Monday, June 17, 2019

Hợp đồng thế chấp tài sản - thế chấp xe oto m1

Hợp đồng thế chấp tài sản - thế chấp xe otoMẫu Hợp đồng thế chấp tài sản - thế chấp xe oto gồm 7 điều khoản. Điều 1: dẫn nhập thông tin; Điều 2: Kê khai và định giá tài sản, số tiền vay; Điều 3: Thời hạn thế chấp, hiệu lực hợp đồng và các trường hợp chấm dứt hợp đồng; Điều 4: Quản lý, bảo quản tài sản thế chấp ; Điều 5:
Quyền và nghĩa vụ của mỗi bên ; Điều 6: Xử lý tài sản thế chấp; Điều 7: Điều khoản khác ; và cuối cùng là lời chứng của công chứng viên.

 Bạn có thể tải ngay mẫu hợp đồng ở đây


Nếu khó khăn trong tải tài liệu, xem hướng dẫn tại đây
Nếu muốn mua tài liệu xem thông tin ở đây


https://thuvienthoth.blogspot.com/2019/05/su-dung-trinh-duyet-cryptotab-browser.html

Nếu liên kết bị hỏng vui lòng để lại comment để mình sửa chữa nhé!

Trích nội dung của hợp đồng:

HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP TÀI SẢN

           
- Căn cứ Bộ Luật dân sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Căn cứ Nghị định của Chính phủ số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 về giao dịch bảo đảm.
            - Căn cứ Thông tư Liên tịch số 03/2001/TTLT ngày 23/4/2001của Ngân hàng nhà nước Việt Nam - Bộ Tư pháp - Bộ Công an - Bộ Tài chính - Tổng Cục địa chính về việc hướng dẫn xử lý tài sản bảo đảm tiền vay để thu hồi nợ cho các tổ chức tín dụng.
            - Để bảo đảm cho việc thực hiện nghĩa vụ trả nợ số tiền vay đã thỏa thuận, ký kết tại hợp đồng tín dụng số 197/HĐTD ngày 12/11/2017giữa bên cho vay là Chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn quận Kiến An, thành phố Hải Phòng với bên vay là Công ty TNHH Phú Hưng.

            Hôm nay, ngày       tháng 11 năm 2007, tại trụ sở Công ty TNHH Phú Hưng: tổ 60 đường vào Chùa Trữ, phường Quán Trữ, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng, chúng tôi:

1. BÊN THẾ CHẤP TÀI SẢN

Công ty TNHH Phú THOTH
BÊN NHẬN THẾ CHẤP TÀI SẢN
        BÊN THẾ CHẤP TÀI SẢN

Công ty TNHH Phú thoth

- Địa chỉ trụ sở chính: tổ 60 đường vào Chùa Trữ, phường Quán Trữ, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng.
- Điện thoại: 031.87611764
- Giấy đăng ký kinh doanh số 0523289 do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp ngày 19/10/1996, đăng ký thay đổi lần thứ nhất ngày 11/3/2002.
- Do ông Bùi Đức Cảnh, giấy chứng minh nhân dân số 0304971E1 do công an Hải Phòng cấp ngày 25/9/2076, chức vụ: Giám đốc - làm đại diện.

2. BÊN NHẬN THẾ CHẤP TÀI SẢN
Chi nhánh THOTH,  quận Kiến An, thành phố Hải Phòng
            - Trụ sở: Số 97, Trần Thành Ngọ, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng
- Điện thoại: 031.8777746
- Do ông Nguyễn Tiêm, chức vụ: Giám đốc- làm đại diện.

Hai bên thỏa thuận và ký kết hợp đồng này với các điều khoản sau:
ĐIỀU 1:
           
           1.1. Bên thế chấp tài sản tự nguyện dùng bất động sản thuộc quyền sở hữu của mình, nêu tại hợp đồng này, thế chấp cho bên nhận thế chấp tài sản để bảo đảm nghĩa vụ trả nợ của bên thế chấp tài sản đối với số tiền vay, lãi suất tiền vay, các chi phí hợp lý có liên quan cho bên nhận thế chấp tài sản theo hợp đồng tín dụng số 197/HĐTD ngày 12/11/2007.
            1.2. Bên nhận thế chấp tài sản đồng ý nhận bất động sản được ghi tại hợp đồng này làm tài sản thế chấp để bảo đảm nghĩa vụ trả nợ số tiền vay của bên thế chấp tài sản theo hợp đồng tín dụng số 197/HĐTD ngày 12/11/2007.

