Friday, July 21, 2017

Tiêu chuẩn nhân sự hạng và bậc công ty AL

A.    HỆ THỐNG TỔ CHỨC NHÂN SỰ:
Nhân lực của Công ty được phân làm các hạng bậc làm việc trong một hệ thống tổ chức, tạo thành bộ máy vận doanh của Công ty. Mỗi hạng lại được phân thành nhiều bậc để xác định sự khác biệt về trình độ và chất lượng của lực lượng lao động.

-          Hạng I            : Chuyên viên cao cấp.

-          Hạng II           : Chuyên viên chính, bao gồm:
+ II.1   : Chuyên viên chính.
+ II.2   : Kỹ sư trưởng.


-          Hạng III         : Chuyên viên, bao gồm:
+ III.1 : Chuyên viên.
+ III.2 : Kỹ sư.

-          Hạng IV          : Cán sự, bao gồm:
+ IV.1 : Cán sự nghiệp vụ.
+ IV.2 : Cán sự Kỹ thuật.

-          Hạng V           : Nhân viên chuyên nghiệp, bao gồm:
+ V.1   : Nhân viên nghiệp vụ.
+ V.2   : Kỹ thuật viên.

-          Hạng VI          : Công nhân viên.

* Mỗi  Hạng   chia làm  3 Bậc     
TIÊU CHUẨN NHÂN SỰ :
Hạng I: Hạng Chuyên viên cao cấp :

I. BẬC :  CHUYÊN VIÊN CAO CẤP                                                          

II. CHỨC DANH ĐẢM NHIỆM :          Tổng Giám đốc
                                                           và các Giám đốc thành viên Ban Giám đốc.
III. TIÊU CHUẨN YÊU CẦU :
1 - Trình độ văn hoá:                 Tốt nghiệp Đại học trở lên
2 - Trình độ chuyên môn:
-         Được đào tạo về quản lý KTKT nhiệm vụ được giao, trình độ chính trị trung cấp trở lên.
-         Có kiến thức sâu rộng và năng lực thực tiễn về quản trị và điều hành DN và các lãnh vực nghiệp vụ phụ trách.
-         Thông hiểu hệ thống luật kinh tế hiện hành và có kiến thức pháp lý tổng quát.
3 - Kỹ năng :
-         Có năng lực và uy tín tổ chức , lãnh đạo và điều hành DN.
-         Xây dựng và tổ chức thực hiện phương án chiến lược các kế hoạch trung hạn, ngắn hạn phát triển doanh nghiệp thuộc lĩnh vực chuyên môn phụ trách.
-         Xây dựng và ban hành các quy chế, soạn thảo tài liệu, văn bản hành chánh quản trị điều hành doanh nghiệp.
-         Chỉ huy, điều khiển, kiểm soát quá trình hoạt động của doanh nghiệp.
-         Tham gia xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống đảm bảo chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp.
-         Tổng kết và đánh giá chất lượng hoạt động của doanh nghiệp.
-         Nghiên cứu ứng dụng công trình đổi mới hệ thống quản lý và phát triển doanh nghiệp.
-         Nói và viết thông thạo ít nhất 1 ngoại ngữ.
-         Ngoại giao và ứng xử tốt.
4-      Kinh nghiệm:
-         Có quá trình kinh nghiệm quản lý doanh nghiệp từ  3 năm trở lên.
-         Đã có thời gian hoạt động ở lĩnh vực chuyên môn chính từ 5 năm trở lên.
-         Có phẩm chất lãnh đạo tốt: TRÁCH NHIỆM - UY TÍN - DÂN CHỦ – KỶ  LUẬT & LIÊN TỤC
                                                             ĐỔI MỚI ĐỂ PHÁT TRIỂN.
              
