Thursday, August 3, 2017

Quy trình tuyển dụng công ty AL

1.        MỤC ĐÍCH:
Quy định việc tuyển dụng nhân viên nhằm đảm bảo:
+ Công ty có được nguồn nhân lực đáp ứng được các yêu cầu công việc theo các vị trí, chức danh trong Công ty.
+ Tạo nguồn nhân lực dự trữ cho Công ty theo kế hoạch đào tạo. 
2.        PHẠM VI ÁP DỤNG:
2.1: Đối tượng áp dụng: tất cả các nhân viên dự tuyển vào Công ty, BPLQ.
2.2: Trách nhiệm áp dụng: VPCT, Phụ trách cơ sở và các bộ phận liên quan.

3.        TÀI LIỆU THAM KHẢO
-         Tiêu chuẩn ISO 9001:2000.
-         Quy trình đào tạo: THOTH-QT-6.2.2
4.        ĐỊNH NGHĨA:

-         BGĐ               : Ban Giám đốc Công ty / VPCT           : Văn phòng Công ty
-         BPLQ : Bộ phận liên quan. /  QĐ                  : Quyết định
5. NỘI DUNG QUY TRÌNH
5.1  Lưu đồ (xem tại file khi tải về)
5.2    Mô tả.

Bước 1: Phụ trách cơ sở hoặc Trưởng các BPLQ khi có nhu cầu tuyển dụng, lập Phiếu kiểm soát quá trình tuyển dụng  (KMH: THOTH-QT-6.2.2-2/BM01) chuyển về VPCT .

Buớc 2:  Phụ trách nhân sự xem xét  Phiếu yêu cầu tuyển dụng (KMH: THOTH-QT-6.2.2-2/BM01):
-                 Nếu đạt: chuyển “Phiếu yêu cầu tuyển dụng (KMH: THOTH-QT-6.2.2-2/BM01) qua bước 3.
-                Nếu không đạt: VPCT chuyển lại Phiếu yêu cầu cho BPLQ.

Bước 3: + Phụ trách nhân sự tiếp nhận “Phiếu yêu cầu tuyển dụng” (KMH: THOTH-QT-6.2.2-2 /BM01) đã được BGĐ đồng ý, phối hợp với Trưởng BPLQ đối chiếu với hồ sơ nhân sự và nguồn nhân sự dự trữ của Công ty để đề nghị tuyển dụng.
 +  Nếu yêu cầu tuyển dụng không có sẵn trong nguồn nhân sự dự trữ,  VPCT sẽ thông báo nhu cầu tuyển dụng cho các cơ sở, dịch vụ cung ứng lao động nhu cầu tuyển dụng hoặc chủ động tuyển dụng thông qua báo chí, mạng Internet để tìm nguồn nhân lực phù hợp với yêu cầu đặt ra.

Bước 4: VPCT phối hợp với BPLQ tiếp nhận, bổ sung và hoàn trả hồ sơ nhân sự gồm:
1.      Đơn xin việc làm (có dán ảnh).
2.      Sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền địa phương.
3.      Bản sao CMND (có thị thực).
4.      Bản sao  hộ khẩu hoặc giấy tạm trú (có thị thực).
5.      Giấy chứng nhận sức khoẻ (không quá 01 năm).
6.      Bản sao các văn bằng hiện có (có thị thực).
7.      Các hồ sơ khác nếu cần.
VPCT lập danh mục Hồ sơ cá nhân theo biểu mẫu THOTH-QT-6.2.2-2 /BM09.

Bước 5: Nhân viên quản lý Hồ sơ lao động kiểm tra sơ bộ hồ sơ:
-         Nếu đầy đủ, phù hợp với yêu cầu tuyển dụng chuyển sang bước 6.
-         Nếu chưa phù hợp, quay về bước 4, bổ sung hồ sơ hoặc trả hồ sơ.

Bước 6: VPCT nhận hồ sơ đã đầy đủ, tiến hành phỏng vấn sơ bộ  theo mẫu của Công ty:
-         Lý lịch tóm tắt (THOTH-QT-6.2.2-2/BM02).
-         Bảng khai lý lịch (THOTH-QT-6.2.2-2/BM03).
-         Bảng phỏng vấn (THOTH-QT-6.2.2-2/BM04).


