Ø  XNN-QT-7.5.1-1/BM13.
Ø  XNN-QT- 7.6/BM06.

No comments:

Post a Comment

haccololong@gmail.com