I. BẬC : CHUYÊN VIÊN CHÍNH
II. CHỨC DANH ĐẢM NHIỆM :           Giám đốc / Phụ Trách các đơn vị SXKD /
                                                           Trưởng các phòng chức năng  
III. TIÊU CHUẨN YÊU CẦU:
1-      Trình độ văn hoá: Tốt nghiệp Đại học Quản lý Kinh tế hay ĐH Chuyên ngành
2-      Trình độ chuyên môn:
-         Được đào tạo về quản trị và điều hành doanh nghiệp.
-         Hiểu biết sâu rộng về nghiệp vụ chuyên ngành:
+ Nắm vững kiến thức cơ bản  về lĩnh vực chuyên môn, hiểu biết sâu các nguyên tắc, cơ chế quản lý, lĩnh vực đang đảm nhiệm và các hệ thống liên quan khác.
+  Thông hiểu luật pháp kinh tế hiện hành, đặc biệt liên quan đến lĩnh vực phụ trách .
+  Trình độ chính trị trung cấp trở lên.
3-      Kỹ năng :
-         Tổ chức điều hành và quản lý tốt, bảo đảm hiệu quả hoạt động của đơn vị hoặc lĩnh vực chuyên môn phụ trách.
-         Chỉ huy và điều khiển giỏi.
-         Xây dựng kế hoạch ngắn hạn, trung hạn và các phương án, đề án quản lý hoặc thực hiện phương hướng , nhiệm vụ SXKD của DN thuộc chuyên môn của mình đảm nhận.
-         Nghiên cứu, xây dựng các quy định , quy chế, thể lệ quản lý lĩnh vực hay đơn vị mình phụ trách.
-         Tổ chức thực hiện, hướng dẫn theo dõi, kiểm tra nghiệp vụ và đề xuất những biện pháp chỉ đạo, uốn nắn những sai lệch trong việc thực hiện nhiệm vụ.
-         Phối hợp hữu hiệu và xây dựng các nguyên tắc phối hợp công tác giữa các bộ phận.
-         Tổ chức xây dựng quy chế quản lý nghiệp vụ thống nhất như: thông tin quản lý, thống kê số liệu, hồ sơ lưu trữ, chế độ báo cáo.
-         Tổng kết, đánh giá tình hình quản lý hoặc thực hiện các nhiệm vụ theo các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật về SXKD thuộc phạm vi phụ trách.
-         Đề xuất, chủ trì hoặc tham gia nghiên cứu các đề tài về đổi mới quản lý và phát triển doanh nghiệp.
-         Sử dụng tốt 1 ngoại ngữ.
-         Giao tế và xử lý tình huống tốt.
-         Tham gia xây dựng áp dụng duy trì và cải tiến hệ thống đảm bảo CLSP Công ty.
4-      Kinh nghiệm:
-         Đã có thời gian làm việc từ 3 năm trở lên làm việc với cương vị tương đương.
-         Có thâm niên cấp bậc chuyên viên từ 3 năm trở lên.
-         Có phẩm chất chỉ huy tốt.

I. BẬC :   CHUYÊN VIÊN

II. CHỨC DANH ĐẢM NHIỆM : Tùy thuộc nhiệm vụ được giao.
III. TIÊU CHUẨN YÊU CẦU:
1-   Trình độ văn hoá:    Tốt nghiệp Đại học
2-      Trình độ chuyên môn:
-         Được đào tạo Đại học chuyên ngành.
-         Có kiến thức khoa học vững chắc về chuyên môn nghiệp vụ.
-         Nắm vững về pháp luật và các quy chuẩn quản lý chuyên ngành.
2-      Kỹ năng :
-         Tổ chức điều hành và quản lý tốt lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ phụ trách.
-         Xây dựng và triển khai thực hiện tốt kế hoạch được giao.
-         Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và đề  xuất các biện pháp điều chỉnh.
-         Soạn thảo các văn bản về quy chế quản lý, quy trình chuyên môn nghiệp vụ để thực hiện công việc được giao.
-         Phân tích, đánh giá và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện công việc được giao.
-         Tổ chức thu nhập thông tin, thống kê, lưu trữ tư liệu, số liệu.
-         Đọc, hiểu tài liệu khoa học chuyên ngành bằng ít nhất là 1 ngoại ngữ.
-         Sử dụng thành thạo máy vi tính và các chương trình ứng dụng chuyên môn liên quan.
-         Tham gia xây dựng áp dụng duy trì và cải tiến hệ thống đảm bảo chất lượng sản phẩm của Công ty.
3-      Kinh nghiệm:
-         Đã có thời gian làm việc từ 3 năm trở lên trong lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ phụ trách.
-         Đã có công trình nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ phụ trách và đã ứng dụng thành công.

        