Bước 7: VPCT hoặc BPLQ tổ chức cho ứng viên làm bài kiểm tra kỹ năng theo đề bài chuyên ngành; trắc nghiệm tính tình (THOTH-QT-6.2.2-2/BM05), (THOTH-QT-6.2.2-2/BM06); và trắc nghiệm trí thông minh PM.38 (THOTH-QT-6.2.2-2/BM07). Riêng đối tượng là nhân viên bảo vệ, công nhân dạng Hợp đồng công nhật hoặc theo thời vụ thì tuỳ trường hợp do Trưởng bộ phận quyết định có thể không cần kiểm tra kỹ năng theo 02 biểu mẫu (THOTH-QT-6.2.2-2/BM05); (THOTH-QT-6.2.2-2/BM07).

Bước 8: VPCT phối hợp với các Trưởng BPLQ xem xét các bài kiểm tra và trình kết quả cho BGĐ xét duyệt.
-         Nếu không đạt, chuyển hồ sơ về bước 4.
-         Nếu đạt, chuyển BPLQ Phiếu kiểm soát quá trình tuyển dụng (THOTH-QT-6.2.2-2/BM01) trình BGĐ xét duyệt.

Bước 9: Ứng viên được tổ chức tìm hiểu về Công ty, nội quy sinh hoạt, ký Phiếu cam kết thực hiện nội quy Công ty, công việc sẽ đảm trách … thông qua các tài liệu về Công ty (ví dụ: Bảng MTCV, Nội quy  Công ty …)  để sẵn sàng hội nhập vào môi trường làm việc mới. Thời gian từ 1-3 ngày tùy trường hợp.

Bước 10: Ứng viên được chuyển xuống BPLQ để Trưởng BPLQ quy định thử việc trong thời gian tối đa là 2 tháng.

Bước 11: Sau thời gian thử việc quy định, Trưởng BPLQ đánh giá công việc theo phiếu (THOTH-QT-6.2.2-2/BM01) & THOTH-QT-6.2.2-2/BM14 chuyển về Văn phòng Công ty.

Bước 12: Phụ trách nhân sự xem xét đề nghị Trưởng BPLQ, trình Ban Giám đốc xét duyệt.

Bước 13:Nếu không tuyển dụng: VPCT chuyển hồ sơ về bước 4 và thông báo cho ứng viên.
-       Nếu tuyển dụng: VPCT ra QĐ tuyển dụng chính thức và tiến hành ký Hợp đồng lao động theo quy định của Công ty.
-       Các Xí nghiệp và Trung tâm Kinh doanh Thương mại trực thuộc Công ty có quyền tuyển dụng lao động theo yêu cầu sản xuất nhưng phải thực hiện theo đúng thủ tục quy định, đồng thời cũng có nghĩa vụ thu nhận người lao động theo kế hoạch nhân dụng và phát triển của Công ty.

Bước 14: Nhân viên phụ trách lao động lưu hồ sơ nhân sự.

5.3     Các biểu mẫu:

STT
NỘI DUNG
KMH
01
Phiếu kiểm soát quá trình tuyển dụng
THOTH-QT-6.2.2-2/BM01
02
Tóm tắt Lý lịch
THOTH-QT-6.2.2-2/BM02
03
Bảng kê khai lý lịch
THOTH-QT-6.2.2-2/BM03
04
Bảng phỏng vấn
THOTH-QT-6.2.2-2/BM04
05
Phiếu trả lời câu hỏi về tính tình
THOTH-QT-6.2.2-2/BM05
06
Phiếu bình giải tính tình
THOTH-QT-6.2.2-2BM06
07
Phiếu bình giải kết quả trắc nghiệm P.M. 38
THOTH-QT-6.2.2-2/BM07
08
Phiếu cam kết thực hiện nội quy Công ty
THOTH-QT-6.2.2-2/BM08
09
Danh mục : Hồ sơ cá nhân
THOTH-QT-6.2.2-2/BM09
10
Mô tả công việc viên chức
THOTH-QT-6.2.2-2/BM10
11
Phiếu đề nghị xếp hạng/ bậc & tiền lương nhân viên
THOTH-QT-6.2.2-2/BM12
12
Bảng Mô tả công việc công nhân viên
THOTH-QT-6.2.2-2/BM13
13
Phiếu nhận xét thử việc
THOTH-QT-6.2.2-2/BM14
14
Hợp đồng lao động
….A200 Số….

No comments:

Post a Comment

haccololong@gmail.com