Tuesday, June 18, 2019

Hợp đồng rà soát, đánh giá trữ, sản lượng rừng m1

Hợp đồng rà soát, đánh giá trữ, sản lượng rừngMẫu Hợp đồng rà soát, đánh giá trữ, sản lượng rừng giữa công ty và ban quản lý dự án rừng phòng hộ này gồm 6 điều khoản với 3 trang. Điều 1: Nội dung giao kết hợp đồng; Điều 2: Tiến độ thực hiện; Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của các bên; Điều 4: Sản phẩm giao nộp cho Bên sử dụng dịch vụ; Điều 5:
Phí thực hiện dịch vụ và phương thức thanh toán; Điều 6: Các cam kết thực hiện của các bên.

Bạn có thể tải ngay mẫu hợp đồng ở đây


Nếu khó khăn trong tải tài liệu, xem hướng dẫn tại đây
Nếu muốn mua tài liệu xem thông tin ở đây

https://thuvienthoth.blogspot.com/2019/05/su-dung-trinh-duyet-cryptotab-browser.html

Nếu liên kết bị hỏng vui lòng để lại comment để mình sửa chữa nhé!

Trích nội dung của hợp đồng:

HỢP ĐỒNG KINH TẾ
Số:        /2016/HĐKT- MF JSC

Căn cứ Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 14/6/2005;
Căn cứ nhu cầu của Công ty Cổ phần THOTHvề việc đánh giá trữ sản lượng rừng tại huyện Nam Đàn và năng lực kinh nghiệm của Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Đàn.
Hôm nay, ngày       tháng    năm 2016 tại Văn phòng Công ty Cổ phần THOTH, chúng tôi gồm có:

BÊN A: CÔNG TY CỔ PHẦN THOTH.

- Địa chỉ trụ sở: Số 16, Nguyễn Thái Học, P. Quang Trung, TP Vinh, tỉnh Nghệ An.

