Saturday, June 15, 2019

Hợp đồng thành lập liên doanh 3 bên mẫu 1


Mẫu Hợp đồng thành lập liên doanh này có 14 điều khoản khá chi tiết. Nếu không có yêu cầu quá
Hợp đồng thành lập liên doanh 3 bên
kỹ thì mẫu này rất phù hợp cho các bên để tham khảo khi ký kết thành lập 1 liên doanh (pháp nhân). Tất nhiên, hợp đồng chỉ có 3 bên nhưng bạn hoàn toàn có thể chỉnh nó thành 2 bên đến dương vô cực nhé :)
Nếu cần tìm thêm tài liệu mẫu hợp đồng hợp tác/ liên doanh, hãy xem list Series tổng hợp

Bạn có thể tải ngay mẫu hợp đồng ở đây


Nếu khó khăn trong tải tài liệu, xem hướng dẫn tại đây
Nếu muốn mua tài liệu xem thông tin ở đây


https://thuvienthoth.blogspot.com/2019/05/su-dung-trinh-duyet-cryptotab-browser.html

Nếu liên kết bị hỏng vui lòng để lại comment để mình sửa chữa nhé!

Trích nội dung của hợp đồng:

HỢP ĐỒNG LIÊN DOANH

   Số:............ /HĐLD


            - Căn cứ Pháp lệnh Hợp đồng kinh tế ngày 25-9-1989 của Hội đồng Nhà nước vàNghị định số 17/HĐBT ngày 16-01-1990 của Hội đồng Bộ trưởng quy định chi tiết việc thực hiện pháp lệnh HĐKT.
      - Căn cứ............................................. (các văn bản của các ngành ngành và địa phương…
- Căn cứ vào biên bản cuộc họp thỏa thuận giữa các bên liên doanh ngày...............
            Hôm nay, ngày...... tháng..... năm......... Tại.................................. (địa điểm ký kết).
            Chúng tôi gồm có:

Bên A (Công ty....................................................................................... )

- Tên cơ quan:............................................................................................................
- Địa chỉ:....................................................................................................................
- Điện thoại số:............................................................................................................
- Tài khoản số:.............................. Mở tại ngân hàng:...............................................
- Đại diện là Ông (Bà):............................................. Chức vụ:.................................
- Giấy ủy quyền số:........................................ (nếu có)
Viết ngày................ Do ...................................... chức vụ:................. ký (nếu có).

Bên B (Công ty....................................................................................... )

- Tên cơ quan:............................................................................................................
- Địa chỉ:....................................................................................................................
- Điện thoạisố:............................................................................................................
- Tài khoản số:.............................. Mở tại ngân hàng:................................................
- Đại diện là Ông (Bà):............................................. Chức vụ:..................................
 - Giấy ủy quyền số:........................................ (nếu có).
Viết ngày................ Do ...................................... chức vụ:................. ký (nếu có).

Các bên thống nhất lập hợp đồng liên doanh với nội dung như sau:

            Điều 1: Thành lập xí nghiệp liên doanh
            1- Tên xí nghiệp liên doanh:............................... (Xí nghiệp................................... Công ty Tổng công ty            ).
            2- Địa chỉ dự kiến đóng tại:....................................................................................
            3- Các hoạt động kinh doanh của xí nghiệp:..........................................................

