Thursday, August 3, 2017

Phân công nhiệm vụ kiểm tra thiết bị pccc và kế hoạch huấn luyện AR

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ KIỂM TRA CÁC PHƯƠNG TIỆN PCCC
KẾ HOẠCH HUẤN LUYỆN KIỂM TRA
Ngày 24 tháng 11 năm 2006.
Để đảm bảo an toàn con người và tài sản của công ty khỏi các nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra, cũng như sẵn sàng và kịp thời ứng phó khi có cháy nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các thiệt hại.
Dược sự chấp thuận của Tổng giám đốc, Ban an toàn thực hiện phân công nhiệm vụ kiểm tra các phương tiện PCCC và công tác huấn luyện các nôi dung kiểm tra cụ thể như sau:
  1. TỔ KIỂM TRA CÁC PHƯƠNG TIỆN PCCC:
Số TT
Họ và tên
Nhiệm vụ
Báo cáo
1
Định văn Tiến
1. Lâp KH kiêm tra tuần theo KH chung và đôn đốc các thành viên trong tổ thự hiện theo KH.
2. Lập báo cáo sự không phù hợp trong qúa trình kiểm tra để có biện pháp giải quyết.
3. Kiểm tra và lưu giữ các biên bản kiểm tra định kỳ
4. Báo cáo và đề xuất tình hình thực hiện kiểm tra.
Báo cáo cho Giám đốc HSE
2
Nhân viên BV trực
1. Thực hiện k.tra theo KH do Mr. Tiến lập hàng tuần
Báo cáo cho trưởng bảo vệ.

NG. Q.Đ Lợi
 Chịu trách nhiệm trực tiếp bảo quản hệ thống báo cháy, chữa cháy khu vực nhà kho NL và TP kết hợp nhân viên bảo trì và bảo vệ thực hiện kiểm tra theo KH.

 -Ký vào biên bản kiểm tra
-Tham gia lập báo cáo sự cố thiết bị phát hiện khi kiểm tra
3
Phùng Ng. Mạnh
1. Kiểm tra bằng ngoại quan các phương tiện vòi, họng nước, các bình chữa cháy định kỳ theo KH.
2. Kết hợp với NV bảo trì và Bảo vệ kiểm tra có tải các thiết bị chữa cháy.
Gửi báo cáo kiểm tra bình chũa cháy định kỳ cho Ban an toàn.
4
Phạm Xuân Tiên
1. Chịu trách nhiệm thực hiện kiểm tra kỹ thuật các phương tiện báo cháy, bơm cứu hỏa, hệ thống tín hiệu
2. Theo dõi kịểm tra hệ thống chống sét hàng năm.
3. Theo dõi kiểm tra, kiểm định các thiết bi PCCC do đơn vị ngoài thực hiện.
Và các công việc do bảo trì đảm trách theo KH đã duyệt hàng năm

- Ký vào biên bản kiểm tra
- Tham gia lập báo cáo sự cố thiết bị phát hiện khi kiểm tra
Các qui định khác:
  1. Các thành viên trong nhóm phải đảm bảo giờ giấc kiểm tra theo qui định đã nêu rõ trong KH.
  2. Trường hợp đột xuất không có mặt, phải báo cho trưởng đơn vị phân công người thay thế và báo cho Mr. Tiến biết để thực hiện việc kiểm tra như kế hoạch đã lập.
  3. Trường hợp vắng mặt không rõ lý do, trưởng BV lập báo cáo gửi cho ban lãnh đạo và trưởng bộ phận.
  4. Tham gia nay đủ các buổi huấn luyện về kiểm tra các phương tiện PCCC theo kế hoạch.
  5. Các trưởng bộ phận tạo điều kiện cho nhân viên tham gia công tác kiểm tra và huấn luyện kiểm tra theo KH, xử lý các trường hợp vi phạm các yều cầu thực hiện kiểm tra về giờ giấc và chất lượng công tác.

  1. Kế hoạch huấn luyện:
1. Thành phần:
-          những người có tên trong danh sách trên.
-          Những nhân viên bảo vệ còn lại.
-          Triệu kim Danh (nhân viên Kho)

2. NỘI DUNG HUẤN LUYỆN: Nội dung kiểm tra : Thủ tục và phương pháp tiến hành kiểm tra.

No comments:

Post a Comment

haccololong@gmail.com