Wednesday, August 2, 2017

Quy trình thống kê phân tích AL

1.      MỤC ĐÍCH :
-       Nhằm qui định cách thức , phương pháp tiến hành thống kê , phân tích . Để từ đó có những biện pháp khắc phục , phòng ngừa , cải tiến hiệu lực cũng như hiệu quả các hoạt động , mục tiêu chất lượng và hệ thống quản lý chất lượng .
-       Là công cụ để giải quyết các vấn đề liên quan đến chất lượng sản phẩm .

2.      PHẠM VI :
-       Bộ phận áp dụng : BPTK , BPNV , BPLQ
-       Đối tượng áp dụng : Dựa trên các nhu cầu cần thống kê phân tích sẽ xác định cụ thể các đối tượng thống kê tương ứng .

3.      TÀI LIỆU THAM KHẢO :

Ký mã hiệu
Tên tài liệu
ISO 9000:2000
Hệ thống quản lý chất lượng – các yêu cầu
ISO 9000:2000
Hệ thống quản lý chất lượng – cơ sở và từ vượng
THOTH-STCL
Sổ tay chất lượng Công ty THOTH

4.      ĐỊNH NGHĨA :
-       BPNV : Bộ phận nghiệp vụ ( Kế toán sản xuất , Kế toán chi tiết , Kế toán tổng hợp và kế toán trưởng Xí Nghiệp )
-       BPLQ : Bộ phận liên quan . / BGĐ : Ban Giám Đốc Cty ./ GĐXN : Giám đốc Xí Nghiệp .

-       BPTK : Bộ phận thống kê / PHC : Phòng Hành Chánh Quản Trị / ĐDLĐCL : Đại diện lãnh đạo chất lượng .
5. NỘI DUNG QUY TRÌNH
5.1 Phần lưu đồ (xem lưu đồ và biểu mẫu trong file đính kèm)

5.2  DIỂN GIẢI
-       Bước 1 : Nhu cầu thống kê phân tích phát sinh từ
. Các mục tiêu chất lượng đề ra cần đạt được
. Các vấn đề hay xảy ra và được lập đi lập lại . Phải tìm ra nguyên nhân cốt lõi một vấn đề để giải quyết triệt để .
. Các thông tin mà BGĐ hoặc các phòng ban khác cần có để ra quyết định chính xác , kịp thời , hiệu quả đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh
. Các đơn vị , bộ phận có nhu cầu cần thống kê sẽ lập phiếu yêu cầu thống kê phân tích

-       Bước 2 : Ban Giám Đốc xét duyệt yêu cầu thống kê phân tích của các đơn vị , bộ phận .

-       Bước 3 : Bộ phận thống kê căn cứ vào yêu cầu thống kê phân tích của các bộ phận sẽ tiến hành theo trình tự sau :

. Xác định đối tượng thống kê và đối tượng thu thập dữ liệu
. Khảo sát tình hình thực tế tại các đơn vị ( đối tượng thống kê ) qua đó xác định các loại biểu mẫu cần thiết để thu thập dữ liệu ( có hướng dẫn sử dụng biểu mẫu )
. Xác định phương pháp tính , các công cụ thống kê
. Ap dụng biểu mẫu : Phiếu Kiểm Soát Thống Kê Phân Tích

STT
Loại công cụ thống kê
Mục đích sử dụng
1
Phiếu kiểm tra
( Check sheets )
Phiếu kiểm tra được ứng dụng trước hết nhằm mục đích thu thập số ,với nhiều cách thu thập , ghi chép làm sao thích hợp nhất cho mục tiêu quản lý .

2
Biểu đồ PARETO
Mục đích của biểu đồ PARETO là giải quyết vấn đề hiệu quả , nên chủ yếu chúng cần chú trọng vào “ số ít nguy hiểm “ những khuyết tật đó , chúng ta có thể làm giảm được hầu hết các tổn thất bằng cách tập trung vào giải quyết các nguyên nhân đặc biệt . Dùng biểu đồ PARETO ta có thể giải quyết tốt vấn đề này .