            Điều 2: Tổng vốn đầu tư và vốn pháp định của xí nghiệp liên doanh
            1- Tổng vốn đầu tư cho XNLD dự kiến khoảng...................................................
            Bao gồm các nguồn:..............................................................................................
            2- Vốn pháp định là:
            3- Tỷ lệ góp vốn của các bên vào vốn pháp định:.................................................
            - Bên A là:.................................. bằng các hình thức sau........................................
            - Bên B là:.................................. bằng các hình thức sau........................................
            - v.v…
            4- Kế hoạch và tiến độ góp vốn:
            - Quý 1 năm............ sẽ góp là...................................................................................
            Trong đó:
            + Bên A góp:......................................................
            + Bên B góp:......................................................
            + ........................................................................
            - Quý 2 năm............ sẽ góp là...................................................................................
            - v.v…
            5- Điều kiện và thủ tục chuyển nhượng vốn đầu tư:
            a. Điều kiện: (nêu những hoàn cảnh phải chuyển vùng, phải tập trung thực hiện chức năng mới v.v… Có cơ quan sẵn sàng nhận chuyển nhượng, chuyển nhượng trong nội bộ cần điều kiện gì? Bên ngoài cần điều kiện gì? v.v…).
            b. Thủ tục:
            - (Sự nhất trí của các bên liên doanh, qui định tỷ lệ).
            - (Những thủ tục pháp lý và tài chính…).
           
Điều 3: Danh mục, số lượng, chất lượng thiết bị, vật tư chủ yếu cần cho hoạt động kinh doanh và nguồn cung cấp.
            Bảng chiết tính thiết bị, vật tư của XNLD.

Số thứ tự
Danh mục
Đơn vị tính
Số lượng
Chất lượng
Nguồn cung cấp

            Điều 4: Quy cách, số lượng, chất lượng sản phẩm và thị trường tiêu thụ
            1- Quy cách: Quy định kích thước, màu sắc v.v…
            2- Số lượng: Dự kiến sảnxuất theo kế hoạch và nhu cầu thị trường theo tháng, quý, năm…
            3- Chất lượng: Theo tiêu chuẩn nào? Hàm lượng các chất chủ yếu? Theo mẫu đã sản xuất thử v.v…
            Lưu ý: Nếu là cơ sở dịch vụ ghi rõ số tiền dự kiến sẽ thu được trong tháng, quý, hoặc năm.          

            Điều 5: Thời hạn hoạt động của XNLD, những trường hợp cần kết thúc hoạt động và giải thể XNLD.
            1- XNLD................................. đăng ký thời gian hoạt động là................ năm. Nếu có điều kiện thuận lợi xin kéo dài thêm.................................. năm.
            2- XNLD................................. sẽ kết thúc trước thời hạn và giải thể XNLD trong những trường hợp sau đây:
            - Gặp rủi ro (cháy, nổ, bão, lụt) hủy hoại từ 80% trở lên tổng tài sản của XNLD.
            - Bị vỡ nợ, không còn khả năng thanh toán.
            - Thua lỗ liên tiếp 2 năm liền.
            - Bị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ra quyết định đình chỉ hoạt động.

            Điều 6: Công tác tài chính và kế toán của xí nghiệp liên doanh
            1- Các nguyên tắc tài chính cần áp dụng gồm:
            -
            2- Công tác kế toán:
            - Thiết lập hệ thống kế toán nào.
            - Tỷ lệ khấu hao tài sản cố định: mỗi năm bao nhiêu %
            - Tỷ lệ trích lập các quỹ của xí nghiệp.
            + Quỹ khuyến khích phát triển sản xuất: (Có thể từ 30-35% lợi nhuận).
            + Quỹ khen thưởng: Trích từ nguồn nào, bao nhiêu %
            + Quỹ phúc lợi:
            Hội đồng quản trị (hay đại hội công nhân viên chức) quyết định các tỷ lệ trên?
            - Cách thức bảo hiểm tài sản của XNLD.
            + Lập hợp đồng bảo hiểm với chi nhánh Bảo Việt.............................
            + Các biện pháp khác:.........................................................................
            3- Công tác kiểm tra kế toán.
            - Chế độ kiểm tra sổ sách kế toán trong XNLD..................................
            - Chế độ giám sát của kế toán trưởng.
            - Chấp hành sự kiểm tra của cơ quan tài chính có thẩm quyền.
            - Chấp hành sự kiểm tra của Ngân hàng về sử dụng vốn vay v.v…

