Saturday, January 13, 2018

Giới thiệu Bộ hệ thống quản lý chất lượng của công ty sản xuất ván MDF_ Mã số 901

Sơ lược: Là công ty cổ phẩn với tổng nhân sự khoảng 400, sử dụng công nghệ: ép đa tần và sản phẩm: ván MDF từ 6mm đến 21mm. Công ty gồm các phòng: ban lãnh đạo, phòng nhân sự, phòng kế toán, phòng công nghệ, xưởng sản xuất, xưởng sản xuất keo, đội bốc xếp, phòng kinh doanh, bộ phận kho vận, ban an toàn.

Tài liệu này là tài liệu có phí, vui lòng mua tài liệu với mã số 901
Để mua tài liệu này nhấn vào đây

Các tài liệu trong bộ hệ thống tài liệu gồm
Stt
Tên tài liệu
Giới thiệu nội dung
01
Chính sách chất lượng
Cam kết về chất lượng được công bố công khai
02
Mục tiêu cấp công ty
Mục tiêu về doanh số, sản lượng và lợi nhuận
03
Mục tiêu cấp phòng
Bao gồm mục tiêu của tất cả các bộ phận và kế hoạch thực hiện mục tiêu
04
Sổ tay chất lượng
Mô tả cấu trúc và nội dung của hệ thống tài liệu
05
Quy chế văn hoá công ty
Đưa ra các quy định để xây dựng hệ thống giá trị văn hoá cho doanh nghiệp
06
Quy định kiểm soát tài liệu
Quy định về việc soạn thảo, ban hành, cập nhật, chỉnh sửa hệ thống tài liệu.
Bao gồm thêm 4 biểu mẫu.
07
Quy định kiểm soát hồ sơ
Quy định về việc lưu trữ, sao lưu, mượn trả, huỷ bỏ hồ sơ trong toàn công ty. Gồm 1 biểu mẫu kèm theo.
08
Quy định đánh giá/ kiểm tra nội bộ
Quy định về thủ tục tiến hành một cuộc đánh giá nội bộ nhằm mục đích kiểm tra tính tuân thủ các quy định nội bộ, luật pháp và các tiêu chuẩn. Gồm 3 biểu mẫu kèm theo.
09
Quy định họp xem xét của lãnh đạo
Thủ tục tiến hành một cuộc họp xem xét toàn diện về hệ thống quản lý.
10
Các quy định về an toàn
Bao gồm quy định về bảo hộ lao động, an toàn xe nâng, xe xúc, an toàn hàn điện và gió đá.
11
Quy định khắc phục, phòng ngừa
Xác định, phát hiện các trường hợp không phù hợp và thủ tục giải quyết. Bao gồm thêm 5 biểu mẫu.
12
Quy chế khoán lương bộ phận trực tiếp
Quy định về việc khoán lương cho bộ phận sản xuất trực tiếp qua sản phẩm
13
Quy chế đào tạo
Quy định về việc đào tạo nhân sự ngoài công ty. Gồm thêm 2 biểu mẫu.
14
Quy định về kiểm soát thiết bị đo lường
Quy định về việc hiệu chuẩn các thiết bị đo. Gồm 4 biểu mẫu kèm theo
15
Thủ tục đánh giá nhà cung cấp
Quy định về thủ tục và các nội dung đánh giá nhà cung cấp nguyên, nhiên, phụ liệu ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm. + 6 biểu mẫu.
16
Quy định đánh giá sự thoả mãn của khách hàng
Thủ tục đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với sản phẩm và các dịch vụ sau bán hàng. + 3 biểu mẫu.
17
Quy trình mua hàng
Các bước trong thủ tục mua hàng với 5 biểu mẫu.
18
Quy trình nhập kho thành phẩm
Các bước tiến hành hoạt động nhập kho thành phẩm
19
Quy trình nhập kho vật tư
Các bước tiến hành hoạt động nhập kho vật tư và 3 biểu mẫu
20
Quy trình nhập kho nguyên liệu
Các bước tiến hành hoạt động nhập kho nguyên liệu và 4 biểu mẫu
21
Quy trình bán hàng
Các bước của quá trình bán hàng. Vì công ty bán hàng qua công ty mẹ nên không có biểu mẫu trong quy trình này, chỉ liên kết với các biểu mẫu của quy trình khác.
22
Quy trình xuất kho ván
Quy định về việc xuất kho bán hàng
23
Quy định kiểm kê
Các quy định trong hoạt động kiểm kê
24
Quy định tạm ứng
Quy định trong hoạt động tạm ứng và chi tạm ứng
25
Quy trình thanh lý phế liệu
Thủ tục thanh lý phế liệu hàng và tài sản không sử dụng được
26
Quy trình chi tiền
Các bước của hoạt động chi tiền với 3 biểu mẫu kèm theo
27
Quy trình thu tiền
Hoạt động thu tiền với 1 biểu mẫu kèm theo
28
Bảng mô tả công việc
Với 75 mẫu bảng mô tả công việc cho 75 chức danh trong công ty
29
Bộ tiêu chuẩn
Bao gồm các tiêu chuẩn cho nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm và thành phẩm tham gia vào quá trình sản xuất.
30
Bộ định mức
+ định mức nguyên liệu nhân sự
Quy định về định mức chi phí cho 01m3 ván thành phẩm của từng loại ván
31
Thông số công nghệ
Thông số công nghệ sản xuất các loại ván
32
Quy định quản lý kỹ thuật công nghệ trong sản xuất
Các quy định để quản lý việc sản xuất theo đúng thông số công nghệ.
33
Quy trình bảo trì thiết bị
Thủ tục bảo bì và sửa chữa thiết bị, với 7 biểu mẫu kèm theo.
34
Quy trình công nghệ sản xuất ván MDF
Các thông số công nghệ khi sản xuất, với 01 biểu mẫu kèm theo.
35
Quy trình công nghệ sản xuất keo
Gồm 2 loại keo E2 và E0. Keo là một thành phần nguyên liệu pha trộn với sợi gỗ để ép thành ván MDF.
36
Hướng dẫn chấm công và điều xe
Với 8 biểu mẫu kèm theo
37
Quy chế đánh giá thành tích