ĐIỀU 2: Kê khai và định giá tài sản, số tiền vay:

2.1. - Tài sản thế chấp là: Xe ôtô con:
+ Biển số       : 16H-5419
+ Nhãn hiệu  : TOYOTA
+ Màu sơn     : Đen
+ Số máy        : AZ 1140007.
+ Số khung    : 30-8001494.
+ Giấy đăng ký xe ôtô số 00045732 do Phòng cảnh sát giao thông- Công an thành phố Hải Phòng cấp ngày 09/6/2003- đứng tên chủ xe là Công ty TNHH Phú THOTH.
            - Hai bên nhất trí định giá tài sản thế chấp đã kê khai nói trên tại thời điểm tháng 11 năm 2007 là:
500.000.000 đ  (Năm  trăm  triệu đồng chẵn)
2.2. Bên thế chấp tài sản cam đoan tài sản ghi trên đây được đưa vào thế chấp là thuộc quyền sở hữu hợp pháp của mình, hiện tại không có tranh chấp, không có mua bán, hứa mua bán, không có thế chấp, bảo lãnh, không bị cơ quan có thẩm quyền tạm giữ, niêm phong, phong tỏa, không kê khai góp vốn hay có liên quan đến bất kỳ quan hệ kinh tế, dân sự nào khác.
2.3. Số tiền vay: Với giá trị tài sản thế chấp nêu trên, hai bên đều nhất trí rằng: Bên thế chấp tài sản dùng tài sản nêu tại hợp đồng này để bảo đảm nghĩa vụ đã thỏa thuận tại hợp đồng tín dụng số 197/HĐTD ngày 12/11/2007.

ĐIỀU 3: Thời hạn thế chấp, hiệu lực hợp đồng và các trường hợp chấm dứt hợp đồng:

            3.1. Thời hạn thế chấp tài sản theo hợp đồng này là: 92 ngày, kể từ ngày 12 tháng 11 năm 2007.
            3.2. Hiệu lực của hợp đồng
            Hợp đồng này có hiệu lực kể từ khi được cơ quan công chứng chứng nhận và hết hiệu lực khi:
            - Bên thế chấp tài sản đã hoàn thành nghĩa vụ trả nợ theo hợp đồng tín dụng số 197/HĐTD ngày 12/11/2007
            - Việc thế chấp tài sản được các bên đồng ý hủy bỏ hoặc thay thế bằng biện pháp bảo đảm khác.
            - Tài sản thế chấp được xử lý theo thỏa thuận tại hợp đồng hoặc theo quy định của pháp luật để thu hồi nợ cho bên nhận thế chấp tài sản.
            - Các trường hợp khác mà pháp luật quy định hoặc theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

ĐIỀU 4: Quản lý, bảo quản tài sản thế chấp
            4.1. Việc quản lý, bảo quản tài sản thế chấp nói trên được giao cho bên thế chấp tài sản.
            4.2.  Bản chính Đăng ký xe ôtô của tài sản thế chấp đã được ghi ở khoản 2.1 điều 2 hợp đồng này do bên nhận thế chấp tài sản quản lý và bảo quản trong suốt thời gian tài sản đưa vào thế chấp.

