Tuesday, August 15, 2017

B1: YEARLY MANAGEMENT REVIEW, SETUP NEW OBJECTIVES & ISO PROGRAME BOM-PR-01/F03
B2: IMPLEMENTATION OBJECTIVES, PROCEDURES, WORKINSTRUCTIONS REGULATIONS, FORMS
B3: QUATERLY REPORT OF RESULT OF OBJECTIVE
B4: MAKE GENERAL REPORT OF MANAGEMENT REVIEW BOM-PR-01/F01
B5: TAKE MANAGEMENT REVIEW (02 TIMES / YEAR). WRITE  MEETING REPORT BOM-PR-01/F02
B6: DISTRIBUTION  MEETING REPORT BOM-PR-01/F02 AND APPLYING
B7: MONITORING AND KEEPING RECORDS OF MANAGEMENT REVIEW


FORM:
BOM-PR-01-F01(management review general report)
BOM-PR-01-F02(management review report)
BOM-PR-01-F03(ISO program)

0 nhận xét:

Post a Comment

haccololong@gmail.com

Powered by Blogger.
 
CEO
Public group · 18,321 members
Join Group
CEO là nhóm mở cho tất cả mọi người. Mục tiêu của nhóm: - Tạo diễn đàn trao đổi về kiến thức quản trị cho tất cả các thành viên;...
 

Hướng dẫn tải tài liệu trên blog

Popular Posts