Thursday, August 3, 2017

Mẫu chính sách chất lượng quality policy AR


THOTH VN Quality Policy

THOTH VN is committed to continuously improve the performance of the whole organization so as to meet the expectation of our customers and create benefit to our partners and to all of us. This approach supposes the respect of the principles below:

1. Customer Priority

We must do our utmost to satisfy the customer with perfectly performing product and excellent service at the right cost.

Each action undertaken must be planned, measured and readjusted systematically.
Procedures and their continuous improvement are a key factor to optimize the internal operation for all our departments.


Each and every employee of THOTH VN ensures the success of the company. Emphasis is put to develop their skills and knowledge through adequate training and propose them rich and challenging career opportunity.


Chính sách chất lượng – THOTH Việt nam

THOTH VN cam kết không ngừng cải tiến hiệu qủa họat động của tòan công ty nhằm thỏa mãn khách hàng, vì lợi ích cho các bên đối tác và cho tất cả chúng ta. Để đạt được mục tiêu này đòi hỏi chúng ta phải tôn trọng những nguyên tắc sau đây:

1. Khách hàng là mục tiêu ưu tiên:
Chúng ta phải nổ lực để thỏa mãn khách hàng bằng sản phẩm với chất lượng tốt, dịch vụ hoàn hảo và giá cả hợp lý.

2. Tối ưu hóa các họat động của công ty:
Mọi họat động của công ty đều phải được họach định, đánh giá được hiệu qủa và được điều chỉnh một cách có hệ thống.
Các qui trình và sự không ngừng cải tiến chúng là yếu tố quan trọng để nâng cao hiệu qủa họat động của các bộ phận, phòng ban trong công ty.

3. Cam kết và trách nhiệm của tổ chức đối với mọi thành viên:
Mọi thành viên thuộc THOTH VN, nhân tố đảm bảo sự thành công của công ty, cần được phát triển kỹ năng và kiến thức nghề nghiệp nhờ được đào tạo hợp lý, tạo ra cho họ những cơ hội làm việc đa dạng và những thử thách thăng tiến về nghề nghiệp.


Biên Hòa, March 7th, 2007
General Manager

Alexandre Duterrage 

No comments:

Post a Comment

haccololong@gmail.com