- Điện thoại: 04393877 
- Mã số thuế: 2901206835
- Tài khoản: 0030010010168 - Ngân hàng Bắc Á - CN Trung tâm
- Người đại diện: Nguyễn Vĩnh                   Chức vụ: Tổng Giám đốc
BÊN B: BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ THOTH
- Địa chỉ trụ sở: Thôn Hạ, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An
- Điện thoại: 45411111 
- Mã số thuế: 294522555
- Tài khoản: 36152745885 - N.Hàng NN&PTNT huyện Nam Đàn
- Người đại diện: Lê Thiều                 Chức vụ: Trưởng ban
Sau khi thỏa thuận, hai bên thống nhất ký kết Hợp đồng này với những điều khoản sau:
ĐIỀU 1. Nội dung Hợp đồng:
Bên A thuê Bên B thực hiện việc rà soát, đánh giá trữ, sản lượng rừng tại huyện Thanh Chương theo đúng quy trình, quy phạm chuyên ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Đồng thời thực hiện đúng các thỏa thuận đã quy định tại Đề cương rà soát, đánh giá trữ, sản lượng rừng tại huyện Thanh Chương mà Bên A đã thống nhất, phê duyệt.
Trong quá trình triển khai, Bên A sẽ thuê Công ty CP Tư vấn Phát triển Nguyên liệu TH làm Tư vấn giám sát của Bên A về việc thực hiện của Bên B. Nội dung cụ thể như sau:
1. Phạm vi thực hiện: Huyện Nam Đàn.
2. Nội dung công việc thực hiện của Bên B:
2.1. Bên B thực hiện thu thập các văn bản, tài liệu, số liệu quy hoạch đã có. Phối hợp với các cơ quan chức năng, các Chủ hộ trồng rừng để nắm được:
- Tổng diện tích rừng có độ tuổi 1 - 2 có bao nhiêu ha?
- Tổng diện tích rừng có độ tuổi 3- 4 có bao nhiêu ha?
- Tổng diện tích rừng có độ tuổi 5 - 6  có bao nhiêu ha?
- Tổng diện tích rừng có độ tuổi từ 6 trở lên có bao nhiêu ha?
-  Tổng hợp danh sách các chủ rừng có rừng theo từng cấp tuổi là bao nhiêu? Địa chỉ liện hệ, điện thoại…
2.2. Kiểm tra, khảo sát để đánh giá trữ sản lượng rừng ngoài thực địa:
- Kiểm tra ở ngoài thực địa mức 30% trên tổng diện tích rừng trồng có độ tuổi: 5 - 6; 6 năm tuổi trở lên.
- Tiến hành lập ô tiêu chuẩn với dung tích mẫu 3% trên tổng diện tích cần khảo sát. Việc lập ô tiêu chuẩn phải đảm bảo:
+ Vị trí ô tiêu chuẩn phải mang tính đại diện cho toàn bộ lô rừng (phải có đủ các vị trí: Chân, sườn và đỉnh đồi)
+ Ô tiêu chuẩn được lập là hình chữ nhật có diện tích 500m2 (20m x 25m);
+ Đo đếm trong ô tiêu chuẩn: Đo đếm toàn bộ đường kính D1,3 , chiều cao toàn bộ các cây trồng trong ô.
+ Dụng cụ đo đường kính là thước kẹp kính hoặc thước dây đo chu vi; Đo chiều cao cây bằng thước Blumless hoặc bằng sào có khắc vạch đến centimet.
- Tính toán, tổng hợp số liệu, xây dựng báo cáo rà soát, đánh giá trữ sản lượng rừng.
ĐIỀU 2. Tiến độ thực hiện:
Bắt đầu từ …./…./2016 đến …../…../ 2016
ĐIỀU 3. Quyền và nghĩa vụ của các bên:
1. Bên A:
- Cử Tư vấn giám sát với tư cách là giám sát Bên B trong quá trình thực hiện nội dung Hợp đồng;
- Cung cấp đầy đủ, kịp thời các giấy tờ, tài liệu, bản đồ, file số hóa liên quan đến nhiệm vụ;
- Chi ứng, thanh toán đúng hạn cho Bên B số phí nêu tại điều 5 của Hợp đồng này.
2. Bên B:
- Sau khi Hợp đồng có hiệu lực, Bên B tổ chức lực lượng, phương tiện và các điều kiện khác để triển khai ngay các nhiệm vụ quy định tại Điều 1 của Hợp đồng này.
- Thực hiện các nội dung Hợp đồng, đảm bảo chất lượng theo quy định của ngành Nông nghiệp & PTNT và kịp về thời gian, tiến độ quy định tại điều 2 của Hợp đồng này.
- Bàn giao hồ sơ rà soát đánh giá trữ sản lượng rừng đúng, đủ theo Điều 4 của Hợp đồng này.
- Lập các giấy tờ, chứng từ để ứng, sử dụng khoản kinh phí của Bên A thanh toán theo quy định nhằm hoàn thành tốt trách nhiệm của mình.   
ĐIỀU 4. Sản phẩm giao nộp cho Bên A:
- Báo cáo thuyết minh kết quả đánh giá, rà soát trữ sản lượng rừng: 07 bộ;
- Biểu tổng hợp danh sách chủ rừng theo từng cấp tuổi: 05 bản;
- Biên bản xác nhận khối lượng khảo sát: 05 bản;
- 1 đĩa CD hồ sơ và báo cáo đánh giá, rà soát trữ sản lượng rừng.
(Các sản phẩm này có ký xác nhận của Tư vấn giám sát A)
ĐIỀU 5. Phí dịch vụ và phương thức thanh toán:
1. Phí dịch vụ: 387.500.00 đồng (Ba trăm tám bảy triệu, năm trăm ngàn)
(Có Biểu dự toán chi tiết kèm theo)
2. Tiến độ ứng và thanh toán:
- Ngay sau khi Hợp đồng có hiệu lực, Bên A chi ứng cho Bên B 50% giá trị Hợp đồng;
- Sau khi Bên B bàn giao đầy đủ hồ sơ, tài liệu đảm bảo chất lượng theo quy định tại Điều 4 của Hợp đồng này. (Có xác nhận của Tư vấn giám sát). Bên A thanh toán 50% giá trị Hợp đồng còn lại cho Bên B.
ĐIỀU 6. Cam kết thực hiện:
- Hai bên cam kết thực hiện tất cả các điều khoản đã ghi trong Hợp đồng;
- Trong quá trình thực hiện nếu gặp khó khăn thì hai bên phải kịp thời thông báo cho nhau, cần thiết thì trao đổi bằng văn bản để tìm giải pháp thích 

No comments:

Post a Comment

haccololong@gmail.com