Thursday, August 3, 2017

Hướng dẫn kiểm tra lô hàng trước khi xuất bán AL

I.                    MỤC ĐÍCH :
Hướng dẫn này mô tả cách thức  kiểm tra sản phẩm phù hợp cho từng lô hàng trước khi xuất xưởng và loại bỏ các sản phẩm không phù hợp, nhằm đạt các yêu cầu về chất lượng.
II.                 PHẠM VI :
-        Hướng dẫn được áp dụng tại tổ KCS, các Tổ sản xuất, Thủ kho kho Thành phẩm.
III.               TÀI LIỆU THAM KHẢO :
-        Tiêu chuẩn ISO 9001-2000.
-        Sổ tay chất lượng Công ty THOTH : THOTH-STCL.
IV.              ĐỊNH NGHĨA
-        KCS : Nhân viên kiểm tra chất lượng sản phẩm

V.                 MÔ TẢ :
5.1   Trách nhiệm kiểm tra : KCS
5.2   Thiết bị kiểm tra :
- Thước dây (từ 1cm ® 200 cm)
- Độ chính xác cho phép : ± 1mm
-         Cân đồng hồ :
+ Loại 1 kg à 5kg
+ Loại 10kg à 20kg
-         Độ chính xác cho phép : ±
+ Độ chính xác cho phép : ± 10gram
+ Độ chính xác cho phép : ± 30gram
5.3   Thông số kiểm tra :
Đường dán nhiệt, kích thước túi, trọng lượng xấp, trọng lượng cuộn, trọng lượng hàng khi đã đóng gói.
5.4   Chuẩn chấp nhận :
        Đạt yêu cầu theo quy định “Bảng thông số kỹ thuật” (XNN-QT-7.5.2)
5.5   Tần xuất kiểm tra : 1/10 thùng.
5.6   Phương pháp chọn mẫu kiểm tra : Chọn bất kỳ thùng thành phẩm nào trên lô hàng để kiểm tra (nếu lô hàng 100 thùng  sẽ kiểm tra 10 thùng)
5.7   Biểu mẫu dùng để kiểm tra :

No comments:

Post a Comment

haccololong@gmail.com