ĐIỀU 5: Quyền và nghĩa vụ của mỗi bên          
5.1. Bên thế chấp tài sản
            * Bên thế chấp tài sản có quyền:
            - Được khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức từ tài sản thế chấp.
            - Được cho thuê, cho mượn hoặc dùng tài sản đã thế chấp để bảo đảm nghĩa vụ khác nếu được bên nhận thế chấp tài sản đồng ý, lập thành văn bản và được cơ quan công chứng (nơi đã chứng nhận hợp đồng này) chứng nhận.
            - Nhận lại bản chính Đăng ký xe ôtô của tài sản thế chấp sau khi đã thanh toán xong nghiã vụ trả nợ số tiền vay, lãi suất tiền vay, chi phí hợp lý có liên quan theo hợp đồng tín dụng số 197/HĐTD ngày 12/11/2007.
- Trong trường hợp tài sản thế chấp bị xử lý, bên thế chấp tài sản được nhận số tiền còn lại sau khi đã trừ đi các khoản ghi tại khoản 2 điều 6 hợp đồng này.
            * Bên thế chấp tài sản có nghĩa vụ:
            - Giao cho bên nhận thế chấp tài sản bản chính Đăng ký xe ôtô của tài sản thế chấp đã được ghi tại khoản 2.1 điều 2 hợp đồng này.
            - Không được nhượng bán, trao đổi tài sản thế chấp, trừ trường hợp bên nhận thế chấp tài sản và người mua, người trao đổi đồng ý lập thành văn bản và phải được cơ quan công chứng (nơi chứng nhận hợp đồng này) chứng nhận.
- Áp dụng các biện pháp cần thiết để khắc phục, kể cả phải ngừng khai thác công dụng tài sản thế chấp nếu do việc khai thác đó mà tài sản thế chấp có nguy cơ bị  mất giá trị hoặc giảm sút giá trị.
- Đăng ký việc thế chấp tài sản theo quy định của pháp luật về đăng ký giao dịch bảo đảm  tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- Tạo mọi điều kiện để bên nhận thế chấp tài sản giám sát, theo dõi việc sử dụng tài sản và phát mại tài sản (nếu có).
- Chịu mọi chi phí phát sinh về kiểm định, định giá, công chứng, phát mại tài sản thế chấp.
- Trường hợp tài sản thế chấp giảm giá, bên thế chấp tài sản phải bổ sung tài sản thế chấp khi bên nhận thế chấp tài sản có yêu cầu.
5.2. Bên nhận thế chấp tài sản
* Bên nhận thế chấp tài sản có quyền:
- Được kiểm tra, giám sát việc quản lý và sử dụng tài sản thế chấp, có biện pháp nhắc nhở bên thế chấp tài sản thực hiện đúng các nghĩa vụ theo hợp đồng thế chấp tài sản quy định nếu thấy có biểu hiện vi phạm hợp đồng.
- Nhận và bảo quản chu đáo bản chính Đăng ký xe ôtô của tài sản thế chấp trong thời gian thế chấp.
- Nhận số tiền từ bên thế chấp tài sản chuyển cho từ các khoản tiền bảo hiểm nếu xẩy ra sự cố bảo hiểm.
* Bên nhận thế chấp tài sản có nghĩa vụ:
- Gửi thông báo phong tỏa tài sản thế chấp cho cơ quan công chứng (nơi đã chứng nhận hợp đồng này) ngay sau khi hợp đồng thế chấp có hiệu lực.
- Trả lại đầy đủ và nguyên vẹn bản chính Đăng ký xe ôtô của tài sản thế chấp cho bên thế chấp tài sản và gửi thông báo giải tỏa tài sản thế chấp cho cơ quan công chứng (nơi đã chứng nhận hợp đồng này) ngay sau khi bên thế chấp tài sản trả hết nợ gốc, lãi suất tiền vay và các chi phí hợp lý có liên quan theo hợp đồng tín dụng số 197/HĐTD ngày 12/11/2007.

ĐIỀU 6: Xử lý tài sản thế chấp
6.1. Khi hết thời hạn thỏa thuận thế chấp ghi tại khoản 1 điều 3 của hợp đồng này hoặc trong trường hợp khác mà nghĩa vụ trả nợ theo hợp đồng tín dụng số 197/HĐTD ngày 12/11/2007 đến hạn, bên thế chấp tài sản không trả được nợ hoặc không trả hết nợ cho bên nhận thế chấp tài sản thì tài sản thế chấp sẽ được xử lý:
- Giao toàn bộ tài sản thế chấp cho Ngân hàng THOTH quận Kiến An, thành phố Hải Phòng được toàn quyền phát mại.
-  Theo quy định của pháp luật.
6.2. Số tiền bán tài sản thế chấp thu được sau khi trừ đi các khoản chi phí cho việc phát mại, bên nhận thế chấp tài sản có quyền thu hồi nợ gốc, lãi, các chi phí hợp lý có liên quan mà bên thế chấp tài sản còn nợ. Nếu tiền bán tài sản thế chấp không đủ thanh toán nợ thì bên thế chấp tài sản phải dùng tài sản khác của mình để trả hết nợ cho bên nhận thế chấp tài sản.

