Thursday, August 3, 2017

Hướng dẫn kiểm tra vật tư mực dung môi lõi giấy lõi nhựa AL

I.                   MỤC ĐÍCH :
            Hướng dẫn này mô tả cách thức kiểm tra các loại vật tư như  : mực, dung môi, hóa chất, lõi giấy, lõi nhựa phù hợp với những tiêu chuẩn quy định nhằm đảm bảo các yêu cầu về chất lượng của sản phẩm.
II.                PHẠM VI ÁP DỤNG :
-        Trách nhiệm áp dụng : QĐ, Tổ KCS, Thủ kho : kho Nguyên vật liệu, kho Công cụ – Dụng cụ, Tổ nghiệp vụ Xí nghiệp Nhựa.
-        Đối tượng áp dụng : các loại vật tư.

III.             TÀI LIỆU THAM KHẢO :
-        Tiêu chuẩn ISO 9001-2000
-        Sổ tay chất lượng Công ty THOTH : THOTH – STCL.
-        Quy trình đánh giá nhà cung ứng – mua và kiểm tra nguyên vật liệu
            (XNN-QT-7.4)
IV.             ĐỊNH NGHĨA : những chữ viết tắt
-        KCS   : (Quality Control staff) Nhân viên kiểm tra chất lượng sản phẩm
-        TK : Thủ kho
V.                MÔ TẢ : Xem trang 03.
VI.             BIỂU MẪU ĐÍNH KÈM :
-        Phiếu kiểm tra chất lượng : XNN-7.5.4-1/BM01


STT
LOẠI NGUYÊN VẬT LIỆU
TRÁCH NHIỆM KIỂM TRA
THIẾT BỊ KIỂM TRA
TIÊU CHUẨN TAY NGHỀ
THÔNG SỐ KIỂM TRA
CHUẨN CHẤP NHẬN
TẦN SUẤT KIỂM TRA
PHƯƠNG PHÁP CHỌN MẪU
HỒ SƠ BIỂU MẪU
01
MỰC
KCS
Thủ kho -kho CCDC
- Pantone màu
-Mẫu của
 Khách
  Hàng
Bậc 2 trở lên
1)Trọng lượng

2) Mã số  từng 
     loại mực
1) Đúng theo đơn đặt
     hàng
2) Đúng theo mã số
     Pantone, màu
     Pantone
100%
Không có
“Phiếu kiểm tra chất lượng”
(XNN-HD-7.4-3/BM01)
02
DUNG MÔI
(bao gồm
nhiều loại :
IPA, ETYL -THELEN )
KCS
Thủ kho -kho CCDC
- Cân tạ(độ chính xác cho phép : ± 200gram).
- Bằng cảm quan
Bậc 2 trở lên
1) Trọng lượng

2) Mã số từng loại dung môi.
3) Đai & kiện
1)      Đúng theo đơn đặt hàng.
2)      Đúng theo đơn đặt hàng.
3)      Phải còn nguyên đai, kiện
100%
Chọn mẫucân đại diện theo tỷ lệ 1/3
“Phiếu kiểm tra chất lượng”
(XNN-HD-7.4-3/BM01)
03
LÕI GIẤY
LÕI NHỰA
KCS
Thủ kho -kho CCDC
-Thước dây từ 1cmà200cm.
(Độ chính xác : ±1mm)
Bậc 2 trở lên
1)      Kích thước
2)      Độ dai
3)      Đường kính Þ
1) Đúng theo đơn đặt
     hàng và Lệnh sản  
     xuất.
100%
Chọn mẫu ngẫu nhiên với tỷ lệ 1/10
“Phiếu kiểm tra chất lượng”
(XNN-HD-7.4-3/BM01)

No comments:

Post a Comment

haccololong@gmail.com