38
Quy chế khen thưởng – kỷ luật
2 biểu mẫu kèm theo
39
Quy trình đăng ký bảo hiểm xã hội
Thủ tục tiến hành đăng ký BHXH với 2 biểu mẫu
40
Quy trình đăng ký sử dụng lao động
Đăng ký với sở LĐTB&XH
41
Quy trình đào tạo
Các nội dung đào tạo nội bộ với 4 biểu mẫu
42
Quy trình thôi dụng
Quy trình nghỉ việc của lao động với 3 biểu mẫu
43
Quy trình tính lương
Với 2 biểu mẫu
44
Quy trình tuyển dụng
Quy định các bước trong hoạt động tuyển dụng với 5 biểu mẫu.
45
Hướng dẫn vận hành máy
Gồm 8 hướng dẫn cho 8 máy: băm, chà, cưa biên, ép nóng, điều keo, nghiền, sấy, trải liệu
46
Hướng dẫn tác nghiệp bảo trì

47
Hướng dẫn vận hành hệ thống nồi hơi
Trái tim của mọi nhà máy
48
Hướng dẫn sử lý lỗi công nghệ
Trong quá trình sản xuất ván MDF
49
Hướng dẫn kiểm tra chất lượng ván
Cho từng công đoạn
50
Hướng dẫn thống kê phân tích
Thống kê phân tích dữ liệu với 5 biểu mẫu kèm theo
51
Hướng dẫn sử dụng và hiệu chuẩn
Thước dây, thước cặp, panme, cân đồng hồ + 1 biểu mẫu hiệu chuẩn
52
Quy định kiểm soát sản phẩm không phù hợp
Thủ tục kiểm soát sản phẩm hoặc bán thành phẩm không phù hợp nhằm ngăn ngừa sự không phù hợp ở các bước tiếp theo với 3 biểu mẫu.
53
Quy trình kiểm soát chất lượng sản phẩm ván MDF
Các bước và trách nhiệm để kiểm soát quá trình sản xuất với 11 biểu mẫu, kiểm soát cho từng công đoạn.
54
Quy định về số lô và đóng kiện

55
Quy định kiểm soát thiết bị đo lường
Với 4 biểu mẫu kèm theo
56
Quy định lấy mẫu và lưu mẫu
Áp dụng cho phòng quản lý chất lượng trong việc lấy mẫu để thí nghiệm, kiểm tra với 6 biểu mẫu kèm theo.
57
Quy trình vận hành (sản xuất)
Các quy định hoạt động sản xuất để đảm bảo kiểm soát được sự tập trung của chất lượng. Quy trình có 15 biểu mẫu kèm theo gồm các báo cáo, …
58
Quy trình lập kế hoạch sản xuất
Quy định về việc lập kế hoạch sản xuất dựa trên đơn hàng và kế hoạch sản xuất của năm. Với 02 biểu mẫu.


No comments:

Post a Comment

haccololong@gmail.com