Wednesday, August 2, 2017

Quy trình kiểm soát kế hoạch sản xuất AL

1.MỤC ĐÍCH .
Quy trình này quy định cách thức :
-          Thiết lập được kế hoạch và theo dõi sản xuất của các khâu theo từng giai đoạn.
-          Lập kế hoạch vật tư cụ thể cho từng đơn đặt hàng và bảo đảm thời gian phục vụ cho sản xuất.
-          Bảo đảm thời gian giao hàng đúng hạn.
2..PHẠM VI .
*Phạm vi : Ap dụng tại bộ phận kế hoạch – thống kê ,xưởng sản xuất.
*Đối tượng : Các khâu sản xuất.
3.TÀI LIỆU THAM KHẢO .
*ISO 9001 : 2000 (E). / *Sổ tay chất lượng của Công ty : THOTH – STCL.

4.ĐỊNH NGHĨA .
- BGĐ : Ban Giám đốc / - CGTVKT         : Chuyên gia tư vấn kỹ thuật / - Tổ  KH – TK  : Tổ kế hoạch thống kê
5. LƯU ĐỒ QUY TRÌNH
Quy trình không có diễn giải chỉ có lưu đồ, vui lòng download file để xem chi tiết từng bước
6.BIỂU MẨU ĐÍNH KÈM.

KÝ MÃ HIỆU
TÊN BIỂU MẪU
XNN-QT-7.5-1/BM01
Kế hoạch và theo dõi thực hiện mua vật tư
XNN-QT-7.5-1/BM02
Bảng chiết tính nhu cầu vật tư - ĐĐH
XNN-QT-7.5-1/BM03A
Phiếu cắt cuộn
XNN-QT-7.5-1/BM03B
Phiếu cắt block
XNN-QT-7.5-1/BM04
Phiếu thổi
-XNN-QT-7.5-1/BM05
Lịch trình kế hoạch sản xuất
XNN-QT-7.5-1/BM06
Bảng điều độ sản xuất
XNN-QT-7.5-1/BM07
Báo cáo thống kê năng suất NGÀY
XNN-QT-7.5-1/BM08
Báo cáo thống kê năng suất TUẦN
XNN-QT-7.5.2-1/BM09
Báo cáo thống kê năng suất THÁNG
XNN-QT-7.5-1/BM10
LỆNH SẢN XUẤT
XNN-QT-7.5-1/BM11
Theo dõi phế liệu xuất Ó & tái sinh nhập kho
XNN-QT-7.5.2-1/BM12
Kế hoạch nguyên vật liệu
XNN-QT-7.5.2-1/BM13
Sổ hội ý kế hoạch

3 comments:

haccololong@gmail.com