3
Biểu đồ nguyên nhân và kết quả ( Cause & Effect diagram )
Biểu đồ nhân quả được dùng để tìm ra những nguyên nhân tiềm ẩn . Phương pháp này khuyến khích sự phân tích toàn diện các nguyên hân có thể có của vấn đề .

4
Biểu đồ mật độ phân bố
( Histogram )
Histogram cho ta thông tin về quá trình và nó trình bày dạng cột đồ thị , số lần xuất hiện  đại lượng tại một giá trị nào đó . Qua đó chúng xác định thông tin về đại lượng của vấn đề .

5
Biểu đồ quan hệ
( Scatter diagram )
-Biểu đồ phân tán đánh giá mối liên hệ giữa các yếu tố
-Dùng để dự  báo sự thay đổi của một đặc tính khi các đặc tính khác có liên quan thay đổi .

6
Biểu đồ kiểm soát
( Control Chart )
Biểu đồ nhằm làm giảm những biến thiên không bình thường trong quá trình , bằng cách tách những biến thiên do những nguyên nhân đã xác định với những nguyên nhân ngẫu nhiên . Nếu các giá trị đặc tính nằm trong phạm vi đường giới hạn , mà không có xu hướng đặc biệt thì quá trình đó trong tình trạng được kiểm soát .Tóm lại Biểu đồ kiểm soát dùng để kiểm soát một quá trình .

7
Các loại đồ thị ( Graphs )
-Đồ thị dạng cột
Để so sánh sự khác nhau về số lượng
-Đồ thị đường gấp khúc
Để thấy được sự thay đổi của các giá trị số lượng
-Đồ thị dạng dẻ quạt
Để thấy rõ được tỷ phần khi phân loại các giá trị khác nhau
-Đồ thị dạng dây lưng
Để thấy rõ được tỷ phần khi phân loại các giá trị khác nhau
-Đồ thị Radar
Cho thấy một thị phần tổng hợp .

-       Bước 4 : Sau khi đã xác định đối tượng , biểu mẫu , công cụ thống kê sẽ trình Ban Giám Đốc xem xét và phê duyệt .

-       Bước 5 : Phòng Hành Chánh Quản Trị sẽ gởi thông báo áp dụng đến các bộ phận liên quan để thực hiện . Bộ phận thống kê phối hợp hướng dẫn việc sử dụng biểu mẫu (bảng hướng dẫn thực hiện ) cho các đơn vị , bộ phận liện quan .

-       Bước 6 : Các đơn vị liên quan ( đối tượng thu thập dữ liệu ) sẽ tiến hành việc thu thập dữ liệu theo các yêu cầu của biểu mẫu sử dụng , Bộ phận thống kê có trách nhiệm kiểm tra theo dõi tiến độ nhằm bảo đảm thực hiện đúng thời gian qui định .

-       Bước 7 : Bộ phận thống kê tổng hợp  các dữ liệu đã được ghi nhận trên các biểu mẫu , tiến hành xử lý dữ liệu . Qua đó có nhận xét sơ bộ kết quả thống kê .

-       Bước 8 : Dựa vào kết quả tổng hợp của Bộ phận thống kê . Ban Giám Đốc  , Phòng Hành Chánh sẽ phân tích , đánh giá kết quả thống kê phân tích

-       Bước 9 : Ban Giám Đốc , ĐDLĐCL , trưởng BPLQ sẽ khai thác càc kết quả thống kê phân tích để phục vụ cho công tác quản lý tại đơn vị mình  .

-       Bước 10 : Tất cả các hồ sơ liên quan trong quá trình sẽ được lưu tại Phòng HCQT , Bộ phận thống kê và các đơn vị liên quan .

6.      BIỂU MẪU ÁP DỤNG:
-          Phiếu yêu cầu thống kê phân tích :
-          Phiếu kiểm soát thống kê :

No comments:

Post a Comment

haccololong@gmail.com