Thursday, August 3, 2017

Quyết định thành lập mạng lưới giám sát an toàn và vệ sinh lao động AR

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------------------


No. HSE- 06/12/01-QD                                                                         Biên Hòa, 28/12/2006

QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP MẠNG LƯỚI GIÁM SÁT
 AN TOÀN VÀ VỆ SINH LAO ĐỘNG TẠI NHÀ MÁY

Tổng Giám Đốc Công ty TNHH THOTH (Việt Nam)
-          Theo chức năng, trách nhiệm và quyền hạn của một Tổng Giám Đốc
-          Theo nhu cầu của Công ty vànăng lực của nhân viên

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập mạng lưới giám sát an toàn và vệ sinh lao động, gồm những nhân sự sau:
a. Bộ phân chuẩn bị nguyên liệu và thời gian hành chính bộ phận sản xuất:
  1. Phạm Đức Hải, công nhân chuẩn bị nguyên liệu, ủy viên BCH Công Đoàn công ty
b. Bộ phận Sản xuất (đi ca) :
  1. Võ Thanh Danh, công nhân Sản xuất                                     - Ca A.
  2. Nguyễn Minh Đức, Phó ca                                                     - Ca B.
  3. Phạm Xuân Trường, Phó ca                                                    - Ca C.
  4. Nguyễn Đức Nhiệm, Phó ca                                                   - Ca D.
c. Bộ phận Bảo Trì
  1. Phạm Xuân Tiên, nhân viên Bảo trì điện                                - Phòng KT Bảo trì
d. Kho:
  1. Nguyễn Quang Đức Lợi, Trợ lý kho hàng                             - Warehouse                          
e. Phòng Lab:
  1. Võ đức Phương, QC Executive                                             - Phòng Kỹ thuật.

Điều 2: Trách nhiệm và quyền lợi của nhân viên mạng lưới an toàn và vệ sinh lao động
     -     Thực hiện việc kiểm tra an toàn hàng ngày bao gồm tình trạng máy móc, dụng cụ và trang thiết bị bảo hộ cá nhân, thao tác an toàn… trước và trong khi làm việc để tìm ra sự không phù hợp về an toàn lao động và cộng tác với trưởng ca hoặc giám sát viên để giải quyết kịp thời.
-     Ghi nhận và phản hồi về việc thiếu an toàn lao động cho trưởng ca và ban giám đốc.
-          Yêu cầu trưởng ca (hoặc trưởng nhóm) khắc phục tình trạng thiếu an toàn và vệ sinh lao động tại nơi làm việc.
-          Sẽ nhận được sự tuyên dương và khen thưởng từ ban giám đốc tuỳ theo sự đánh giá của ban an toàn và đại diện Công đoàn. Ngược lại, nếu thiếu sót trong nhiệm vụ và để cho sự thiếu an toàn gia tăng hoặc gây thương tổn đến con người, sẽ bị kỷ luật từ ban giám đốc.

Điều 3. Những nhân sự trên có trách nhiệm thực hiện quyết định này kể từ ngày được ký.

Tổng Giám Đốc


Đã ký
Mr. Alexandre DUTERRAGESOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom- Happiness
----------------------------------

No. HSE- 06/12/01-QD                                                                         Bien Hoa, 28 Dec, 2006

DECISION
 ESTABLISHMENT OF THE NETWORK TO SUPERVISE
THE SAFETY AND LABOR HYGIENE AT THE WORKPLACE.

General Manager of THOTH COMPANY LTD. (Vietnam)
-          Based on the function, duties and power of a General Manager;
-          Based on the demand of the Company and the ability of the employees;

DECIDES

Article 1. To establish the Network to supervise the safety and labor hygiene at the workplace, including the following persons:
a. Raw material handling and daily time plant:
                    1-  Pham Duc Hai, weighing operator and Trade Union team’s member
b. Production Section:
2-  Vo Thanh Danh,  Production operator                                           - Shift A.
3-      Nguyen Minh Duc, Vice foreman                                                 - Shift B.
4-      Pham Xuan Truong, Vice foreman                                                - Shift C.
5-  Nguyen Duc Nhiem, Vice foreman                                               - Shift D.
c. Maintenance Section:
                      6- Pham xuan Tien, Maintenance operator,                                         - Electrician.
d. Ware house:
                      7- Nguyen Quang Duc Loi, WH executive,                                         - Warehouse.
e. Laboratory:
                      8- Vo Duc Phuong,  Quality Executive.                                               - R&D Dept.

Article 2: The duties and interests of member of the safety and labor hygiene network

     -     He implements the daily safety inspection including the situation of machinery, tolls and PPE, safety behavior …before and during production in order to   find out non- conformances in safety and then combine his foreman or supervisor to solve them timely.
-     Record and feedback the lack of safety in the process of work to his foreman and the management.
-          He requests his foreman to overcome the bad situation of the safety and working hygiene at the workplace.
-          He also receives commend and reward timely from the management for contribution based on the assessment done by the safety board and representative of Trade Union. Conversely, if he neglects in his duty and that raises the lack of safety or injury for other people he will also take the proper discipline from the management.

Article 3. The persons naming above take responsibility to implement this decision since the signature date.

General ManagerMr. Alexandre DUTERRAGE

No comments:

Post a Comment

haccololong@gmail.com