Hạng II           : Chuyên viên chính

 I. BẬC : KỸ SƯ TRƯỞNG

II.CHỨC DANH ĐẢM NHIỆM : Giám đốc hay Trưởng đơn vị khoa học kỹ thuật
III. TIÊU CHUẨN YÊU CẦU:
1-      Trình độ văn hoá    :           Tốt nghiệp Đại học .
2-      Trình độ chuyên môn :
-         Được đào tạo chuyên ngành kỹ thuật, có kiến thức về quản lý kinh tế-kỹ thuật.
-         Nắm vững các thông tin phát triển ngành kỹ thuật liên quan.
3-      Kỹ năng :
-         Chủ trì giải quyết hoặc tổ chức thực hiện cải tiến, đổi mới kỹ thuật, chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến một số chuyên ngành kỹ thuật khác.
-         Tổ chức, điều hành và quản lý công tác khoa học kỹ thuật như: chỉ đạo, giám định công tác thiết kế, xây dựng công nghệ và triển khai ứng dụng KHKT, chế tạo sản phẩm mới…
-         Nghiên cứu phát triển và ứng dụng KHKT và thực tiễn.
-         Nghiên cứu, biên soạn để hoàn thành hệ thống định mức, tiêu chuẩn  kỹ thuật của Doanh nghiệp.
-         Tổng kết, đánh giá hiệu quả các phương án kỹ thuật. Đề xuất các biện pháp bổ sung, sửa đổi quy trình, định mức, kỹ thuật…
-         Chủ trì nghiên cứu các đề tài KHKT để phát triển kỹ thuật như: đề xuất các phương án, giải pháp kỹ thuật cải tiến đổi mới sản phẩm, đổi mới thiết bị, công nghệ, thay thế nguyên vật liệu…
-         Tham gia đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề cho kỹ sư, kỹ thuật viên và công nhân. Tham gia biên tập, biên soạn tài liệu kỹ thuật.
-         Sử dụng thông thạo một  ngoại ngữ.
-         Sử dụng thành thạo máy vi tính và các chương trình ứng dụng kỹ thuật liên quan.
4-      Kinh nghiệm:
-         Đã có thời gian làm việc và kinh nghiệm quản lý trong ngành kỹ thuật phụ trách từ 3 năm trở lên.
-         Đã có đồ án nghiên cứu sáng tạo KHKT được áp dụng.


I. BẬC :  KỸ SƯ

II. CHỨC DANH ĐẢM NHIỆM : Tùy thuộc nhiệm vụ được giao.
III. TIÊU CHUẨN YÊU CẦU :
1-       Trình độ văn hoá:
     Tốt nghiệp Đại học hay Cao đẳng kỹ thuật chuyên ngành.
2-      Trình độ chuyên môn:
-         Nắm vững tay nghề chuyên môn kỹ thuật làm việc.
-         Hiểu biết quy trình, tiêu chuẩn, định mức kinh tế, kỹ thuật liên quan.
3-      Kỹ năng :
-         Xây dựng và thực hiện phương án công tác kỹ thuật  được giao như: thiết kế, thi công công nghệ, gia công chế biến, vận hành, lắp đặt, bảo quản và sửa chữa thiết bị kỹ thuật.
-         Thực hiện nhiệm vụ quản lý kỹ thuật được giao như : thực hiện hoặc chỉ đạo  việc thực hiện theo đúng thiết kế, quy trình, quy phạm kỹ thuật, định mức kỹ thuật, tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng sản phẩm kỹ thuật, an toàn lao động, bảo vệ môi sinh, môi trường…
-         Trực tiếp hoặc tham gia nghiên cứu các đề tài khoa học kỹ thuật, đề xuất các giải pháp khoa học kỹ thuật, cải tiến kỹ thuật, sản xuất sản phẩm mới.
-         Tham gia công tác đào tạo, bồi dưỡng trình độ chuyên môn, tay nghề cho kỹ thuật viên và công nhân. Tham gia biên soạn tài liệu, bài giảng.
4-      Kinh nghiệm:
     Được đào tạo chính quy hoặc có ít nhất 3 năm kinh nghiệm đối với ngành   nghề kỹ thuật liên quan.I. BẬC : CÁN SỰ KỸ THUẬT

II. CHỨC DANH ĐẢM NHIỆM : Tổ trưởng kỹ thuật
+    TIÊU CHUẨN YÊU CẦU:
1-      Trình độ văn hoá: Tốt nghiệp Cao đẳng hay Trung cấp kỹ thuật chuyên ngành.

2-      Trình độ chuyên môn:
-         Có kiến thức cao đẳng hay trung cấp về chuyên ngành kỹ thuật làm việc.
-         Nắm vững các quy trình thao tác, vận hành máy móc thiết bị liên quan đến chuyên môn kỹ thuật được giao.

3-      Kỹ năng :
-         Thực hiện các nhiệm  vụ kỹ thuật thường xuyên lặp lại (can, vẽ chi tiết hoá thiết kế, thu nhập thông tin và xử lý số liệu, vận hành khai thác thiết bị, hướng dẫn kỹ thuật thực hành…)  Sử dụng thành thạo các trang thiết bị, máy móc, dụng cụ…. để thực hiện công việc được giao.
-         Quản lý bộ phận kỹ thuật được giao như: hướng dẫn , theo dõi, kiểm tra, bảo đảm các hoạt động sản xuất được thực hiện theo đúng quy trình kỹ thuật, quy trình công nghệ, quy phạm, tiêu chuẩn, định mức…
-         Hướng dẫn công nhân áp dụng các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật , thao tác kỹ thuật, tổ chức nơi làm việc khoa học , bảo vệ môi trường nơi làm việc…
-         Sử dụng thành thạo máy vi tính và các chương trình ứng dụng kỹ thuật liên quan.
4-      Kinh nghiệm:
     Đã có thời gian làm công tác kỹ thuật từ 3 năm  trở lên.

