Monday, April 23, 2018

EASIEST I ever known get free 5nac share 10nac ref 1NAC 0.4usd

Introduce

 • NAC is a token code developed by Vietnamese technicians, started pre sale in November 2017 and is now listed on Forkdellta and Exrates. Also been VTV and some newspapers (you can ask google)
 • NAC is expected to mediate financial transactions, object is reduce transaction costs for financial trade and supporting trader transactions through Nami's virtual assistant.

How to join to earn money

Very simply. You just need to connect with the virtual assistant on the messeger of facebook that is already qualified to earn the NAC. This is the stage of community development (I consider it too late for community development) so we have the opportunity to earn free NACs. Now, They are currently spending quite a lot NAC for the share and ref link.
So how connected. You just click on the link m.me/namiassistant?ref=shareNami_35 and will be moved to the next page.
 • Click on option 1 if you use this facebook account as your account to earn money with Nami
 • Click on option 2 if you want to switch to another facebook account.
 • Continue to click "CONNECT" or "connect" if is recommended.
  The process of setting up an account to earn NAC now is complete.
  If successful, Nami will send you some introductory and greetings. To make sure, you text "wallet" or click on "wallet". Below is a messeger with Nami and you can click on it and send it.
  stem1.JPG
  If it resend information of ID and NAC amount you have been eligible for earn NAC.
  The response message is of the form

How to earn 5NAC

Very simple, every day Nami will send a message to you, you choose a certain news (every day only sahre 1 link) and click on it to read the news. The article will give you the option of "Share to receive 5 NAC". Click Share and share it in "public" mode to get 5NAC.
24 hours later Nami will update 5NAC for you, and every day you only share a link, that is, the highest you will receive 5NAC from this share.

How to make 10NAC

To earn 10NAC per ref connected to us like you (simple too must not) you need to ref your link. To have a link ref, at the message with mani, you send text "Get 10NAC" or click "Get 10 NAC", Nami will resend ref link for you.

Here your ref link

To take this ref link and send it to your friends to connect with Nami, if a person click on your ref link and confirm the connection with Nami you will have 10NAC.

Check your NAC

To check the number of NAC in your wallet, at the messeger you text "wallet" or click on "wallet". Nami will resend for you information about the ID and NAC number you have.

Sell ​​NAC

In a short time Nami will be upgraded and you can manage your wallet, you can transfer your NAC number across the floor for sale.
To sell NAC, you should also register your account on the Nami trading platform, then easily sell it through ETH or vnđ. Similar to remitano, link to register here https://nami.exchange/ref/tuananh
Finally to check the price of NAC, at messeger you message "I want to check the price of NAC". It will tell you the price.

IS THIS THE MOST SIMPLE WAY?

WISH YOU EARN VERY VERY MUCH NAC & GOODLUCK

Source: https://steemit.com/crypto/@haccolong/easiest-i-ever-known-get-free-5nac-share-10nac-ref-1nac-0-4usd

DỄ NHẤT tôi từng biết nhận 5NAC/share, 10NAC/ref 1NAC=0.4USD

Giới thiệu

 • NAC là một mã token được phát triển bởi các kỹ thuật viên Việt Nam (thuần Việt), bắt đầu gọi vốn từ tháng 11 năm 2017 và hiện tại đã được niêm yết trên sàn Forkdellta và sàn Exrates. Cũng đã được VTV và một số báo đưa tin (bạn có thể hỏi chị google)
 • NAC là mã được kỳ vọng làm trung gian cho các giao dịch tài chính, qua đó giảm thiểu chi phí giao dịch cho các trade và hỗ trợ trade giao dịch qua trợ lý ảo Nami.

