Wednesday, August 2, 2017

Quy trình đánh giá nhà cung cấp và mua hàng AL

Trích phần diễn giải quy trình :
Bước 0 :
Đối với Xí nghiệp nhựa xuất khẩu :
Căn cứ vào năng lực ký kết HĐ-ĐĐH, năng lực sản xuất, tình hình tồn kho, BGĐ lập kế hoạch mua hàng theo biểu mẫu (ALTA-QT-7.4-1/BM12).
Khi có yêu cầu kế hoạch vật tư (Quy trình kiểm soát tiến độ sản xuất) thì các BPLQ lập biểu mẫu :ALTA-QT-7.4-1/BM01 và Phiếu báo giá của Nhà cung ứng trình Trưởng BPLQ xem xét và BGĐ phê duyệt.
Đối với các đơn vị bộ phận khác :
Ø  Khi có yêu cầu kế hoạch vật tư thì các BPLQ lập biểu mẫu : ALTA-QT-7.4-1/BM01 và Phiếu báo giá của Nhà cung ứng trình Trưởng BPLQ xem xét và BGĐ phê duyệt.
Ø  Khi có yêu cầu kế hoạch thương vụ thì các BPLQ lập biểu mẫu : ALTA-QT-7.4-1/BM18 trình Trưởng BPLQ xem xét và BGĐ phê duyệt.

-          Lưu ý :
Đối với những loại hàng có giá trị nhỏ hơn 100.000đ thì không cần Phiếu báo giá Nhà cung ứng.
Bước 1 :
o   Trưởng BPLQ xem xét và BGĐ phê duyệt đối với trường hợp mua hàng nội địa theo biểu mẫu ALTA-QT-7.4-1/BM01.
-          Nếu không đạt : BGĐ không đồng ý thì ghi rõ lý do và trả biểu mẫu ALTA-QT-7.4-1/BM01 về bộ phận yêu cầu để kết thúc hoặc đặt lại yêu cầu.
-          Nếu đạt : BGĐ ký chấp thuận yêu cầu và tiến hành bước 2. Nếu NCƯ còn trong thời hạn đã được đánh giá thì thực hiện tiếp bước 5.
o   BGĐ xem xét và phê duyệt kế hoạch mua hàng xuất khẩu (ALTA-QT-7.4-1/BM12).
Bước 2 :
- Trước khi đánh giá Nhà cung ứng, các Đơn vị, bộ phận phối hợp ghi nhận các thông tin khách hàng “ALTA-QT-7.4-1/BM16).
- BGĐ và Trưởng BPLQ đánh giá NCƯ theo biểu mẫu “Phiếu đánh giá Nhà cung ứng (sản phẩm)” : ALTA-QT-7.4-1/BM03, lập “Biên bản xét duyệt chọn thầu / cung ứng” (ALTA-QT-7.4-1/BM19),  đưa ra danh sách NCƯ ALTA-QT-7.4-1/BM02 được chọn. Tuỳ tính chất và mức độ của yêu cầu bảo đảm chất lượng sản phẩm mà BGĐ quyết định lựa chọn NCƯ cho phù hợp.
- Gởi “Thư cảm ơn” (ALTA-QT-7.4-1/BM09) (nếu cần) đối với những Nhà cung ứng Công ty không chọn lựa trong lần đánh giá đó.
- Mỗi Đơn vị, bộ phận thống kê đánh giá Nhà cung ưng theo biểu mẫu (ALTA-QT-7.4-1/BM17). Cuối năm nhân viên thống kê phải lập báo cáo phân tích, đánh giá tổng hợp và chi tiết từng Nhà cung ứng cho Ban Giám đốc theo biểu mẫu : ALTA-QT-8.4/BM03.
Bước 3 :
Các BPLQ phối hợp mời Nhà cung ứng được chọn và thu thập thông tin của NCƯ theo biểu mẫu (ALTA-QT-7.4-1/BM04) “Thư mời tham gia cung ứng” (nếu cần).
Bước 4 :BGĐ hoặc BPLQ thương lượng với NCƯ qua “ Phiếu báo giá của Nhà cung ứng” :
-          Nếu không đạt : quay về bước 2 lựa chọn NCƯ khác.
-          Nếu đạt : xúc tiến bước 5.