Hạng IV          : Cán sự,
I. BẬC : CÁN SỰ NGHIỆP VỤ
II. CHỨC DANH ĐẢM NHIỆM:    Tổ trưởng nghiệp vụ chuyên môn.
III.  TIÊU CHUẨN YÊU CẦU:
1-      Trình độ văn hoá: Tốt nghiệp Cao đẳng hay Trung cấp nghiệp vụ trở lên.
2-      Trình độ chuyên môn:
-         Được đào tạo chuyên môn nghiệp vụ bậc cao đẳng hay trung cấp.
-         Có khả năng quản lý chuyên môn nghiệp vụ.

3-      Kỹ năng :
-         Tổ chức điều phối và quản lý nghiệp vụ của bộ phận phụ trách.
-         Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm  vụ được giao.
-         Xây dựng và áp dụng các quy trình quản lý chất lượng liên quan đến phần hành nghiệp vụ.
-         Theo dõi, kiểm soát và đánh giá chất lượng tổng hợp và báo cáo hoạt động của bộ phận và cá nhân.
-         Sử dụng thành thạo máy vi tính và các chương trình ứng dụng liên quan đến chuyên môn nghiệp vụ.
4-      Kinh nghiệm:
     Được đào tạo chính quy hoặc có ít nhất một năm kinh nghiệm đối với công việc  liên quan đến chuyên môn nghiệp vụ.I. BẬC :    NHÂN VIÊN NGHIỆP VỤ

II. CHỨC DANH ĐẢM NHIỆM : Tùy thuộc nhiệm vụ được giao.
III. TIÊU CHUẨN YÊU CẦU:
1-      Trình độ văn hoá : Tốt nghiệp Cao đẳng hay Trung cấp nghiệp vụ chuyên                       ngành trở lên.
2-      Trình độ chuyên môn:
-         Hiểu biết và ứng dụng  chuyên môn nghiệp vụ.
3-      Kỹ năng :
-         Thực hành tốt nghiệp vụ chuyên môn được giao.
-         Biết mô tả nhiệm vụ công việc phụ trách và biết áp dụng các quy trình quản lý chất lượng.
-         Tự đánh giá chất lượng, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện nghiệp vụ chuyên môn theo quy định.
-         Tổ chức làm việc một cách hiệu quả: có kế hoạch phối hợp công tác tốt và liên tục cải tiến phương pháp liên tục.
-         Sử dụng thành thạo máy vi tính và các chương trình ứng dụng liên quan đến chuyên môn nghiệp vụ.
4-      Kinh nghiệm:
     Được đào tạo chính quy hoặc có ít nhất một năm kinh nghiệm đối với nghiệp vụ chuyên môn liên quan.


 

I. BẬC : NHÂN VIÊN KỸ THUẬT

II. CHỨC DANH ĐẢM NHIỆM : Tùy thuộc nhiệm vụ được giao.
III.  TIÊU CHUẨN YÊU CẦU :
1-       Trình độ văn hoá : Tốt nghiệp Cao đẳng hay Trung cấp kỹ thuật
                                     chuyên ngành.
2-      Trình độ chuyên môn :
-         Nắm vững tay nghề chuyên môn kỹ thuật làm việc.
-         Hiểu biết quy trình, tiêu chuẩn, định mức kinh tế, kỹ thuật liên quan.

3-      Kỹ năng :
-         Tiếp thu và thực hành công việc kỹ thuật: sử dụng thành thạo máy móc thiết bị, công cụ được giao
-         Bảo trì kỹ thuật, bảo vệ môi trường sản xuất; bảo đảm an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.
-         Mô tả công việc và áp dụng tốt các quy trình quản lý chất lượng.
-         Đánh giá chất lượng sản phẩm và liên tục cải tiến kỹ thuật phù hợp theo yêu cầu.
4-      Kinh nghiệm:
     Được đào tạo chính quy hoặc có ít nhất một năm kinh nghiệm đối với ngành   nghề kỹ thuật liên quan.
Hạng V           : Nhân viên chuyên nghiệp,

