Wednesday, August 2, 2017

Quy trình thử nghiệm vật liệu và sản xuất mẫu thử AL

1/ Mục đích :
Quy trình này quy định cách thử nghiệm nguyên vật liệu hoặc sản xuất mẫu thử theo yêu cầu khách hàng, nhằm đảm bảo nguyên liệu đạt chất lượng hoặc mẫu thử thỏa mãn yêu cầu KH.
2/ Phạm vi áp dụng :
2.1  Đối tượng áp dụng         : Nguyên vật liệu thử, mẫu thử
2.2  Trách nhiệm áp dụng     : XNN, BGĐ, TVKT, BPLQ
3/ Tài liệu tham khảo :
-        Sổ tay chất lượng của Cty THOTH : THOTH –STCL
-        Tiêu chuẩn ISO 9001: 2000 (E) / Các tài liệu khác
4/ Định nghĩa :
-        KH         : Khách hàng / NCƯ      : Nhà cung ứng / XNN           :           Xí nghiệp nhựa

-        TVKT     : Tư vấn kỹ thuật / SX   : sản xuất  / Mẫu          : là bao bì , túi xốp
-        QĐ         : Quản đốc  / KCS         : Nhân viên kiểm soát chất lượng

-        ĐDKH   : Đại diện khách hàng  / HĐ-ĐDH : Hợp đồng – Đơn đặt hàng
5/ NỘI DUNG QUY TRÌNH
5.1/ PHẦN LƯU ĐỒ
5.2/ DIỄN GIẢI :
Bước 0,1 : Khi có yêu cầu thử nghiệm nguyên vật liệu, sản phẩm mẫu của NCƯ hay sản xuất sản phẩm mẫu cho KH. Người yêu cầu thử nghiệm dùng phiếu “Mẫu thử nghiệm” (THOTH-QT-7.3/BM01) ghi đầy đủ các thông tin chuyển tư vấn kỹ thuật, Giám đốc Xí nghiệp phê duyệt sản xuất mẫu.
Bước 2 : TVKT xem xét yêu cầu thử  nghiệm xin ý kiến GĐXN :
                 -  Nếu cần  GĐXN ký duyệt cho thực hiện thử nghiệm.
                 -  Nếu GĐXN thấy không cần thiết phải thử nghiệm vì có sẵn mẫu đã được kiểm định để đối chiếu thì kết thúc và chuyển sang bước 5.
Bước 3 : QĐ và/hoặc các BPLQ nhận phiếu “Mẫu thử nghiệm” tiến hành thử nghiệm.
Bước 4 : Sau khi thử nghiệm xong, QĐ, KCS đánh giá và báo cáo kết quả thử nghiệm cũng như đề xuất ý kiến cho GĐXN xử lý :
-         Nếu mẫu thử đạt thì chuyển bước 5 thông báo cho KH.
-         Nếu mẫu thử không đạt thì trao đổi lại với KH hoặc đề xuất biện pháp khác, quay lại ® bước 2.
Bước 5 : Thông báo cho KH hoặc ĐDKH, NCƯ hoặc BPLQ và yêu cầu xác nhận kết quả thử nghiệm (THOTH-QT-7.2/BM01).
Bước 6 : KH, BGĐ, GĐXN thực hiện ký kết Hợp đồng – Đơn đặt hàng sản xuất hoặc mua nguyên vật liệu “XNN-QT-7.4”.
Bước 7 : Các BPLQ lưu hồ sơ theo quy trình THOTH-QT-4.2.4

No comments:

Post a Comment

haccololong@gmail.com