Bước 5 :
Ký kết HĐ-ĐĐH theo biểu mẫu : ALTA-QT-7.4-1/BM08.
Ký kết HĐ-ĐĐH nội bộ theo biểu mẫu : ALTA-QT-7.4-1/BM14.
-          Đối với những loại hàng mua thông dụng trong quá trình sản xuất đã hoàn tất đúng quy trình mua hàng trước đó và trong kế hoạch chi phí đã được BGĐ phê duyệt hoặc xuất phát từ nhu cầu cấp bách nhằm đảm bảo sản xuất và chất lượng sản phẩm của các đơn vị có giá trị thấp hơn hai triệu đồng thì Trưởng BPLQ/ Phụ trách Đơn vị SXKD hoặc BPLQ có quyền chủ động và có nghĩa vụ thực hiện mua hàng đồng thời chịu trách nhiệm về kết quả mua hàng.
-          Trưởng BPLQ / Phụ trách Đơn vị SXKD hoặc BPLQ tập hợp hồ sơ mua hàng trình BGĐ ký kết HĐ-ĐĐH (đối với HĐ-ĐĐH nội địa) và TGĐ ký kết HĐ-ĐĐH (đối với HĐ-ĐĐH nhập khẩu) với NCƯ.
Bước 6 :
Đối với HĐ-ĐĐH nhập khẩu, PXN lập kế hoạch nhập hàng (ALTA-QT-7.4-1/BM11).
Bước 7.8 :
PXN thực hiện các hồ sơ, thủ tục hải quan.
Bước 9 :
PXN tiến hành mua dịch vụ.
Bước 10 :
Các BPLQ cùng có trách nhiệm phối hợp thực hiện HĐ-ĐĐH.
Bước 11 :
Trưởng BPLQ cùng có trách nhiệm phối hợp kiểm soát quá trình thực hiện HĐ-ĐĐH.
Trong quá trình thực hiện các bộ phận liên hệ phải phát hiện những sai sót hoặc sự không phù hợp :
-          Nếu có thì phải kịp thời thông báo cho NCƯ biết để yêu cầu khắc phục hoặc khiếu nại theo mẫu : “Thông báo sản phẩm không phù hợp” ALTA-QT-7.4-1/BM05.
Bước 12 :
Thủ kho, kế toán, BPLQ phải phối hợp làm Phiếu nhập kho, Phiếu kiểm tra chất lượng sản phẩm (ALTA-QT-7.4-3/BM01).
Bước 13 :
Các BPLQ tiến hành làm biên bản nghiệm thu kèm theo các chứng từ thanh toán chuyển BP khác.
PKD, PXN và BPLQ chuyển chứng từ thanh toán đến PTV.
Bước 14 :
Đối với hàng nội địa PTV thanh toán trên cơ sở được sự đồng ý của BGĐ.
Đối với hàng xuất khẩu lập “Bảng theo dõi thanh toán” qua ngân hàng (ALTA-QT-7.4-1/BM13).
Bước 15 :
Trưởng BPLQ phối hợp kết thúc thanh lý HĐ-ĐĐH trình BGĐ ký biên bản thanh lý.
Bước 16 :
Hoàn tất quy trình – Các bộ phận lưu Hồ sơ liên quan đến phần hành của mình.6. BIỂU MẪU ĐÍNH KÈM :


KÝ MÃ HIỆU
TÊN BIỂU MẪU
ALTA-QT-7.4-1/BM01
Phiếu yêu cầu mua hàng và đề nghị duyệt giá
ALTA-QT-7.4-1/BM02
Danh sách nhà cung ứng chấp thuận
ALTA-QT-7.4-1/BM03
Phiếu đánh giá Nhà cung ứng
ALTA-QT-7.4-1/BM04
Thư mời tham gia cung ứng
ALTA-QT-7.4-1/BM05
Thông báo sản phẩm không phù hợp
ALTA-QT-7.4-1/BM06
Đơn đặt hàng thùng / bao ngoài / nhãn
ALTA-QT-7.4-1/BM07
Đơn đặt hàng trục ống đồng
ALTA-QT-7.4-1/BM08
Hợp đồng
ALTA-QT-7.4-1/BM09
Thư cảm ơn
ALTA-QT-7.4-1/BM10
Đơn đặt hàng
ALTA-QT-7.4-1/BM11
Kế hoạch và theo dõi nhập khảu
ALTA-QT-7.4-1/BM12
Kế hoạch mua hàng
ALTA-QT-7.4-1/BM13
Bảng theo dõi thanh toán
ALTA-QT-7.4-1/BM14
Đơn đặt hàng nội bộ
ALTA-QT-7.4-1/BM15
Đơn đặt hàng mực in
ALTA-QT-7.4-1/BM16
Thông tin Khách hàng
ALTA-QT-7.4-1/BM17
Thống kê đánh giá Nhà cung ứng
ALTA-QT-7.4-1/BM18
Kế hoạch thương vụ
ALTA-QT-7.4-1/BM19
Biên bản xét duyệt chọn thầu/cung ứng
ALTA-QT-7.4-1/BM20
Biên bản nghiệm thu

Phiếu báo giá của Nhà cung cấp

No comments:

Post a Comment

haccololong@gmail.com