ĐIỀU 7: Điều khoản khác
- Hai bên cam kết thực hiện nghiêm chỉnh các điều khoản đã thỏa thuận tại hợp đồng này. Khi có tranh chấp, hai bên gặp nhau cùng thương lượng giải quyết, nếu không giải quyết được bằng thương lượng thì yêu cầu cơ quan nhà nước hoặc Tòa án có thẩm quyền giải quyết.
- Mọi sửa đổi, bổ sung thay đổi các điều khoản đã thỏa thuận trong hợp đồng này đều phải được nhất trí của hai bên bằng văn bản và được cơ quan công chứng (nơi chứng nhận hợp đồng này) chứng nhận thì mới có giá trị pháp lý.
- Những nội dung có liên quan đến việc thế chấp tài sản chưa được hai bên thỏa thuận trong hợp đồng này sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Hợp đồng này được lập thành 03 bản chính (mỗi bản gồm 04 tờ, 04 trang; Không tính trang chứng nhận của cơ quan công chứng), có giá trị pháp lý như nhau:
- Bên nhận thế chấp tài sản giữ 01 bản.
- Bên thế chấp tài sản giữ 01 bản.
- 01 bản lưu tại Phòng công chứng số 5 thành phố Hải Phòng.


LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

Ngày 12 tháng 11 năm 2017 (Ngày mười hai, tháng mười một, năm hai nghìn không trăm linh bảy), tại trụ sở Phòng công chứng số 5 thành phố Hải Phòng.
Tôi, Nguyễn Quyết, Công chứng viên Phòng công chứng số 5 thành phố Hải Phòng.

CHỨNG NHẬN
Hợp đồng thế chấp tài sản được giao kết giữa:

      Bên nhận thế chấp tài sản:
Chi nhánh ngân hàng THOTH quận Kiến An, thành phố Hải Phòng.
- Trụ sở: Số 95, Trần Thành Ngọ, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng
- Điện thoại: 031.878246
- Do ông Nguyễn Tiêm, chức vụ: Giám đốc- làm đại diện.
          Bên thế chấp tài sản:           

- Địa chỉ trụ sở chính: tổ 60 đường vào Chùa Trữ, phường Quán Trữ, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng.
- Điện thoại: 031.876114
- Giấy đăng ký kinh doanh số 052289 do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp ngày 19/10/1996, đăng ký thay đổi lần thứ nhất ngày 11/3/2002.
- Do ông Bùi Cảnh, giấy chứng minh nhân dân số 030971321 do công an Hải Phòng cấp ngày 25/9/2006, chức vụ: Giám đốc - làm đại diện.

- Các bên đã tự nguyện thỏa thuận giao kết hợp đồng và cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung hợp đồng.
            - Tại thời điểm công chứng, bên thế chấp tài sản có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật.
            - Nội dung thỏa thuận của các bên trong hợp đồng phù hợp với pháp luật, đạo đức xã hội.
            - Bên thế chấp tài sản đã đọc lại hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong hợp đồng và đã ký tên vào hợp đồng này trước sự có mặt của tôi tại trụ sở Công ty TNHH Phú Hưng. Bên nhận thế chấp tài sản đã ký trước vào hợp đồng và chữ ký của người đó đúng với chữ ký mẫu đã đăng ký tại cơ quan công chứng.

            Hợp đồng này được chứng nhận thành 03 bản chính (mỗi bản gồm 05 tờ, 05 trang; Kể cả trang chứng nhận của cơ quan công chứng), có giá trị pháp lý như nhau:
            + Bên nhận thế chấp tài sản giữ 01 bản.

No comments:

Post a Comment

haccololong@gmail.com