            Điều 7: Tổ chức và cơ chế quản lý xí nghiệp liên doanh
            1- Số lượng và thành phần hội đồng quản trị
            -
            -
            2- Nhiệm vụ, quyền hạn, nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị và Chủ tich, các Phó chủ tịch Hội đồng quản trị.
            -
            -
            3- Cách thức bầu (hoặc chỉ định hay thuê) giám đốc và các phó giám đốc XNLD:
            -
            -
            4- Nhiệm vụ, quyền hạn, nhiệm kỳ của giám đốc, các phó giám đốc:
            -
            -
            5- Những trường hợp cần bãi chức giám đốc. Phó giám đốc trước thời hạn:
            -

            Điều 8: Tỉ lệ phân chia lãi, lỗ và rủi ro cho các bên liên doanh
            Căn cứ vào tỉ lệ góp vốn các bên thỏa thuận phân chia lãi, lỗ và rủi ro như sau:
            1- Bên A:............ % vì đã góp............... % vốn
            2- Bên B:............ %..............................
            3-
            4-

           Điều 9: Quan hệ lao động trong xí nghiệp liên doanh
            1- Các nguyên tắc tuyển lao động:
            - Lập hợp đồng lao động theo 3 hình thức: dài hạn (5 năm) ngắn hạn (6 tháng – 12 tháng) và theo vụ việc.
            - Qua thử tay nghề và kiểm tra bằng cấp được đào tạo...............................
            2- Ap dụng chế độ bảo hộ lao động:
            -
            -
            3- Thời gian làm việc và nghỉ ngơi:
            -
            -
            4- Các hình thức trả lương cần áp dụng:
            a. Lương khoán sản phẩm:
            -
            -
            b. Lương cấp bậc:
            -
            -
            5- Hoạt động của công đoàn (có cần thành lập không? Chuyên trách hay kiêm nhiệm?).
            6- Chế độ bảo hiểm cho người lao động:
            - Ốm đau:
            - Già yếu:
            - Tai nạn:
            - Thai sản:
            7- v.v…

            Điều 10: Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý, kỹ thuật, nghiệp vụ và công nhân
            1- Đưa đi đào tạo: (Tiêu chuẩn như  thế nào) Số lượng......................
            2- Bố trí đi bồi dưỡng ngắn hạn. Số lượng.........................................
            3- Kế hoạch mời chuyên gia trong nước và nước ngoài đến xí nghiệp phổ biến kỹ thuật và kinh nghiệm.
            4- Kế hoạch bồi dưỡng và thi tay nghề nâng cấp bậc kỹ thuật của đội ngũ công nhân.

            Điều 11: Trách nhiệm của các bên trong việc thực hiện hợp đồng
            1- Trách nhiệm bên A (xác định các nghĩa vụ vật chất).
            2- Trách nhiệm bên B
            3- Trách nhiệm bên
            v.v…

            Điều 12: Thủ tục giải quyết các tranh chấp trong hợp đồng liên doanh
            1- Hai bên cần chủ động thông báo cho nhau biết tiến độ thực hiện hợp đồng, nếu có vấn đề gì bất lợi phát sinh, các bên phải kịp thời báo cho nhau biết và chủ động bàn bạc giải quyết trên cơ sở thương lượng đảm bảo hai bên cùng có lợi (có lập biên bản ghi toàn bộ nội dung đó).
            2- Trường hợp có nội dung tranh chấp không tự giải quyết được thì hai bên thống nhất sẽ khiếu nại tới Tòa án là cơ quan có đủ thẩm quyền giải quyết.
            3- Các chi phí về kiểm tra, xác minh và lệ phí Tòa án do bên có lỗi chịu.
           
Điều 13: Các thỏa thuận khác (nếu cần)

            Điều 14: Hiệu lực của hợp đồng

No comments:

Post a Comment

haccololong@gmail.com