Làm thế nào để tham gia để kiếm tiền

Rất đơn giản bạn chỉ cần kết nối với trợ lý ảo trên messeger của facebook là đã đủ điều kiện để kiếm được các NAC. Đây là giai đoạn phát triển cộng đồng (mình đánh giá là nami đã quá chậm trễ trong việc phát triển cộng đồng) nên chúng ta có cơ hội để kiếm được các NAC miễn phí. NAC hiện đang được tặng khá cao cho các share và ref link.
Vậy kết nối như thế nào. Bạn chỉ cần click vào liên kết m.me/namiassistant?ref=shareNami_35 và sẽ được chuyển đến trang sau
stem1.JPG
 • Click vào lựa chọn 1 nếu bạn sử dùng tài khoản facebook này làm tài khoản để kiếm tiền với Nami
 • Click vào lựa chọn 2 nếu bạn muốn chuyển qua một tài khoản facebook khác.
 • Tiếp tục nhấn vào “KẾT NỐI” hoặc “connect” nếu được yêu cầu.
  Quá trình thiết lập tài khoản để kiếm NAC như vậy là hoàn tất.
Nếu kết nối thành công Nami sẽ nhắn cho bạn một vài tin nhắn giới thiệu và chào hỏi. Để chắc hơn bạn nhắn chữ “ví” hoặc "wallet" hoặc nhấn vào "ví" hoặc nhấn vào "wallet". Hình dưới là chụp hình messeger với Nami và nhạn có thể nhấn vào đó.
stem2.JPG
và gửi cho nó, nếu nó nhắn về mã ID và số lượng NAC là bạn đã đủ điều kiện kiếm NAC rồi đó.
Tin nhắn phản hổi về có dạng
stem3.JPG

Kiếm 5NAC như thế nào

Rất đơn giản, hằng ngày Nami sẽ gửi tin nhắn về tin tức cho bạn, bạn chọn 1 tin nào đó (mỗi ngày chỉ sahre 1 link) và click vào đó để đọc tin tức. Trên bài viết sẽ cho lựa chọn “Chia sẻ để nhận 5 NAC” bạn nhấn Share và share nó ở chế độ “public” là sẽ nhận được 5NAC.
24 giờ sau Nami sẽ cập nhật 5NAC này cho bạn, và mỗi ngày bạn chỉ share được 1 link thôi, tức là mỗi ngày cao nhất bạn sẽ nhận được 5NAC từ việc share này.
stem4.JPG
Nếu sau 24 giờ mà bạn không nhận được NAC hãy nhắn tin với support để đòi nha. Support có thể trả lời các thắc mắc cho bạn.
stem5.JPG

Kiếm 10NAC như thế nào

Để kiếm 10NAC cho mỗi ref kết nối với nami như bạn (đơn giản quá phải không) bạn cần ref link của mình. Để có ref link, tại phần nhắn tin với nami bạn nhắn “nhận 10NAC” hoặc nhấn vào “Nhận 10 NAC”, Nami sẽ nhắn ref link cho bạn.
stem1.JPG
Còn đây là ref link của bạn
stem2.JPG
Bạn vác cái ref link này và gửi cho bạn bè để họ kết nối với Nami, nếu 1 người nhấn vào liên kết ref này và xác nhận kết nối với Nami bạn sẽ nhận được 10NAC.

Kiểm tra NAC của bạn

Để kiểm tra số lượng NAC trong ví của bạn, tại messeger bạn nhắn “ví”/"wallet" hoặc nhấn vào “ví”/"wallet". Nami sẽ báo cho bạn mã ID và số lượng NAC bạn đang có.

Bán NAC

Trong thời gian ngắn nữa Nami sẽ được nâng cấp và bạn có thể quản lý ví của mình, có thể chuyển số NAC của mình qua các sàn để bán.
Để bán NAC bạn cũng nên đăng ký tài khoản trên sàn giao dịch của Nami, sau này dễ bán qua ETH hoặc vnđ cho nó lẹ. Tương tự như remitano thôi, link đăng ký ở đây nhé https://nami.exchange/ref/tuananh
Cuối cùng để kiểm tra giá NAC, tại messeger bạn nhắn “Tôi muốn kiểm tra giá NAC” nó sẽ nhắn lại cho bạn biết ngay nha.

ĐÂY LÀ CÁCH KIẾM TIỀN ĐƠN GIẢN NHẤT PHẢI K!HÔNG NÀO

CHÚC CÁC BẠN KIẾM ĐƯỢC NHIỀU NAC NHA. GOODLUCK


Nguồn: https://steemit.com/vn/@haccolong/de-nhat-toi-tung-biet-nhan-5nac-share-10nac-ref-1nac-0-4usd