Thursday, August 3, 2017

Quyết định thành lập đội PCCC AR

QUYẾT ĐỊNH
THÀNH LẬP ĐỘI PCCC CƠ SỞ, CÔNG TY TNHH THOTH.

-      Căn cứ luật PCCC 2001
-      Căn cứ nghị định 35 năm 2003
-      Căn cứ theo TT số 04/2004
-      Căn cứ nội qui PCCC công ty
-      Căn cứ đặc thù hoạt động của nhà máy là các ca sản xuật hoạt động 24/24 giờ suốt 7 ngày/ tuần, nên việc thành lập đội PCCC sẽ được dựa trên nhân sự của các ca sản xuất, tổ bảo vệ, phòng thí nghiệm.
Nay Tổng giám đốc  quyết định thành lập đội PCCC công ty với cơ cấu thành phần cho các trường hợp cụ thể như sau:


1. Trường hợp 1: Ca sản xuất hoạt động:
STT
TÊN
BỘ PHẬN
CHỨC VỤ
GHI CHÚ
1
Trưởng ca
Sản xuất
Đội trưởng

2
Phó ca
Sản xuất
Đội phó

3
Nhân viên bảo vệ
Bảo vệ
Đội viên

4
Nhân viên QC
QC
Đội viên

5
Công nhân sản xuất đang làm việc tại NM
Sản xuất
Đội viên


Trong trường hợp này Trưởng ca chịu trách nhiệm chính trong việc điều hành và xử lý kịp thời các tình huống khi có hỏa hoạn xảy ra.
2. Trường hợp 2: Ca sản xuất không hoạt động (ngày lễ, tết…)
STT
TÊN
BỘ PHẬN
CHỨC VỤ
GHI CHÚ
1
Trưởng ca bảo vệ
Bảo vệ
Đội trưởng

2
Số nhân viên bảo vệ còn lại
QC
Đội viên


Trong trường hợp này Trưởng ca bảo vệ chịu trách nhiệm chính trong việc điều hành và xử lý kịp thời các tình huống khi có hỏa hoạn xảy ra.
3. Chú ý khi có hỏa hoạn:
- Khi xảy ra hỏa hoạn mà không có mặt ban giám đốc thì đội trưởng chịu trách nhiệm tổ chức, điều hành lực lượng chửa cháy tại chổ như trên để ứng phó tình huống cháy xảy ra.
- Nhân viên trực bảo vệ phải điện thoại cho BGĐ trước khi gọi điện cho đội PCCC chuyên nghiệp của tỉnh và khu công nghiệp.
-  Các hành động ứng phó khẩn cấp và trình tự tiến hành xử lý phải tuân theo các hướng dẫn, qui định đã ban hành: HƯỚNG DẪN KHẨN CẤP KHI CÓ HỎA HOẠN, KẾ HOẠCH XỬ LÝ KHI CÓ HỎA HOẠN, PHƯƠNG ÁN CHỮA CHÁY CƠ SỞ (cấp thẩm quyền phê duyệt).

Biên hòa, ngày   tháng   năm 2006

Flowchart: Process: Alexandre DUTERRAGE / general Manager

Duyệt

No comments:

Post a Comment

haccololong@gmail.com