I. BẬC : CÔNG NHÂN VIÊN LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG

II. CHỨC DANH ĐẢM NHIỆM : Tùy thuộc nhiệm vụ được giao.
III. TIÊU CHUẨN YÊU CẦU :
1-      Trình độ văn hoá :      Tốt nghiệp Trung học cơ sở trở lên.
2-      Trìnhđộchuyênmôn:
-   Được đào tạo, hướng dẫn những công việc liên quan đến phần việc mà người đó thực hiện hoặc
-         Đã được làm công việc tương tư ở những Công ty, Xí nghiệp khác (từ 06 tháng) trở lên.
-         Phải được qua thử việc và đánh giá đạt yêu cầu.
3-      Kỹ năng :
-         Đọc, nghe, thấu hiểu, mô tả và thực hành đúng yêu cầu nhiệm vụ công việc được giao.
-         Phối hợp đồng nghiệp tốt.
-         Ghi nhận và báo cáo được kết quả việc làm theo quy định.
4-      Kinh nghiệm:
-         Không cần kinh nghiêm nhưng phải qua thử việc đạt.B.      PHƯƠNG PHÁP XẾP HẠNG/ BẬC THEO TIÊU CHUẨN:
a)     Bảng điểm chuẩn:
Điểm tiêu chuẩn được ấn định theo mức độ và tính chất yêu cầu của từng tiêu chuẩn đối với
từng Hạng cụ thể.

HẠNG

  BẬC
CHỨC DANH
ĐIỂM TIÊU CHUẨN
TC 1
TC 2
TC 3
TC 4

I

Chuyên viên cao cấp
1
2
5
2

II

Chuyên viên chính
II.1  Chuyên viên chính
II.2  Kỹ sư trưởng

1
1

3
3

4
4

2
2

III

Chuyên viên
III.1  Chuyên viên
III.2  Kỹ sư

1
1

4
4

4
4

1
1

IV

Cán sự
IV.1  Cán sự nghiệp vụ
IV.2  Cán sự Kỹ thuật

1
1

4
4

5
5

+
+

V

Nhân viên chuyên nghiệp
V.1  Nhân viên nghiệp vụ
V.2  Nhân viên Kỹ thuật

1
1

4
4

5
5

+
+

VI

Công nhân viên
1
+
9
+

b)     Cách tính điểm:
-          Đánh giá cho điểm theo mức độ:
A là Giỏi                     ® Hệ số     1.00
B là Khá                      ® Hệ số     0.80
C là Trung Bình          ® Hệ số     0.50
D là Kém                     ® Hệ số < 0.50
-          Công thức cho điểm tiêu chuẩn:

Điểm chuẩn x Hệ số đnh gi = Điểm số đạt được của từng tiu chuẩn.
Điểm tổng hợp xếp Bậc = [ Điểm số đạt được TC1+ đsTC2+đsTC3+đsTC4 ]


c)     Cách xếp Hạng :
                        Điểm tổng hợp tiêu chuẩn để được xếp vào bất cứ HẠNG nào đều phải đạt  vào
                                Thang điểm          8.50    Þ    10.00   điểm
d)    Cách xếp Bậc  :
                             Bậc 1 : Điểm tổng hợp tiêu chuẩn phải đạt    :      8.50    Þ     10.00   điểm
                             Bậc 2 : Điểm tổng hợp tiêu chuẩn phải đạt    :      7.00    Þ    < 8.50   điểm
                            Bậc 3 : Điểm tổng hợp tiêu chuẩn phải đạt    :      5.00    Þ    < 7.00   điểm
C.   CÁCH THỨC ÁP DỤNG  :
a)    Công bố tiêu chuẩn :
Mọi người khi được tuyển dụng vào làm việc tại Công Ty đều được công bố cho biết TIÊU CHUẨN NHÂN SỰ ;  Đồng thời Phòng Hành-Chính Quản Trị khi xét tuyển dụng lao đông cũng phải căn cứ theo Hệ Thống Tiêu Chuẩn này và những yêu cầu cụ thể của công việc muốn mời gọi.

b)    Xem xét xếp Hạng / Bậc :
Cách thức xếp Hạng / Bậc  theo Tiêu Chuẩn nhân sự được áp dụng bình đẳng như nhau không phân biệt thứ hạng trong Hệ Thống Tổ Chức Công Ty. Việc đánh giá xem xét để xếp Hạng / Bậc do Hội-Đồng Nhân-Sự Công Ty thực hiện theo chu kỳ :
                                 + Xem xét xếp Bậc   :   chu kỳ  2  năm.

                                 + Xem xét xếp Hạng :   chu kỳ  3  năm.

No comments:

Post a Comment

haccololong@gmail.com