Tuesday, August 1, 2017

Quy trình kiểm soát thiết bị văn phòng AL

1.MỤC ĐÍCH .
Quy trình này qui định cách thức kiểm soát máy móc thiết bị với mục đích bảo đảm máy móc thiết bị đang sử dụng luôn ở trong trạng thái hoạt động tốt , đáp ứng các yêu cầu của sản xuất.
Quản lý máy móc thiết bị nhằm mục đích bảo đảm quá trình sản xuất an toàn, có năng suất chất lượng cao.
2. PHẠM VI .
-Quy trình này áp dụng tại XNN, các BPLQ đến MMTB
- Ap dụng đối với các loại máy móc thiết bị có trong danh sách thiết bị sản xuất.
   (XNN-QT-7.5.1-1/BM01)
3. TÀI LIỆU THAM KHẢO .
- ISO 9001 : 2000 (E).
- Quy trình kiểm soát thiết bị kiểm tra đo lường và thử nghiệm (XNN-QT-7.6).
4.ĐỊNH NGHĨA .

- BGĐ                     : Ban giám đốc / - GĐ/PTXN              : Giám đốc / Phụ trách Xí nghiệp
- TVKT   : Tư vấn kỹ thuật  / - MMTB              : Máy móc thiết bị

- Tổ KH- TK          : Tổ kế hoạch thống kê  / - Tổ BTSC                : Tổ Bảo trì sửa chữa MMTB
5. NỘI DUNG
Quy trình chỉ có lưu đồ không diễn giải nên không copy lên.
Quy trình gồm 10 bước và 3 biểu mẫu kèm theo, gồm: danh mục thiết bị, kế hoạch bảo trì, lý lịch thiết bị.

No comments:

Post a Comment

haccololong@gmail.com